Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení všeobecné klimatologie

Období: 1.1.2018 - 30.11.2020

Jedním z cílů projektu bylo poskytnout hl. m. Praze předpověď počasí a kvality ovzduší ve vysokém rozlišení jeden kilometr, která zahrne vliv urbanizace. Cílem bylo mj. dosáhnout zpřesnění předpovědi teploty v období horkých vln. Tato předpověď je od ukončení projektu dostupná na předpovědním portálu Libuše. Validace modelovaných koncentrací PM10 a PM2,5 během smogové situace v lednu a únoru 2017 byla publikována v časopise Atmosphere. Dalším cílem bylo poskytnut modelový nástroj pro kombinované hodnocení mikroklimatu a kvality ovzduší ať u stávajících hot-spotů, nebo v důsledku uvažovaných urbanistických změn. Výstupem těchto aktivit byla mj. validace mikroměřítkového modelu PALM na datech z měřicí kampaně v Praze-Dejvicích, nebo citlivostní studie závislosti výstupů modelu PALM na změnách vstupních dat. Projekt se také zabýval analýzou dopadu klimatické změny v podmínkách městského prostředí s využitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení s cílem poskytnout přehled o účinnosti připravovaných adaptačních či mitigačních opatření.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení všeobecné klimatologie Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.urbipragensi.cz/wp/

Období: 1.1.2019 - 31.12.2022

Cílem projektu je redukce nejistot při odvozování návrhových veličin při projektování a posuzování vodohospodářských opatření na drobných vodních tocích a v ploše povodí. Kombinací radarových a staničních dat budou odvozeny návrhové subdenní intenzity deště v ČR za celý rok i jednotlivé měsíce bezmrazového období. V návaznosti na předchozí projekt bude popsána sezónní a prostorová distribuce předchozích srážek, půdní vlhkosti a stav retenční kapacity území ve vztahu k průběhu a intenzitě srážky. Takto snížené nejistoty v návrhových veličinách budou ověřeny pomocí matematických modelů kalibrovaných na experimentálních výsledcích a měřených průtocích a budou využity pro definování rizika v malých povodích ČR a zdrojových plochách mimo tok.

Oddělení: Oddělení všeobecné klimatologie

Odkaz:

Období: 30.9.2007 - 30.12.2010

Projekt si klade za cíl vytvořit výukový model e-learningových kurzů celoživotního vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (zaměřeno na klima a jeho změnu) a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí.

Obsahově bude vzdělávání zaměřeno na přírodovědné i společenskovědní tematické okruhy týkající se klimatu, klimatické změny a věd o Zemi.

Řešení projektu je rozvrženo do realizace 14 dílčích úkolů. Byly vymezeny tři cílové skupiny obyvatel, pro které bude sestaven výukový model a e-learningové kurzy, a to školská, resortní a veřejná.

Hlavními výsledky projektu budou softwarové řešení, odborná publikace, příspěvky na konferencích, publikace v odborných časopisech a prezentace na internetu.

Oddělení: Oddělení všeobecné klimatologie Úsek meteorologie a klimatologie

Odkaz: http://eklima.upol.cz/index.htm

Období: 30.4.2012 - 29.4.2014
Projekt: The UHI Project (9979)

Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon.

Oddělení: Oddělení všeobecné klimatologie

Odkaz: http://www.eu-uhi.eu