Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrologie Brno

Období: 1.6.2020 - 1.5.2023

Cílem projektu je
i) posoudit a predikovat změny ve vodním režimu krajiny s důrazem na sucho a vodní zdroje;
ii) určit oblasti s kritickou vodní bilancí (hydrologickou a vodohospodářskou)
iii) identifikovat rizika v oblastech poruch zabezpečení povrchových a podzemních zdrojů vod.
To vše v kontextu klimatické změny a předpokládaných scénářů vývoje území a potřeb vody již v současnosti ohroženém povodí Dyje. Dále bude vyhodnocena zranitelnost vodních zdrojů a potenciální rizika s vymezením časového horizontu jejich výskytu pro současné a budoucí uživatele. Mimoto budou navrženy adaptační opatření a bude analyzována jejich efektivita a vzájemné interakce dle různých scénářů zátěžových situací v podrobném měřítku s explicitním zohledněním dominantních fyzikálních procesů a změny klimatu.
 

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS01010207?query_code=3swiaacnwnoq

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Cílem projektu bylo získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu byly vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné změny klimatu k rokům 2030, 2050 a 2075. Na základě výstupů získaných z růstových simulačních modelů byla zpracována vědecká studie zachycující vliv klimatické změny na výnosy vybraných plodin včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Byl zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy. Dále byl vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a pro rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin a krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QF3100?query_code=rdhaaacocwua

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: -
Projekt: (ATCZ236)

Projekt Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje (Cli OP Thaya, ATCZ236)


Cílem tohoto projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje. Na základě těchto poznatků vytvořit návrh vzájemně koordinovaného "nouzového" manipulačního řádu. V tomto ohledu je nutno odhadnout bilanci vody a porovnat ji s očekávanou potřebou vody v budoucnu. Pro tyto odhady došlo k propojení stávajících klimatických modelů a tvorbě regionálních klimatických scénářů. Poprvé se dvě sousední země snaží harmonizovat své odborné znalosti a přenést je na společný hraniční region.

Na základě výsledků se budou v rámci projektu zpracovávat manipulační opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou stran. K této součinnosti projektových partnerů dojde za podpory odborníků Rakousko-české komise pro hraniční vody a bude základem pro udržitelné zásobování vodou v regionu v časech nízkého stavu zásoby vody. Vzhledem k přeshraničnímu regionu povodí a zvláštním právním a vodohospodářským předpisům může být tento úkol uskutečněn pouze v rámci vzájemné shody rozhodujících institucí.

Celý projekt je možné realizovat díky finanční podpoře ze strany Evropské unie, která umožňuje tuto přeshraniční spolupráci.Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2005 - 30.12.2009

 

  • Analysis of available scenarios and impacts studies (PRUDENCE, MICE, ENSEMBLES) where available already, application for CEE - WP1, leaded by Giorgi (ICTP)
  • To adapt and develop the very high resolution RCM (10 km), to perform regional time-slice nested simulations for selected GHG changes scenarios as well as simulation driven by ERA40 - WP2, Deque (CNRM)
  • To verify the model results, compare to statistical downscaling and analyze and develop the methods for verification and output localizing - WP3, Huth (IAP)
  • To estimate the effect of global climate change on the occurrence of extreme events (heavy precipitation, heat waves, droughts) in the region, including the assessment of the added value of high-resolution experiments for the simulation of the relevant processes and feedbacks - WP4, Seneviratne (ETH)
  • To assess (based on the high resolution downscaling results) the impacts an vulnerability of climate change in hydrological cycle and water resources in main selected catchments, to study the effects on Black Sea - WP5, Mic (NIHWM)
  • To study (based on the high resolution downscaling results) the climate change impacts an vulnerability in agriculture and forestry, impacts on carbon cycle, selected species - WP6, Mindas (FRI).

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2005 - 30.12.2011

Projekt optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity integruje odborníky z řady institucí základního i aplikovaného výzkumu, které se snaží různými metodami a přístupy optimalizovat využití české krajiny. Vychází ze skutečnosti, že krajina je většinou exploatována ve prospěch jednoho resortu nebo omezené skupiny uživatelů. Současná kulturní krajina má nevhodnou ekosystémovou skladbu (nadměrné odlesnění, orná půda na nevhodných místech apod.), jsou potlačeny její prospěšné přírodní funkce, je snížena ekologická stabilita i biodiverzita, a v konečném součtu také ekonomická výtěžnost. Výzkumný tým při řešení programu doplní znalosti příčin tohoto stavu z multidisciplinárního pohledu a navrhne konkrétní způsoby nápravy. Důraz bude kladen na hydrorežim krajiny, její zemědělské využití a stabilitu. Budou navržena opatření, která budou prostřednictvím ministerstev, státní správy a uživateli krajin realizovatelná. Tímto výzkumem s aplikovatelnými výstupy dojde k řešení řady problémů, jako jsou povodně, vysoká trofie a znečištění řek, zvýšená eroze, aridizace, nízká ekologická stabilita, nízká ekonomická výtěžnost krajin aj.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2010

Návrh, realizace a provozování vodohospodářských systémů včetně staveb městského odvodnění probíhá v podmínkách výrazné neurčitosti znalostí fyzikálních vlastností hydraulických procesů, provozních a společensko-ekonomických souvislostí.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Hlavním úkolem cíleného monitoringu je zjistit korelace mezi jeskynním mikroklimatem a vnějšími klimatickými podmínkami. Dále zjistit změny jeskynního mikroklimatu způsobené vlivem zpřístupnění jeskyní a na jejich základě stanovit technická opatření a návštěvní kapacitu k ochraně jeskynního mikroklimatu.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Cílem projektu je komplexní analýza režimu UV záření vzhledem k atmosférickým faktorům (viz dále) v oblasti Antarktického poloostrova. Základním východiskem pro zpracování je analýza časové a prostorové variability režimu celkového UV, UV-A, UV-B a biologicky účinného UV-B záření pro vybrané antarktické stanice (Marambio, Esperanza, Palmer, Rothera) a Ushuaia (Ohňová země). V rámci projektu bude pokračovat vlastní měření složek UV záření na české antarktické základně J.G.Mendela a bude pokračovat vlastní měření na stanici Vernadsky. Pomocí modelu mnohonásobné regrese bude na výše uvedených lokalitách analyzována a modelována závislost UV záření na astronomických faktorech, koncentraci ozónu, oblaků a aerosolů. Bude testována statistická významnost všech atmosférických faktorů, podílejících se na variabilitě režimu UV záření. Výsledný statistický model, vypracovaný pro stanice J. G. Mendela a Vernadsky, bude dále verifikován pomocí 5 výše uvedených stanic a konfrontován s výsledky jiných

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Vyvinout systém (SW) pravděpodobnostních předpovědí pro různou dobu předstihu hydrologické předpovědi, vyvinout prostředek (SW) pro operativní identifikaci ohrožení území přívalovými povodněmi, přispět k výzkumu sněhové pokrývky pro účely operativního využití výsledků pro hydrologické předpovědi, vytvořit nástroje pro implementaci dosažených výsledků do vodohospodářské praxe a praxe fungování systému ochrany před povodněmi v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby ČR, zpracování návrhu modernizace předpovědní, varovné a hlásné služby.

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Řízení vodohospodářských soustav se v současnosti řadí mezi nejaktuálnější problémy vodního hospodářství. Tato skutečnost je umocněna zvýšenou četností extrémních hydrologických jevů v posledním desetiletí. Motivace předloženého grantového projektu vychází ze skutečnosti, že pro řízení vodních zdrojů nejsou v současnosti využity všechny metodické prostředky. Vodní zdroje jsou u nás většinou dosud navrhovány a řízeny deterministicky pomocí návrhové události. Současný trend se ubírá cestou simulace srážko-odtokového procesu pomocí stochastických generátorů počasí a hydrologických modelů. Odvozené syntetické kontinuální simulace srážek a odtoků následně vstupují do simulačních modelů vodohospodářských soustav, které umožňují hodnotit jejich spolehlivost a rizika metodou Monte-Carlo. Podobně deterministický charakter hydrologických předpovědí je ve světě nahrazován pravděpodobnostním. Pravděpodobnostní hydrologické předpovědi poskytují podstatně více informace, neboť zahrnují kvantifikaci

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz: