Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení povrchových vod

Období: 18.1.2016 - 30.11.2016

Ve vybraných vodoměrných stanicích byly ověřeny maximální průtoky nejvýznamnějších povodní a podle možností prodlouženy průtokové řady, na jejichž základě byly revidovány N-leté průtoky. V prostředí GIS byly k vybraným stanicím zpracovány fyzicko-geografické charakteristiky a odvozeny hodnoty 100letých průtoků třemi regresními metodami. Výsledné hodnoty byly vzájemně porovnány a statisticky vyhodnoceny. Na základě verifikovaných hodnot 100letých průtoků došlo k zpřesnění regresního vztahu založeného na Indexu extremity (IE). Dále bylo provedeno statistické porovnání odchylek hodnot Q100 určených ze statistického vyhodnocení a dle jednotlivých regresních metod (IE, Čermák, Solnař). 
Ve vybraných stanicích byly odvozeny poměry jednotlivých kvantilů N-letých průtoků k verifikovaným hodnotám 100letých průtoků a byla provedena regionalizace poměrů QN/Q100 v hlavních povodích ČR.
Hlavním výstupem projektu byla metodika, která byla certifikována Ministerstvem životního prostředí v prosinci 2016. K dispozici je pod uvedeným odkazem.
 

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení povrchových vod

Odkaz: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/opv/Metodika_QN_CHMU.pdf

Období: 31.7.2007 - 30.12.2011

Vyvinout systém (SW) pravděpodobnostních předpovědí pro různou dobu předstihu hydrologické předpovědi, vyvinout prostředek (SW) pro operativní identifikaci ohrožení území přívalovými povodněmi, přispět k výzkumu sněhové pokrývky pro účely operativního využití výsledků pro hydrologické předpovědi, vytvořit nástroje pro implementaci dosažených výsledků do vodohospodářské praxe a praxe fungování systému ochrany před povodněmi v rámci hlásné a předpovědní povodňové služby ČR, zpracování návrhu modernizace předpovědní, varovné a hlásné služby.

OPV se v rámci tohoto projektu podílí na Dílčím úkolu 4: Vývoj robustní metody odhadu odtoku z přívalových srážek. Cílem je operativní zprovoznění prostředku, který by plnil obdobnou funkci jako tzv. Flash Flood Guidance v USA - tedy identifikace nebezpečných úrovní srážek pro vznik přívalových povodní vzhledem k aktuálnímu stavu povodí v co nejpodrobnějším rozlišení. Předpokládá se také využití varianty nově odvozeného přístupu, který je v současnosti ověřován na povodí Arkansasu na předpovědním centru NWSRFC v Tulse v USA.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz: