Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení kvality ovzduší Brno


 • Služby a informace poskytované volně prostřednictvím internetu:

  1. Informace o aktuální imisní situaci poskytované ve spolupráci s regionálním předpovědním pracovištěm pobočky jsou dostupné např. na úvodní webové stránce portálu ČHMÚ (v sekci Ovzduší) a detailněji pak v kapitole Ovzduší v regionech.
  2. Informace o znečištění ovzduší (tabelární přehledy dat z automatických stanic v běžném roce, tabelární a grafické ročenky obsahující např. naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících látek, hodnocení ve vztahu k imisním limitům, imisní mapy, vývoj znečištění, oblasti s překročenými imisními limity), pětileté průměry koncentrací škodlivin v síti 1x1km na území ČR. Všechny tyto informace jsou dostupné na portále ČHMÚ, v sekci Ovzduší prostřednictvím odkazů pod mapou.

  Služby poskytované na smluvním základě:

  1. Posudková a informační činnost - posudky a informace o znečištění ovzduší pro jednotlivé lokality, nebo pro větší území (úroveň znečištění ovzduší ve vztahu k platným imisním limitům, zařazení do oblastí s překročenými imisními limity apod.).
  2. Služby v oblasti měření:
   • Měření měřicím vozem (SO2, NOx, suspendované částice PM10 a PM2,5, O3, CO, benzen, doprovodné meteorologické prvky), případně měření jednotlivými analyzátory.
   • Odběry vzorků vnějšího ovzduší s následnou analýzou v laboratoři (benzo[a]pyren a vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky, suspendované částice PM10, benzen, těžké kovy).
   • Kontrola a seřízení analyzátorů.
  3. Laboratorní analýzy:
   • Gravimetrické stanovení koncentrací suspendovaných částic v akreditované laboratoři dle platných technických norem (EN12341).
   • Analýza suspendovaných částic pomocí elektronového mikroskopu – analýza fyzikálních vlastností částic (velikost, tvar, atp.) a chemického složení.
  4. Zajištění poskytování aktuálních dat koncentrací znečišťujících látek ze stanic AIM „on line“ prostřednictvím FTP schránky.
  5. Poradenská činnost v oblasti měření a hodnocení imisí (legislativa, přístrojová technika, pracovní postupy, odběry vzorků, zřizování a výběr lokalit měřících stanic, verifikace dat).