Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení povrchových vod

 

V oblasti metodického vedení oddělení hydrologie na pobočkách ČHMÚ se jedná zejména o vydávání metodických pokynů a návodů, které mají za úkol sjednocovat výstupy z primárního a sekundárního zpracování dat. Vedle zmíněných dokumentů jde rovněž o vytváření aplikací pro zpracování dat a pravidelné konání metodických porad s odbornými pracovníky poboček.

V současné době je hlavní náplní spolupráce s pobočkami při zpracování charakteristik hydrologického režimu vodních toků za nové referenční období 1981-2010 (dlouhodobá výška srážek, dlouhodobý průměrný průtok, M-denní průtoky). Tato data jsou poskytována veřejnosti od začátku roku 2013.

Vzorová objednávka na základní hydrologické údaje.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

 

Oddělení povrchových vod pravidelně poskytuje podklady pro podporu výkonu státní správy, např. pro sestavení Ročenky životního prostředí, zprávy MŽP pro vládu ČR, Plánů oblastí povodí, Vodohospodářského věstníku zpracovávaného VÚV T. G. M. atd. Dále se podílí na zpracování Hydrologické ročenky ČR a Hydrologické bilance množství vody ČR.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

 

Někteří pracovníci oddělení povrchových vod jsou zapojeni do mezinárodní spolupráce, např. ve skupině expertů Hydrologie v rámci Mezinárodní komise ochrany Labe, v pracovní skupině Hydrologie v rámci Stálého výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody nebo ve skupině Potential Extreme Floods v rámci RA VI - WMO. Ve skupině Hydrologie MKOL byla ve spolupráci s německými hydrology zpracována a v roce 2005 vydána publikace "Labe a jeho povodí - Geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled".

 

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

Jméno: aplikace GIS

 

Činnost OPV spočívá především v zajištění vývoje a využití aplikací GIS v povrchových vodách a v metodickém vedení poboček ČHMÚ. Hlavní využití nástrojů geografického informačního systému (GIS) v hydrologii povrchových vod je v těchto oblastech:

GIS je v OPV dále využíván  při zpracování různých studií či výzkumných zpráv, např. vyhodnocení extrémních povodňových situací. V odděleních hydrologie na pobočkách ČHMÚ je GIS využíván rutinně především při zpracování hydrologických posudků pro odvozování ploch a dalších fyzicko-geografických charakteristik povodí.

Od začátku roku 2013 jsou plochy povodí a další hydrologické údaje poskytovány na základě nového datového modelu rozvodnic a vodních toků v měřítku 1:10000.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

 

Oddělení povrchových vod zpracovává na zakázku většinou pro správce vodních toků každoročně několik hydrologických studií sloužících jako podklad při posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní dle normy ČSN 75 2935.

Při použití statistického přístupu se jedná většinou o odvození extrémních teoretických povodňových vln  s pravděpodobností překročení kulminačního průtoku pQ = 0.0001 nebo pQ = 0.001 (odpovídá době opakování N = 10 000 let nebo N = 1 000 let)  za letní, příp. zimní sezónu.  Statistické zpracování vyžaduje časově náročnou přípravu dat z archivních materiálů.

Při použití deterministického přístupu se jedná o odvození teoretických povodňových vln způsobených extrémní srážkou o době opakování N = 10 000 let, příp. N = 1 000 let. K odvození se využívají nové metodické přístupy řešené v grantových projektech.

Seznam zpracovaných hydrologických studií OPV v povodí Labe.

Mapa zpracovaných hydrologických studií. Stav k 03/2017.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz:

 

OPV se již řadu let zapojuje do řešení grantových projektů či projektů výzkumu a vývoje (VaV), a to buď jako hlavní řešitel a koordinátor nebo jako spoluřešitel. Více informací najdete v sekci Projekty oddělení povrchových vod.

Oddělení: Oddělení povrchových vod

Odkaz: