Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Observatoř Košetice

 

1. Detekování dlouhodobých trendů koncentrací a depozice polutantů v atmosféře

2. Zajištění mezinárodních programů v oblasti monitoringu a hodnocení dálkového přenosu znečištění ovzduší přes hranice států v rámci CLRTAP (EMEP, ICP-IM)

3. Účast v intenzivních monitorovacích kampaních EMEP

4. Zajištění mezinárodních programů WMO v oblasti monitoringu stavu mezní vrstvy ovzduší, včetně mezinárodních projektů (GAW)

5. Zabezpečení účasti České republiky v dlouhodobých projektech monitoringu a výzkumu atmosféry (EUSAAR, ACCENT)

6. Monitoring kvality ovzduší a srážek v rámci SIS

7. Experimentální měření mimo pro mezinárodní aktivity mimo SIS (atmosférická rtuť, VOCs, Metan, 14C, podkorunová depozice

8. Vícesložkový monitoring POPs. Projekt je řízen výzkumným centrem Masarykovy University RECETOX v Brně

9. Meteorologická měření v rámci profesionální sítě ČHMÚ

10. Měření globálního a UV-B záření v rámci radiační sítě ČHMÚ

11. Hydrologická měření na malém lesním přítoku Anenského potoka (ICP-IM)

12. Pedologie - monitoring půd (VÚLHM) a půdních vod (ČGS) ? dosud financováno hlavně z projektu CLRTAP - WGE.

13. Kompletní přehled všech realizovaných měření je k dispozici na zde.

Oddělení: Observatoř Košetice

Odkaz: