Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Observatoř Košetice

Jméno:

 1. Monitoring kvality ovzduší a srážek v rámci Státní sítě imisního monitoringu ČHMÚ.
 2. Meteorologická měření v rámci profesionální sítě meteorologických stanic ČHMÚ.
 3. Měření charakteristik slunečního záření (globální, difuzní a UV-B záření) v rámci radiační sítě ČHMÚ.
 4. Detekování dlouhodobých trendů koncentrací a depozice polutantů v atmosféře.
 5. Účast v mezinárodních programech a projektech, ve kterých je ČR smluvně zavázána v rámci Úmluvy o dálkovém přenosu škodlivin (EMEP, ICP-IM)
 6. Účast v mezinárodních programech ACTRIS, GAW a WMO.
 7. Experimentální měření mimo Státní síť imisního monitoringu (atmosférická rtuť, VOCs, Metan, 14C, vybrané chemické složení aerosolových částic, vertikální měření složení atmosféry, podkorunová depozice)
 8. Provádět pravidelný monitoring vybraných složek životního prostředí v Malém lesním povodí tj. analýza srážkových a povrchových vod (měsíčně), analýza podpovrchových vod (2× ročně), analýza půd (1× 5 let), analýza půdních vod (měsíčně).
 9. Hydrologická měření na Lesním potoce.
 10. Výzkumné aktivity a odborná spolupráce s ústavy akademie věd (Ústav chemických procesů a Ústav výzkumu globální změny) a Masarykovou univerzitou v rámci Velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ.
 11. Zajištění měření v intenzivních monitorovacích kampaních EMEP a spolupracujících organizací.
 12. Kompletní přehled všech realizovaných měření je k dispozici zde.

Oddělení: Observatoř Košetice

Odkaz: