Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrofondu a bilancí

Období: 18.1.2016 - 30.11.2016

Ve vybraných vodoměrných stanicích byly ověřeny maximální průtoky nejvýznamnějších povodní a podle možností prodlouženy průtokové řady, na jejichž základě byly revidovány N-leté průtoky. V prostředí GIS byly k vybraným stanicím zpracovány fyzicko-geografické charakteristiky a odvozeny hodnoty 100letých průtoků třemi regresními metodami. Výsledné hodnoty byly vzájemně porovnány a statisticky vyhodnoceny. Na základě verifikovaných hodnot 100letých průtoků došlo k zpřesnění regresního vztahu založeného na Indexu extremity (IE). Dále bylo provedeno statistické porovnání odchylek hodnot Q100 určených ze statistického vyhodnocení a dle jednotlivých regresních metod (IE, Čermák, Solnař). 
Ve vybraných stanicích byly odvozeny poměry jednotlivých kvantilů N-letých průtoků k verifikovaným hodnotám 100letých průtoků a byla provedena regionalizace poměrů QN/Q100 v hlavních povodích ČR.
Hlavním výstupem projektu byla metodika, která byla certifikována Ministerstvem životního prostředí v prosinci 2016. K dispozici je pod uvedeným odkazem.
 

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení povrchových vod

Odkaz: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/hydro/opv/Metodika_QN_CHMU.pdf

Období: 30.11.1992 - 30.12.2099
Projekt: HEIS ČHMÚ (1)

Hydroekologický informační systém

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: http://voda.chmi.cz/

Období: 31.5.2008 -
Projekt: Variabilita sucha (SP/1a6/125/08)

Časová a plošná variabilita hydrobiologického sucha v podmínkách klimatické změny na území České republiky

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: 31.12.2012