Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení hydrofondu a bilancí

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

Řešení projektu se zabývá otázkou budoucích požadavků na vodu v podmínkách změny klimatu i touto změnou vyvolaných modifikací společnosti. Řeší porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, dále vliv klimatické změny na ekosystémy, vliv pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí včetně otázky vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod a v neposlední řadě i téma snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Oddělení hydrologických předpovědí Oddělení hydrologie Brno Oddělení hydrologie Ostrava Sekretariát Úseku hydrologie Odbor jakosti vod Oddělení monitoringu pevných matric Oddělení povrchových vod Oddělení podzemních vod

Odkaz: https://www.centrum-voda.cz/

Období: 1.7.2020 - 31.12.2026

Cílem projektu je vytvořit výzkumné centrum, které se bude dlouhodobě věnovat výzkumu v oblasti změny klimatu. Jde o analýzu probíhající a predikci budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí i pro společnost. Výstupem budou nejaktuálnější podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro hodnocení mitigačních opatření v procesu jejich přípravy i realizace. Minimálním výstupem jednotlivých dílčích cílů popsaných v projektu bude veřejně přístupná souhrnná výzkumná zpráva doplněná veřejnými databázemi, certifikovanými metodikami a samozřejmě vědeckými publikacemi.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SS02030040

Období: 1.7.2020 - 31.12.2026

Cílem projektu je, pomocí činností výzkumného centra „Voda“, přispět k lepšímu poznání v oblastech: - budoucích požadavků na vodu v podmínkách a)změny klimatu i b)touto změnou vyvolaných modifikací společnosti, - porovnání budoucích požadavků na vodu s množstvím disponibilní vody ovlivněným klimatickou změnou a určení deficitních území, - vlivu klimatické změny na ekosystémy, vlivu pokračujícího antropogenního ovlivnění vodního a na vodu vázaného prostředí, - vstupů, množství, cest a vlivu znečištění v aktuálních ukazatelích způsobujících nedosažení dobrého stavu vod, - snižování množství a míry znečištění v průmyslových odpadních vodách. Pomocí nových poznatků, zjištěných v rámci činnosti centra a pomocí jejich šíření bude možné přispět k větší resilienci společnosti následujícími způsoby: - přípravou adaptačních i mitigačních opatření, posouzením jejich účinnosti a to jednotlivě, v rámci jejich soustav i v rámci zapojení více jejich druhů, - optimalizací jejich návrhu z hlediska jejich účinnosti i ekonomické efektivnosti, - zlepšením, případně alespoň zachováním dobrého stavu složek životního prostředí v podmínkách změny klimatu. Projekt zajistí řešení aktuálních dlouhodobých výzkumných úkolů, které vyžadují potřebný čas a kapacity. Projekt je zaměřen zvláště na Specifický cíl 1 Programu, tj. zejména na problematiku vodního hospodářství, sucha, zmírňování jeho dopadů na lidská sídla, přírodu a zásobování obyvatelstva vodou. Klade si za cíl, stát se ve své oblasti významným příspěvkem pro vytvoření klimatického balíčku ČR. Věnuje se také ovšem i problematice povodní a to právě se zaměřením na aspekty ovlivnění povodní změnou klimatu. Cílem Projektu je také přispět k naplnění a aktualizaci základních koncepcí na úrovni státu i regionů, zejména Strategie přizpůsobení se změně klimatu, Koncepce ochrany před následky sucha, Národních plánů povodí a Plánů pro zvládání povodňových rizik. Výsledky projektu budou mít odraz také v oblasti legislativní.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SS02030027

Období: 1.6.2020 - 31.5.2024

Výzkumnými cíli jsou: Optimalizovat metody zpětné identifikace konvektivních srážkových epizod z adjustovaných radarových odrazů. Otestovat využitelnost dostupných optických a radarových družicových dat pro identifikaci on-site a off-site dopadů přívalových srážek. Využít družicová a UAV data pro posouzení aktuálního stavu povodí před srážkou. Zlepšit možnosti predikce dopadu přívalových srážek v monitorovaných lokalitách díky znalosti iniciálního stavu povodí. Aplikačními cíli poté jsou: Pro zájmové lokality aplikačních garantů vyhodnotit dopady erozně odtokových epizod a rizika spojená s jejich opakováním. Vytvoření mapy a databáze rizikových lokalit a posouzení míry ohrožení jejich ekosystémových funkcí, Vyhodnocení přínosu dat DPZ pro kvalitu posouzení uvedených rizik.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SS01020366

Období: 1.9.2019 - 31.12.2021

Hydrometeorologická rizika v České republice - změny rizik a zlepšení jejich predikcí Anotace: Cílem projektu je výzkum problematiky hydrometeorologických rizik a jejich predikcí. Bude provedena analýza změn nebezpečí jejich výskytu a zranitelnosti společnosti v různých časových měřítcích. Dalším cílem projektu je zpřesnění predikcí prostřednictvím vývoje metod zohlednění dalších zdrojů nejistoty a úprav algoritmu adjustace radarových odhadů srážek a metod verifikace a updatingu počátečních podmínek pro potřeby systému Indikátor přívalových povodní (FFG-CZ).

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20192021166

Období: 18.1.2016 - 30.11.2016

Cílem projektu je: Zpřesnění metodických postupů na odvození N-letých průtoků na nepozorovaných povodích na základě využití nových poznatků a dat.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TB050MZP018

Období: 1.1.2012 - 31.12.2014

Cílem projektu je vypracování metodiky pro prověření opatření navrhovaných v rámci dlouhodobého plánování ve vodním hospodářství z hlediska jejich účinnosti v podmínkách klimatické změny a distribuce vybraných dat a informací potřebných k její aplikaci prostřednictvím informačním portálu. Ten navíc umožní ověřování očekávané účinnosti plánovaných investičně nákladných projektů s dlouhou dobou životnosti i v ostatních sektorech národního hospodářství.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí Centrální předpovědní pracoviště

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA02020320

Období: 1.7.2008 - 31.12.2010

Na základě časové a prostorové analýzy pozorovaných hydrologických řad a řad simulovaných pro podmínky klimatické změny posoudit současnou a možnou budoucí extremitu hydrologického sucha na území ČR a navrhnout potřebná adaptační opatření.

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SP%2F1A6%2F125%2F08

Období: 1.8.2007 - 31.12.2011

1 / vytvoření hydrogeologické informační vrstvy jako základ pro řešení geochemicko/hydrogeologické problematiky

2 / aktualizace geologických poznatků ve významných hydrogeologických pánevních strukturách

3 / stanovení prahových hodnot chemického stavu útvarů podzemních vod

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=SP%2F2E1%2F153%2F07