Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení modelování a expertíz

Období: 31.12.2004 - 30.12.2009

Cíle projektu

 • Do roku 2009 vytvořit integrovaný systém pro:
  • monitorování globálního rozmístění atmosférických složek majících vliv na klima
  • monitoring a předpověď složek ovlivňujících kvalitu ovzduší, se zaměřením na Evropu
 • Specifické úkoly projektu GEMS:
  • vytvořit globální analýzu a předpovědní systém pro skleníkové plyny, reaktivní plyny a aerosoly,
   založený na asimilaci dat o složení atmosféry a stavu počasí
  • organizování kooperace mezi regionálními předpovědními systémy kvality ovzduší pro Evropu
  • demonstrace možností těchto systémů prováděním rutinních výpočtů v "téměř" reálném čase
  • zprostředkování retrospektivních globálních analýz pro období 2003-2007
  • ověřování produktů globálních a regionálních systémů, včetně stanovení jejich významu v oblasti 
   ochrany lidského zdraví
  • odhad pozemních zdrojů a propadů skleníkových plynů

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.ecmwf.int/research/EU_projects/GEMS/

Období: 31.3.2007 - 30.3.2010

Cílem projektu je zdokonalit popis sekundárních částic frakce PM10,  zprovoznit chemický model tvorby sekundárních částic a jeho verifikaci v podmínkách ČR a dále identifikovat hlavní zdroje PM10 na území ČR.

Oddělení: Oddělení hodnocení dopadů a rizik Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.chmi.cz/uoco/prj/cz0049/index.html

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

 • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
 • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
 • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
 • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
 • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
 • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

Období: 30.9.2008 - 30.12.2011

Projekt měl čtyři základní cíle:

 • Poskytnout místním a krajským úřadům, veřejnosti a médiím aktuální informace o kvalitě ovzduší a emisích skleníkových plynů v evropských městech a prostřednictvím internetových stránek www.airqualitynow.eu umožnit srovnávání měst mezi sebou navzájem;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro popis dopravní situace a jejího vlivu na kvalitu ovzduší v městských aglomeracích pomocí indikátoru mobility;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro zahrnutí emisí skleníkových plynů do stávajících emisních inventářů regulovaných znečišťujících látek a najít opatření, která by vedla k redukci jak látek znečišťujících městské ovzduší, tak skleníkových plynů;
 • Navrhnout, otestovat a šířit doporučené postupy pro předpověď znečištění městského ovzduší s ohledem různé požadavky městských a krajských úřadů a na různou úroveň jejich dovedností, prostředků a zkušeností.

 
Některé z výstupů projektu:

 • Nástroj pro porovnávání kvality ovzduší v evropských městech (www.airqualitynow.eu);
 • Nástroj pro ohodnocení emisí z různých druhů dopravy (indikátor udržitelné mobility), a příručka doporučených postupů v této problematice;
 • Nástroj pro zahrnutí emisí skleníkových plynů do stávajícího posuzování kvality ovzduší (program pro integrovaný emisní inventář) a příručka doporučených postupů;
 • Nástroj pro předpověď kvality ovzduší (skripty pro instalaci a otestování předpovědního modelu) a příručka doporučených postupů.

Oddělení: Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: www.citeair.eu