Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení emisí a zdrojů

Období: 31.12.2000 - 11.12.2003

VaV/740/3/01 ?Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do EU?, řešení v letech 2001- 2003

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

Období: 31.12.2003 - 11.12.2006

Projekt VaV SM/9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší? byl vyhlášen MŽP formou veřejné soutěže v r. 2003. Na základě předložených nabídek byl k jeho řešení vybrán ČHMÚ ve spolupráci s DHV ČR, s.r.o.. Řešení projektu probíhalo v letech 2004 - 2006. Projekt byl řešen v členění na tři dílčí projekty (DP).

Oddělení: Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cíle projektu

Hlavním úkolem tohoto projektu je zkvalitnění podkladů poskytovaných státní správě a zlepšení informací předávaných široké veřejnosti. Pro dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky:

  • studium vzájemných vazeb mezi meteorologickými podmínkami - emisemi - imisní zátěží - zdravotními riziky
  • zkvalitnění souboru modelů transportu a rozptylu znečištění používaných při zpracování rozptylových studií ve smyslu zákona o ovzduší, s důrazem na požadavky vyplývající z následného hodnocení zdravotních rizik
  • vytvoření emisního modelu postihujícího relevantní zdroje z území ČR a sousedních států za využití národní databáze REZZO a mezinárodních zdrojů CORINAIR a EMEP
  • adaptace sofistikovaného Eulerovského modelu s komplexním chemismem pro hodnocení aktuální imisní zátěže a její předpověď, včetně napojení na potřebné datové zdroje (meteorologický model, emisní model...) a prezentační vrstvy pro zveřejňování výsledků široké veřejnosti
  • provedení kampaňového měření za účelem vyhodnocení výpovědní hodnoty a stanovení mezí využitelnosti těchto podkladů pro hodnocení rizik
  • zkvalitnění prostorového mapování znečišťujících látek včetně odhadu nejistot prezentace výsledků projektu

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení modelování a expertíz Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: