Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Národní inventarizační systém

Období: 1.1.2022 - 31.12.2026

ETC CM je konsorcium 15 evropských organizací spolupracujících s Evropskou agenturou pro životní prostředí na základě rámcové dohody o partnerství na období 2022–2026. Vedoucí institucí ETC CM je Vlaamse Instelling voor Technologish Onderzoek (VITO). 
ČHMÚ se v rámci tohoto projektu podílí na těchto úkolech:
- QA/QC kontroly inventur odhadů emisí skleníkových plynů jednotlivých členských států, 
- příprava inventarizační zprávy Evropské unie (EU NIR),
- příprava aproximativní inventury skleníkových plynů,
- příprava předběžných odhadů spotřeby energie v EU,
- příprava předběžných odhadů podílu obnovitelné energie v EU.

Oddělení: Národní inventarizační systém

Odkaz: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cm

Období: 1.5.2019 - 31.10.2022

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem metod využívaných pro inventarizaci, monitoring a reporting emisí skleníkových plynů a tradičních polutantů a jejich projekcí s cílem vytvoření rozsáhlé metodologické základny pro smluvní výzkum jednotlivých partnerů projektu. Využití pokročilejších přístupů a vyšších úrovní přesnosti metodik pro jednotlivé sektory, plyny a jejich projekce vyžadují zpřísňující se mezinárodní pravidla (včetně evropského trhu s emisními povolenkami). Vyvinuté postupy i softwarové nástroje, v konečném důsledku zpřehlední a zjednoduší naplnění potřeby kvantifikace emisí, jejich reportingu a jejich přezkumu.

Oddělení: Národní inventarizační systém Oddělení emisí a zdrojů

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TK02010056