Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026

V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je financován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vznikl unikátní projekt ARAMIS („Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Oddělení: Úsek kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.projekt-aramis.cz

Období: 1.1.2022 - 31.12.2022

Měření ČHMÚ v Moravskoslezském kraji dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají od roku 2009. V roce 2022 byl rozšířen monitoring kvality ovzduší v lokalitě Bruntál-škola a nově je měření prováděno také v Břidličné. Kromě znečišťujících látek běžně sledovaných na stanicích imisního monitoringu jsou zde měřeny také koncentrace organického a elementárního uhlíku, iontů sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, dusičnanů a síranů a bezvodé cukry (levoglucosan, mannosan, galactosan). Budou zde prováděny také analýzy přibližně 20 prvků včetně těžkých kovů. Výsledky měření budou využity, mimo jiné, pro identifikaci hlavních zdrojů znečišťování ovzduší v těchto lokalitách.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-kvality-ovzdusi/nabidka-sluzeb

Období: 1.1.2021 - 31.12.2021

Měření ČHMÚ v Moravskoslezském kraji dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají od roku 2009. V roce 2021 probíhala měření v lokalitách Studénka a Věřňovice s následným stanovením složení suspendovaných částic s identifikací markerů pro následnou modelovou identifikaci zdrojů znečišťování. Těmi byly: organický a elementární uhlík, ionty sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, dusičnany a sírany a bezvodé cukry (levoglucosan, mannosan, galactosan), analýzy přibližně 20 prvků včetně těžkých kovů a polycyklické aromatické uhlovodíky včetně benzo[a]pyrenu, s gravimetrickým stanovením 24hodinových průměrných koncentrací suspendovaných částic PM10.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-kvality-ovzdusi/nabidka-sluzeb

Období: 1.1.2020 - 31.12.2020

Měření ČHMÚ v Moravskoslezském kraji dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje probíhají od roku 2009. V roce 2020 probíhala měření v lokalitách Mizerov a Věřňovice s následným gravimetrickým stanovením 24hodinových průměrných koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2.5, gravimetrickým stanovením suspendovaných částic PM10 včetně stanovení těžkých kovů a stanovením polyaromatických uhlovodíků v PM10.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://www.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-ostrava/oddeleni-kvality-ovzdusi/nabidka-sluzeb

Období: 3.5.2021 - 30.4.2024
Projekt: KAPOOO ()

Projekt „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“ je realizován v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu” financovaného z Norských fondů 2014-2021 (výzva 2A „TROMSO“). V rámci projektu jsou analyzovány opatření vedoucí ke snížení emisí v Moravskoslezském kraji, zaměřená na nejproblematičtější znečišťovatele ovzduší, realizovaná nebo alespoň navržená před zahájením projektu, která byla založena na dřívějších sériích regionálních měření kvality ovzduší. Součástí projektu je rovněž analýza dříve identifikovaných zdrojů znečištění. Tyto analýzy přispějí k cílené, podrobné a přesnější identifikaci zdrojů znečištění ovzduší. Na základě analýz budou navrženy nejefektivnější opatření a budou dále začleněny do akčního plánu. Účelem uvedených opatření je dosáhnout zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/krajsky-akcni-plan-pro-oblast-ochrany-ovzdusi---kapooo-10409/

Období: 1.5.2020 - 30.4.2023
Projekt: TAČR SS01010156 ()

Výzkum vlivu atmosférické depozice PAH a těžkých kovů na zdraví obyvatelstva v souvislosti s resuspenzí částic vlivem dopravy. V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život. 1. 5.

Oddělení: Úsek kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS01010156

Období: 1.1.2019 - 31.12.2022
Projekt: TAČR Beta TITOMZP903 ()

Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem (Malé a střední průmyslové/technologické zdroje – stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence obtěžování zápachem). Cílem je vytvoření metodiky pro umisťování stacionárních zdrojů pachově postižitelných látek (PPL) na základě jejich kapacity, technologické vybavenosti a vzdálenosti od obytné zástavby a pro změnu podmínek provozu stávajících zdrojů pro prevenci obtěžování zápachem.

Oddělení: Úsek kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 1.1.2018 - 31.12.2021
Projekt: TAČR Beta TITSMZP704 ()

Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů.

Oddělení: Úsek kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 1.1.2022 - 31.12.2026

Evropské tematické středisko pro lidské zdraví a životní prostředí, ETC HE, má za úkol podporovat Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA) v oblasti znečištění ovzduší a dalších oblastech. ČHMÚ je zapojen ohledně hodnocení kvality ovzduší a průmyslových emisí.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2021 - 31.12.2022

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, ETC/ACM, část Long-term evolution and trends of air quality in Europe.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2014 - 31.12.2018

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, zaměření: Ozone in Southern Europe: Assessment and effectiveness of measures.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 1.1.2019 - 31.12.2020

Evropské tematické středisko pro ovzduší a zmírnění klimatické změny, ETC/ACM, část E-PRTR - European Pollutant Release and Transfer Register - Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy, odpadních látek.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.eea.europa.eu

Období: 31.12.1992 - 30.12.1997
Projekt: Slezsko ()

Projekt Slezsko byl koncipován jako mezinárodní projekt regionálního charakteru, vycházející z doporučení a závěrů Souhrnné studie stavu životního prostředí v České a Slovenské Federativní Republice (Czech and Slovak Federal Republic Joint Environmental Study). Tento dokument v březnu roku 1991 vypracovala pro Světovou banku skupina předních odborníků (ekonomů i environmentalistů) za spoluúčasti vlád ČSFR, České republiky, Slovenské republiky, Spojených států amerických a Evropského společenství. 

Cílem projektu bylo především:
-    specifikovat rizika, jimiž znečištěné životní prostředí působí na zdraví lidí a ekosystémy řešené oblasti;
-    stanovit priority pro řešení identifikovaných problémů (redukce nejzávažnějších rizik);
-    zpracovat návrhy doporučení, snižujících míru nejzávažnějších zdravotních a ekologických rizik, a připravit podmínky k realizaci navrhovaných opatření;
-    napomoci přenosu technických, technologických a metodických postupů ekonomicky efektivní a ekologicky účinné ochrany životního prostředí i zdraví obyvatelstva, užívaných v USA, a modifikovat je adekvátně k místním ekonomickým, sociálním a ekologickým podmínkám;
-    připravovat podmínky pro realizaci principů trvale udržitelného rozvoje regionu, integrujícího cíle ekologické, ekonomické a sociální.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.1996 - 30.12.2000

Úkoly PTL/AQ zahrnovaly oblast emisí a kvality ovzduší (imisí). Hlavním úkolem bylo rozšíření účasti kandidátských zemí EU v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.chmi.cz/ptl

Období: 31.12.2000 - 30.12.2010

Úkoly ETC/ACC zahrnují oblast emisí, kvality ovzduší (imisí) a klimatické změny. Hlavními oblastmi činnosti jsou sběr dat z monitoringu, tvorba a výpočet indikátorů o kvalitě prostředí, analýza dat pro podporu politických rozhodnutí v oblasti ovzduší a klimatické změny, podpora EEA při přípravě souhrnných přehledových zpráv a podpora členských zemí EEA v uvedených oblastech.
ČHMÚ se podílí na řešení úkolů v oblasti kvality ovzduší, konkrétně zejména v oblastech:
- průběžné zpracovávání a zveřejňování informací o překročení limitních hodnot koncentrací přízemního ozonu během letního období a příprava souhrnné zprávy o situaci během uplynulé letní sezóny pro Evropskou komisi,
- zdokonalování mapovacích technik pro tvorbu map znečištění ovzduší v evropském měřítku,
- vývoj digitálního zpracování údajů o znečištění ovzduší v zónách a aglomeracích v Evropě,
- tvorba mapových (GIS) vrstev zón a aglomerací států EU pro jednotlivé znečišťující látky,
- on-line podpora předávání dat o úrovni znečištění ovzduší z jednotlivých států do celoevropské databáze Airbase,
- prostorová analýza a příprava mapových podkladů pro prezentaci prací projektu "Potenciál větrné energie v Evropě 2020-2030" a "European exchange of air quality monitoring meta information in 2005",
- výpočet indikátorů o kvalitě ovzduší,
- spolupráce na problematice hodnocení a prezentace aktuálních údajů o znečištění ovzduší (near real-time air quality information).

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.air-climate.eionet.europa.eu

Období: 31.12.2004 - 30.12.2006

Podpora Balkánských států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) při předávání údajů o emisích a znečištění ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2008

Rozšíření účasti západobalkánských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2009
Projekt: Floreon + ()

Tento projekt je zaměřen na vývoj integrovaného systému pro modelování, predikci, monitorování a pro podporu zvládání krizových situací pro potřeby Moravskoslezského kraje. V první fázi se projekt zaměřil na problematiku běžných povodní, spojených s táním sněhu, regionálními dešti apod. Postupně se systém rozšiřuje o monitorování a modelování vývoje dopravní situace na silnicích, modelování havarijních úniků nebezpečných látek do vody i ovzduší, detekci přívalových srážek a predikci jimi způsobených bleskových povodní apod. Obecně se systém Floreon+ zabývá monitorováním a modelováním různých jevů v území, které mohou v případě nepříznivého vývoje vyústit až do vzniku krizových situací.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://floreon.cz

Období: 30.6.2010 - 29.6.2013
Projekt: Air Silesia (CZ.3.22./1.2.00/09.01610)

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českéhopohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: http://www.air-silesia.eu