Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Období: 31.12.1992 - 30.12.1997
Projekt: Slezsko ()

Projekt Slezsko byl koncipován jako mezinárodní projekt regionálního charakteru, vycházející z doporučení a závěrů Souhrnné studie stavu životního prostředí v České a Slovenské Federativní Republice (Czech and Slovak Federal Republic Joint Environmental Study). Tento dokument v březnu roku 1991 vypracovala pro Světovou banku skupina předních odborníků (ekonomů i environmentalistů) za spoluúčasti vlád ČSFR, České republiky, Slovenské republiky, Spojených států amerických a Evropského společenství. 

Cílem projektu bylo především:
-    specifikovat rizika, jimiž znečištěné životní prostředí působí na zdraví lidí a ekosystémy řešené oblasti;
-    stanovit priority pro řešení identifikovaných problémů (redukce nejzávažnějších rizik);
-    zpracovat návrhy doporučení, snižujících míru nejzávažnějších zdravotních a ekologických rizik, a připravit podmínky k realizaci navrhovaných opatření;
-    napomoci přenosu technických, technologických a metodických postupů ekonomicky efektivní a ekologicky účinné ochrany životního prostředí i zdraví obyvatelstva, užívaných v USA, a modifikovat je adekvátně k místním ekonomickým, sociálním a ekologickým podmínkám;
-    připravovat podmínky pro realizaci principů trvale udržitelného rozvoje regionu, integrujícího cíle ekologické, ekonomické a sociální.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.1996 - 30.12.2000

Úkoly PTL/AQ zahrnovaly oblast emisí a kvality ovzduší (imisí). Hlavním úkolem bylo rozšíření účasti kandidátských zemí EU v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.chmi.cz/ptl

Období: 31.12.2000 - 30.12.2010

Úkoly ETC/ACC zahrnují oblast emisí, kvality ovzduší (imisí) a klimatické změny. Hlavními oblastmi činnosti jsou sběr dat z monitoringu, tvorba a výpočet indikátorů o kvalitě prostředí, analýza dat pro podporu politických rozhodnutí v oblasti ovzduší a klimatické změny, podpora EEA při přípravě souhrnných přehledových zpráv a podpora členských zemí EEA v uvedených oblastech.
ČHMÚ se podílí na řešení úkolů v oblasti kvality ovzduší, konkrétně zejména v oblastech:
- průběžné zpracovávání a zveřejňování informací o překročení limitních hodnot koncentrací přízemního ozonu během letního období a příprava souhrnné zprávy o situaci během uplynulé letní sezóny pro Evropskou komisi,
- zdokonalování mapovacích technik pro tvorbu map znečištění ovzduší v evropském měřítku,
- vývoj digitálního zpracování údajů o znečištění ovzduší v zónách a aglomeracích v Evropě,
- tvorba mapových (GIS) vrstev zón a aglomerací států EU pro jednotlivé znečišťující látky,
- on-line podpora předávání dat o úrovni znečištění ovzduší z jednotlivých států do celoevropské databáze Airbase,
- prostorová analýza a příprava mapových podkladů pro prezentaci prací projektu "Potenciál větrné energie v Evropě 2020-2030" a "European exchange of air quality monitoring meta information in 2005",
- výpočet indikátorů o kvalitě ovzduší,
- spolupráce na problematice hodnocení a prezentace aktuálních údajů o znečištění ovzduší (near real-time air quality information).

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://www.air-climate.eionet.europa.eu

Období: 31.12.2004 - 30.12.2006

Podpora Balkánských států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) při předávání údajů o emisích a znečištění ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2008

Rozšíření účasti západobalkánských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Srbsko) v činnosti EEA v oblasti kvality ovzduší.

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2009
Projekt: Floreon + ()

Tento projekt je zaměřen na vývoj integrovaného systému pro modelování, predikci, monitorování a pro podporu zvládání krizových situací pro potřeby Moravskoslezského kraje. V první fázi se projekt zaměřil na problematiku běžných povodní, spojených s táním sněhu, regionálními dešti apod. Postupně se systém rozšiřuje o monitorování a modelování vývoje dopravní situace na silnicích, modelování havarijních úniků nebezpečných látek do vody i ovzduší, detekci přívalových srážek a predikci jimi způsobených bleskových povodní apod. Obecně se systém Floreon+ zabývá monitorováním a modelováním různých jevů v území, které mohou v případě nepříznivého vývoje vyústit až do vzniku krizových situací.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava

Odkaz: http://floreon.cz

Období: 30.6.2010 - 29.6.2013
Projekt: Air Silesia (CZ.3.22./1.2.00/09.01610)

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českéhopohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu.

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Ostrava Oddělení kvality ovzduší Ostrava Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: http://www.air-silesia.eu