Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Období: 1.1.2020 - 31.12.2026
Projekt: TAČR: SS02030031 - ARAMIS (SS02030031)

V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, který je financován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vznikl unikátní projekt ARAMIS („Air quality Research, Assessment and Monitoring Integrated System“). Projekt je prioritně zaměřen na vývoj, aktualizaci a tvorbu nástrojů, metodik a postupů pro hodnocení kvality ovzduší, emisí klasických znečišťujících látek i skleníkových plynů včetně jejich projekcí a kvantifikaci dopadů na zdraví obyvatelstva a ekosystémů, spotřebu energie, ekonomiku a další aspekty života. Ambicí projektu je prostřednictvím aplikace výsledků přispět ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality ovzduší na území republiky.

Oddělení: Úsek kvality ovzduší Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz: http://www.projekt-aramis.cz

Období: 1.11.2019 - 30.4.2022

Úkolem ČHMÚ ve veřejné zakázce TITOMZP903, jejímž hlavním řešitelem je ODOUR, s.r.o., je výběr vhodného nástroje pro modelování pachových látek v podmínkách ČR. Model musí zohledňovat meteorologické podmínky a terén a být ověřen na minimálně pěti existujících zdrojích. Zároveň má být připraven návrh metodiky pro modelové hodnocení pachové zátěže.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení modelování a expertíz Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem Oddělení kvality ovzduší Plzeň

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/TITOMZP903

Období: 1.1.2018 - 31.12.2021
Projekt: TAČR Beta TITSMZP704 ()

Měření a analýza znečištění ovzduší s důrazem na vyhodnocení podílu jednotlivých skupin zdrojů. TAČR TITSMZP704 V1 - Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší ve vybraných oblastech ČR. TAČR Beta TITSMZP704 V3 - Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz:

Období: 1.1.2016 - 31.12.2022
Projekt: ACTRIS-CZ (LM2015037 (2016-2019), LM201822 (2020-2022))

Cílem projektu je dobudování a další rozvoj Velké výzkumné infrastruktury (VVI) ACTRIS-CZ, tvořící unikátní platformu pro dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni a zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. VVI ACTRIS-CZ tvoří český národní uzel evropské VI ACTRIS (www.actris.eu), která je od roku 2016 součástí cestovní mapy Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). ACTRIS integruje evropské pozaďové stanice vybavené pokročilou přístrojovou technikou pro monitoring a výzkum atmosférických aerosolů, oblačnosti, reaktivních plynů a dalších polutantů. Cílem konsorcia ACTRIS je stát se evropskou výzkumnou infrastrukturou typu ERIC (European Research Infrastructure Consortium) v roce 2022.  
Hlavní cíle ACTRIS jsou definovány takto:
–    udržet a zvýšit dostupnost dat získaných v rámci dlouhodobého monitoringu klimatu a kvality ovzduší v regionálním měřítku generovaných na základě využití standardizovaných nebo srovnatelných procedur v síti stanic ACTRIS;
–    pokračovat ve vývoji integračních nástrojů k plnému využívání moderních monitorovacích metod na pozemních stanicích a pro zlepšení parametrizace používané v modelech klimatu i kvality ovzduší v globálním i regionálním měřítku;
–    nabídnout přístup ke kalibračním laboratořím a výzkumným platformám vybaveným vyspělou přístrojovou technikou v rámci „Mezinárodního přístupu“ pro širokou odbornou veřejnost, stejně jako virtuální přístup k službám datacentra ACTRIS;
–    rozšířit možnosti tréninku a vzdělávání v oblasti monitoringu atmosféry zaměřeného speciálně na nové uživatele včetně zájemců ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“);
–    vyvinout udržitelnou strategii pro zajištění dlouhodobého fungování služeb ACTRIS a zlepšit součinnost se všemi významnými VI na poli environmentálních věd a koordinaci s národními strategiemi v EU.
VVI ACTRIS-CZ je založena na dlouholeté spolupráci čtyř partnerů, kteří podepsaly v roce 2013 Memorandum potvrzující zájem o spolupráci na tématech pan-Evropské RI ACTRIS (ČHMÚ, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Masarykova univerzita).  VVI poskytuje přístup k přístrojovému vybavení, stejně jako k datovým souborům a dalším produktům.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz: http://www.actris.cz

Období: 1.4.2016 - 30.6.2019

Projektoví Partneři:

Technische Universität Dresden (Leadpartner), Forschungsverbund Public Health Sachsen

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V., Leipzig

Český hydrometeorologický ústav, Praha, pobočka Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem, Ústí n.L.

Krajský úřad, Ústí nad Labem

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

 

Projekt reagoval na stále narůstající počet stížností na zápach v pohraničních oblastech Krušných hor, jakož i na problémy s dalšími škodlivinami v ovzduší, s cílem zvýšit v tomto ohledu informovanost obyvatel v regionu a současně přispět k objektivizaci tématu zápachu a dalších škodlivin v ovzduší a jejich dopadu na zdraví populace v sasko-českém pohraničí. Projekt byl realizován od 1. 4. 2016 a navazoval na projekt „Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji“ podpořený v předchozím programovém období v rámci Cíle 3 (Evropská územní spolupráce), konkrétně v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz: https://www.zuusti.cz/wp-content/uploads/2021/04/cesko-nemecky-projekt-odcom-010722.pdf

Období: 1.1.2007 - 31.12.2013

Projektoví Partneři:

Technische Universität Dresden (Leadpartner), Forschungsverbund Public Health Sachsen

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Leibniz-Institut für Troposphärenforschung e.V., Leipzig

Zdravotní ústav se sídlem, Ústí n.L.

Krajský úřad, Ústí nad Labem

 

Projekt byl zaměřen na sledování ultrajemné částice a dalších mikročástic v ovzduší. Hlavní měřící stanice byly na české straně v Ústí nad Labem a na německé straně v příhraničním městě Annaberg-Buchholz. Cílem projektu byl připravit trvalé, rutinní měření ultrajemného prachu ve sledovaných oblastech Krušných hor a podkrušnohoří, které jsou historicky zatíženy těžbou hnědého uhlí a průmyslem. Němečtí a čeští partneři projektu společně zjišťují působení ultrajemného prachu na lidské zdraví, zejména na onemocnění dýchacích cest, srdce a krevního oběhu. Cílem projektu bylo využití nových poznatků ke zlepšení životního prostředí, zdraví a života obyvatelstva v daném regionu. Projekt měl modelový charakter pro další regiony a poukázal na potřebu měření ultrajemných částic v měřicí síti znečištění.

Oddělení: Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

Odkaz: