Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení biometeorologických aplikací

  • Poskytování naměřených dat půdního klimatu a výparu z vodní hladiny z celé ČR, historických i aktuálních. Data mohou být „surová“ nebo zpracovaná dle požadavku uživatele (průměry, sumy, extrémy apod.)
  • Poskytování fenologických dat, v případě polních plodin a ovocných dřevin již jen historických, u divoce rostoucích rostlin i aktuálních.
  • Zhodnocení rychlosti vývoje volně rostoucí vegetace na základě fenologických pozorování, včetně odhadu (předpovědi) nástupu vybraných fází, např. alergologicky významných
  • Zpracování agroklimatických charakteristik (sumy aktivních a efektivních teplot pro různé prahové hodnoty, vymezení vegetačního období, výskyt jarních mrazíků, trvání zámrzu půdy apod.)
  • Hodnocení historického i aktuálního půdního a klimatického sucha s využitím různých metod v závislosti na požadavku zákazníka (SPEI indexy, vláhová bilance, modelová i měřená vlhkost půdy v různých vrstvách), včetně hodnocení dopadů sucha na přírodní prostředí (vývoj vegetace, nebezpečí vzniku požárů atd.)
  • Poskytování konzultací a expertní podpory v oborech agrometeorologie, biometeorologie a fenologie
  • Nabízíme spolupráci na mezioborových projektech především se zaměřením na vztah mezi počasím (klimatem) a biologickými procesy, s širokou škálou výstupů (informační portály, modely a programy, výzkumné práce)
  • Zpracování studií a posudků v příslušných oborech