Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení kvality ovzduší Plzeň


 • Informace o kvalitě ovzduší:

  • aktuální stav imisních koncentrací škodlivin (SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, benzen, toluen, xyleny) ve všech pobočkou měřených lokalitách, tj. státní sítě na území Plzeňského a Jihočeského kraje a imisního monitoringu města Plzně.
  • naměřené a vypočítané hodnoty imisních koncentrací, tj. průměrné 24-hodinové, měsíční a roční hodnoty uvedených škodlivin (historická data).
  • vydáváme roční Zpravodaj o znečištění ovzduší v Plzni (tabelární a grafická prezentace kvality ovzduší).

 • Posudková činnost:

  • posudky na imisní situaci za určité časové období ve zvolené lokalitě, vycházející z výsledků měření, popř. mapy imisní situace zvoleného území.
  • rozptylové studie znečištění ovzduší vybranou škodlivinou za použití teoretického výpočtového modelu v číselné a grafické formě, metodikou SYMOS´97 vydanou MŽP ČR, jako metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP č. 4/98., nebo metodikou ATEM.
  • stanovení technických parametrů průmyslového zdroje s následným posudkem na znečištění ovzduší, podle metodiky SYMOS´97.
  • posouzení rozptylových studií vypracovaných jinými organizacemi.
  • běžné dodací lhůty jsou u složitějších posudků většinou do 30 dnů a u jednodušších posudků a informací maximálně do 14 dnů od přijetí objednávky a potřebných podkladů. Při expresním vyřízení mohou být dodací lhůty poloviční.

 • Ostatní služby a činnosti:

  • kontrolní měření pomocí sekundárních standardů a kalibračních fólií následujících škodlivin: SO2, NO2, CO, PM10
  • konzultace vhodnosti výběru a návrh lokality pro měření imisí
  • konzultace v oblasti kvality ovzduší a rozptylových podmínek.