Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení kvality ovzduší Ústí nad Labem

 • Nabídka služeb OOČO ÚL, +420 472 706 057

  Nabídka služeb

  1. Služby - informace poskytované volně prostřednictvím internetu:
  a) Informace o aktuální imisní situaci poskytované ve spolupráci s centrálním pražským pracovištěm a s Regionálním předpovědním pracovištěm pobočky jsou dostupné např. na úvodní webové stránce pobočky (v sekci Informace a Další informace) a na úvodní stránce tohoto portálu ČHMÚ (v sekci OVZDUŠÍ).
  b) Režimové informace o znečištění ovzduší (tabelární přehledy dat z automatických stanic v běžném roce, tabelární a grafické ročenky obsahující např. naměřené hodnoty koncentrací znečišťujících látek, hodnocení ve vztahu k imisním limitům, imisní mapy, vývoj znečištění, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, zpráva "Kvalita ovzduší na území Karlovarského, Libereckého a Ústeckého kraje v r. 2007" - viz sekce odkazy). 

  2. Služby poskytované na smluvním základě:
  a) Posudková a informační činnost
  - Posudky a informace o znečištění ovzduší pro jednotlivé lokality, nebo pro větší území (úroveň znečištění ovzduší ve vztahu k platným imisním limitům, zařazení do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a pod.). 
  - Imisní mapy (zobrazení území ve vztahu k imisním limitům, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). 
  - Zpravodaj "Informace o znečištění ovzduší v severních Čechách", měsíčně vydávané periodikum obsahující přehled a hodnocení výsledků měření znečištění ovzduší. 
  - Rozptylové studie zpracovávané na základě osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 
  - Posudky na stanovení podílu zdrojů na znečišťování ovzduší pro jednu lokalitu nebo větší územní celek jednou znečišťující látkou za jeden rok. 
  b) Služby v oblasti měření
  - Měření měřicím vozem (SO2, NOX, prašný aerosol PM10, O3, CO, benzen, doprovodné meteorologické prvky), případně měření jednotlivými analyzátory. 
  - Odběry vzorků vnějšího ovzduší s následnou analýzou v laboratoři (benzo(a)pyren a vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky, prašný aerosol PM10, benzen, těžké kovy). 
  - Kontrola a seřízení analyzátorů-monitorů SO2, NOx, O3, CO. 
  c) Zajištění poskytování aktuálních dat koncentrací znečišťujících látek ze stanic AIM „on line“ prostřednictvím FTP schránky.
  d) Poradenská činnost v oblasti měření a hodnocení imisí (legislativa, přístrojová technika, pracovní postupy, odběry vzorků, zřizování a výběr lokalit měřících stanic).

  Informace - kontakt:
  Helena Plachá, Ing., vedoucí oddělení, telefon +420 604 296 428