Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení biometeorologických aplikací

Jméno: Biometeorologie

 • tvorba vlastních, případně úprava externích modelů a programů hodnotících vliv počasí na živé organismy nebo obecně na přírodní prostředí, např. předpovědi aktivity klíšťat,  nástupu významných fenologických fází nebo rizika vzniku a šíření požárů ve volné krajině
 • zpracování bioklimatologických studií a posudků
 • monitoring a hodnocení půdního sucha na základě modelových i měřených hodnot půdní vlhkosti, obdobně hodnocení sucha klimatického pomocí různých indexů sucha, výsledků potenciální vláhové bilance a měřených hodnot výparu z vodní hladiny, prezentace monitoringu sucha na portálu ČHMÚ i ve spolupráci s jinými organizacemi (např. CzechGlobe)
 • spolupráce a expertní podpora orgánů státní správy a výzkumných institucí zabývajících se problematikou životního prostředí, přírodních zdrojů, ekologie či ochranou zdraví a bezpečnosti obyvatelstva, např. dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem životního prostředí na přípravě podkladů krizového řízení nebo se Státním zdravotním ústavem při řešení otázek nemocnosti lymeskou boreliozou či encefalitidou

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz:

 • tvorba metodik měření včetně výběru přístrojů a stanic následujících prvků:
  • teplota půdy
  • hloubka promrznutí půdy
  • vlhkost půdy
  • výpar z vodní hladiny
 • ukládání a kontrola hodnot prvků v databázi, v případě hloubky promrznutí vedení autonomní databáze
 • zajištění servisu přístrojů a čidel ve spolupráci s externí firmou
 • zpracování historických řad, zejména teploty půdy
 • tvorba metodik využívání prvků ve výstupech OBA
 • poskytování dat uživatelům

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz:

Jméno: Fenologie

Fenologie je specifickým, do jisté míry samostatným oborem na rozhraní meteorologie a biologie (botaniky a fyziologie).

 • metodické řízení sítě stanic lesní (divoké rostliny) fenologie a mezinárodních fenologických zahrádek včetně výběru a popisu stanic a zaškolení pozorovatelů, tvorba metodik pozorování, úpravy pozorovacích programů stanic, provádění kontrol a řešení problémů přímo v terénu
 • zpracování a využívání historických dat ze zrušených sítí fenologie polních plodin a ovocných dřevin
 • zpracování, kontrola a ukládání fenologických dat do databáze Fenodata
 • poskytování dat uživatelům
 • zpracování fenologických dat pro operativní činnosti OBA (data pro model AVIZO, webová prezentace pro alergiky)
 • provádění ambulantních pozorování ve volné krajině dle aktuální potřeby, zejména v klimaticky extrémních obdobích (např. dlouhodobé sucho)
 • základní výzkum v oboru fenologie

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz:

 • tvorba vlastních, případně úprava externích modelů a programů hodnotících vliv počasí na zemědělské kultury, jejich škůdce, půdní prostředí apod., např. modely mrazuvzdornosti obilovin, odhadu kvality sladovnického ječmene, vlhkosti půdy v orniční vrstvě nebo předpověď rizika spály růžovitých
 • zpracování operativních (tzn. od aktuálu po 1 měsíc) agrometeorologických a pro zemědělství významných meteorologických dat a charakteristik, včetně jejich srovnání s normálem či dlouhodobým průměrem; výstupy zahrnují texty, tabulky i mapy
 • pravidelná prezentace výstupů v periodickém odborném zemědělském tisku, např. Zemědělec v regionu
 • zpracování agroklimatických studií a posudků
 • zpracování agroklimatických charakteristik (teplotní a srážkové podmínky vegetačního období, sumy efektivních teplot, pravděpodobnost brzkého nebo pozdního výskytu mrazů apod.)
 • spolupráce a expertní podpora orgánů státní správy a výzkumných institucí zabývajících se zemědělskou problematikou, např. dlouhodobá spolupráce s Ministerstvem zemědělství na vymezení tzv. méně příznivých oblastí (LFA) nebo s Ústředním a kontrolním zkušebním ústavem zemědělským při řešení problematiky výskytu chorob a škůdců

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací

Odkaz: