Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

 

SOO zabezpečuje provozní měření základních složek radiační bilance zemského povrchu na vybraných stanicích ČHMÚ. Soubor těchto stanic je pro odborné účely označován jako "Národní radiační síť".

Její složení a rozsah měření se mění podle potřeb ČHMÚ a dlouhodobých externích požadavků. Měření v síti jsou metodicky řízená a technicky udržovaná pracovníky SOO. Observatoř plní funkci ?Národního střediska pro měření slunečního záření? ve smyslu definice Světové meteorologické organizace (SMO). V této souvislosti zabezpečuje zejména tyto úkoly:

 • Ve spolupráci se Světovým a Regionálními radiačními kalibračními centry SMO udržuje národní radiační standard ČR na předepsané kalibrační úrovni.
 • Provádí kalibraci, standardizaci a kontrolu přístrojů na měření slunečního záření a elektronických slunoměrů používaných ve staniční síti ČHMÚ a podle kapacitních možností na vyžádání i dalším institucím v ČR.
 • Metodicky řídí měření slunečního záření a slunečního svitu na stanicích ČHMÚ v mezinárodní pyrheliometrické stupnici WRR.
 • Zavádí nové metody měření a zpracování dat slunečního záření v ČHMÚ dle směrnic a doporučení odborných útvarů SMO, především CIMO
 • Provádí kontrolu a případnou opravu dat slunečního záření naměřených v síti ČHMÚ před jejich uložením do centrální klimatologické databáze CLIDATA
 • Poskytuje konzultační pomoc při měření a poskytuje údaje o slunečním záření z databáze ČHMÚ i jiným institucím a uživatelům v ČR.
 • Provádí analýzy pole slunečního záření na území ČR pro potřeby ČHMU i externích projektů a ukládá data z vybraných stanic ČHMÚ doSvětového radiačního datového centra SMO v Petrohradě.

 

Oddělení: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

Odkaz:

 

Solární a ozonová observatoř provádí dlouhodobý monitoring stavu ozónové vrstvy nad územím ČR formou každodenních měření celkového ozónu v atmosféře (tloušťky ozonové vrstvy). Tato měření se na SOO realizují nepřetržitě od r. 1962 v rámci mezinárodního programu  (GAW) Světové meteorologické organizace (SMO) a zahrnují tyto úkoly:

 • K měření se používají Dobsonův a Brewerůvy spektrofotometry č. D074, B098 a B184. Jejich kalibraci zabezpečuje SOO ve spolupráci s kalibračními centry programu GAW. ČHMÚ udržuje přístroj D074 jako sekundární etalon pro oblast Evropy.
 • SOO provádí registraci, zpracování, kontrolu a ukládání měření celkového ozónu do ozónové databáze ČHMÚ a přenos dalším partnerům
 • Naměřená data celkového ozónu jsou poskytovaná uživatelům prostřednictví Ozónového a UV zpravodajství pro veřejnost na www portálu ČHMÚ nebo přímo pracovníky SOO dle aktuálně platných předpisů.
 • Vybrané datové soubory (denní průměry celkového ozónu) jsou zasílány do "Světového ozónového a UV datového centra SMO" (WOUDC) v Torontu, kde jsou volně k dispozici uživatelům (Platforma č. 096) a v rámci externích projektů i dalším smluvním partnerům.
 • SOO při realizaci monitoringu ozónové vrstvy spolupracuje s Aerologickým oddělením ČHMÚ v Praze-Libuši, které provádí Ozónosondážní měření vertikálního rozložení ozónu v atmosféře.

Definice:

Celkový ozón je množství ozónu obsažené ve vertikálním sloupci zemské atmosféry se základnou na zemském povrchu a vrcholem na vnější hranici atmosféry.

Celkový ozón se měří v Dobsonových jednotkách (DU). 1 Dobsonova jednotka je definovaná jako 0,01 mm silná vrstva sloupce ozónu vytvořená ozónem za standardních podmínek (teplota 0 °C a tlak 1013 hPa).

Oddělení: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ozon/Dobson_Brewer_Popis.pdf

 

Pracovníci SOO se podílejí v rámci mezinárodní spolupráce na řadě rozvojových programů, které zahrnují zejména o tyto aktivity:

 • Asistence při udržování a rozvoji infrastruktury monitoringu ozónu Programu GAW - školení operátorů, vývoj a implementace softwarových produktů, kalibrace přístrojů 
 • Dvoustranná spolupráce SOO s observatoří DWD v Hohenpeissenbergu, SRN na zabezpečení funkce Evropského regionálního kalibračního centra pro Dobsonovy spektrofotometry
 • Účast v mezinárodních poradních orgánech SMO - Vědecká poradní skupina SMO pro ozon (SAG-Ozone)
 •  

Oddělení: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ozon/Zahranicni_Pomoc_SOO.pdf

 

Na SOO se již od r. 1951 provádějí klimatická měření a pozorování a měření některých parametrů znečištění ovzduší, která jsou reprezentativní pro oblast městské aglomerace Hradce Králové. Měření se v současné době realizují pomocí automatické meteorologické stanice. Naměřené údaje jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím Pobočky ČHMÚ v Hradci Králové. 

Oddělení: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

Odkaz:

SOO každodenně provádí operativní ozonové a UV-B zpravodajství pro veřejnost. Jeho účelem je poskytování aktuálních informací o vývoji stavu ozonové vrstvy v naší geografické oblasti a upozornění na výskyt zdravotně rizikových situací způsobených zvýšenou úrovní UV záření. Měření UV záření na území ČR je v současné době ralizováno na stanicích Hradec Králové (Brewerův spektrofotometr a UV-Biometr), Košetice, Kuchařovice a Labská bouda (UV-Biometr). Aktuální hodnoty UV-Indexu jsou dostupné každých 10 minut. 

Oddělení: Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

Odkaz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ozon/o3uvb.html