Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Observatoř Košetice

Období: 1.1.2020 - 31.12.2023
Projekt: ACTRIS IMP (871115)

Implementační projekt ACTRIS IMP navazuje na výsledky úspěšného projektu ACTRIS PPP a na vědecké a technické výstupy projektů ACTRIS-2 and EUROCHAMP-2020. Cíle ACTRIS IMP jsou založeny na základních cílech Evropské výzkumné infrastruktury (VI) ACTRIS.  ACTRIS IMP přenese VI ACTRIS na vyšší úroveň vyspělosti VI a nastaví požadovanou koordinovanou strukturu pro souvislou implementaci VI na národní i evropské úrovni.

Základním cílem ACTRIS IMP je koordinovat a uskutečňovat aktivity požadované pro implementaci dlouhodobé VI se zahájením operační fáze v roce 2025.

ACTRIS IMP je postaven na třech strategických pilířích:

  1. Zajištění dlouhodobé udržitelnosti VI ACTRIS;
  2. Zajištění koordinovaného fungování VI;
  3. Zařazení ACTRIS v regionálních, evropských a celosvětových výzkumných a inovačních strukturách.

ACTRIS IMP umožní lépe využívat možnosti VI pro potřeby uživatelů pro výzkum atmosféry a změny klimatu. Bude formovat koordinovanou evropskou síť stanic pro výzkum dějů v atmosféře.

Oddělení: Observatoř Košetice

Odkaz: https://www.actris.eu/how-are-we-funded

Období: 1.4.2021 - 31.3.2025
Projekt: ATMO-ACCESS (101008004)

Cílem projektu je harmonizace národních a evropských procedur pro poskytování mezinárodních přístupů (Transnational Acces – TNA) na evropské environmentální výzkumné infrastruktury sdružené v ESFRI (ACTRIS, ICOS, INGOS, IAGOS atd.). Národní atmosférická observatoř Košetice úspěšně realizovala TNA v rámci projektu ACTRIS-2  a o její zapojení do ATMO ACCESS byl ze strany koordinátorů velký zájem, hlavně proto, že na jedné lokalitě koordinujeme dvě infrastruktury ACTRIS a ICOS. 
Navíc je plánována účast ČHMÚ (M. Váňa) v pracovní skupině Task 3.4. Rozvoj vazeb mimo EU se zaměřením ne východoevropské země.  Na tento typ přístupů jsme se zaměřili již v TNA ACTRIS-2   

Oddělení: Observatoř Košetice

Odkaz: https://www.atmo-access.eu/

Období: 1.1.2016 - 31.12.2022
Projekt: ACTRIS-CZ (LM2015037 (2016-2019), LM201822 (2020-2022))

Cílem projektu je dobudování a další rozvoj Velké výzkumné infrastruktury (VVI) ACTRIS-CZ, tvořící unikátní platformu pro dlouhodobý monitoring a výzkum kvality ovzduší na pozaďové úrovni a zahrnující zdravotní, klimatické i environmentální dopady změn ve složení atmosféry. VVI ACTRIS-CZ tvoří český národní uzel evropské VI ACTRIS (www.actris.eu), která je od roku 2016 součástí cestovní mapy Strategického fóra evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures). ACTRIS integruje evropské pozaďové stanice vybavené pokročilou přístrojovou technikou pro monitoring a výzkum atmosférických aerosolů, oblačnosti, reaktivních plynů a dalších polutantů. Cílem konsorcia ACTRIS je stát se evropskou výzkumnou infrastrukturou typu ERIC (European Research Infrastructure Consortium) v roce 2022.  
Hlavní cíle ACTRIS jsou definovány takto:
–    udržet a zvýšit dostupnost dat získaných v rámci dlouhodobého monitoringu klimatu a kvality ovzduší v regionálním měřítku generovaných na základě využití standardizovaných nebo srovnatelných procedur v síti stanic ACTRIS;
–    pokračovat ve vývoji integračních nástrojů k plnému využívání moderních monitorovacích metod na pozemních stanicích a pro zlepšení parametrizace používané v modelech klimatu i kvality ovzduší v globálním i regionálním měřítku;
–    nabídnout přístup ke kalibračním laboratořím a výzkumným platformám vybaveným vyspělou přístrojovou technikou v rámci „Mezinárodního přístupu“ pro širokou odbornou veřejnost, stejně jako virtuální přístup k službám datacentra ACTRIS;
–    rozšířit možnosti tréninku a vzdělávání v oblasti monitoringu atmosféry zaměřeného speciálně na nové uživatele včetně zájemců ze zemí mimo Evropskou unii (dále jen „EU“);
–    vyvinout udržitelnou strategii pro zajištění dlouhodobého fungování služeb ACTRIS a zlepšit součinnost se všemi významnými VI na poli environmentálních věd a koordinaci s národními strategiemi v EU.
VVI ACTRIS-CZ je založena na dlouholeté spolupráci čtyř partnerů, kteří podepsaly v roce 2013 Memorandum potvrzující zájem o spolupráci na tématech pan-Evropské RI ACTRIS (ČHMÚ, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Masarykova univerzita).  VVI poskytuje přístup k přístrojovému vybavení, stejně jako k datovým souborům a dalším produktům.

Oddělení: Observatoř Košetice

Odkaz: http://www.actris.cz