Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Období: 1.1.2018 - 30.11.2020

Jedním z cílů projektu bylo poskytnout hl. m. Praze předpověď počasí a kvality ovzduší ve vysokém rozlišení jeden kilometr, která zahrne vliv urbanizace. Cílem bylo mj. dosáhnout zpřesnění předpovědi teploty v období horkých vln. Tato předpověď je od ukončení projektu dostupná na předpovědním portálu Libuše. Validace modelovaných koncentrací PM10 a PM2,5 během smogové situace v lednu a únoru 2017 byla publikována v časopise Atmosphere. Dalším cílem bylo poskytnut modelový nástroj pro kombinované hodnocení mikroklimatu a kvality ovzduší ať u stávajících hot-spotů, nebo v důsledku uvažovaných urbanistických změn. Výstupem těchto aktivit byla mj. validace mikroměřítkového modelu PALM na datech z měřicí kampaně v Praze-Dejvicích, nebo citlivostní studie závislosti výstupů modelu PALM na změnách vstupních dat. Projekt se také zabýval analýzou dopadu klimatické změny v podmínkách městského prostředí s využitím regionálních klimatických simulací ve vyšším rozlišení s cílem poskytnout přehled o účinnosti připravovaných adaptačních či mitigačních opatření.

Oddělení: Observatoř Tušimice Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení všeobecné klimatologie Oddělení modelování a expertíz

Odkaz: http://www.urbipragensi.cz/wp/

Období: 1.1.2022 - 31.12.2024

Obsahem řešené části projektu je charakteristika mezoklimatu vybraných katastrálních území s využitím dat z klimatologických stanic v síti ČHMÚ za období 1961 až 2020 včetně účelových stanic v zemědělských podnicích. Analýza datových souborů bude zaměřena na klimatické prvky a charakteristiky vymezení klimatických regionů v rámci bonitace půd na území ČR v návaznosti na výsledky předcházejících projektu k této problematice. Výchozím podkladem pro zpřesnění polohy klimatických regionů bude aktualizovaná mapa jejich rozložení vydaná v roce 2021. V rámci studie bude na vybraných lokalitách u daných druhů půdy podrobně analyzována dynamika půdního klimatu ve vztahu k průběhu počasí.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 1.6.2020 - 1.5.2023

Cílem projektu je
i) posoudit a predikovat změny ve vodním režimu krajiny s důrazem na sucho a vodní zdroje;
ii) určit oblasti s kritickou vodní bilancí (hydrologickou a vodohospodářskou)
iii) identifikovat rizika v oblastech poruch zabezpečení povrchových a podzemních zdrojů vod.
To vše v kontextu klimatické změny a předpokládaných scénářů vývoje území a potřeb vody již v současnosti ohroženém povodí Dyje. Dále bude vyhodnocena zranitelnost vodních zdrojů a potenciální rizika s vymezením časového horizontu jejich výskytu pro současné a budoucí uživatele. Mimoto budou navrženy adaptační opatření a bude analyzována jejich efektivita a vzájemné interakce dle různých scénářů zátěžových situací v podrobném měřítku s explicitním zohledněním dominantních fyzikálních procesů a změny klimatu.
 

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/SS01010207?query_code=3swiaacnwnoq

Období: 31.12.2002 - 30.12.2007

Cílem projektu bylo získat podklady a navrhnout postupy pro rozhodovací procesy při minimalizaci nežádoucích účinků sucha v zemědělství. V rámci řešení projektu byly vymezeny oblasti ČR postihované suchem v současné době a predikované podle modelů možné změny klimatu k rokům 2030, 2050 a 2075. Na základě výstupů získaných z růstových simulačních modelů byla zpracována vědecká studie zachycující vliv klimatické změny na výnosy vybraných plodin včetně zachycení výskytu stresu suchem v kritických vývojových fázích v případě absence závlah. Byl zjištěn vývoj vláhových deficitů plodin se zřetelem na půdní vlastnosti a vývoj potřeby vody pro závlahy. Dále byl vypracován informační systém pro řízení režimu závlahy zemědělských plodin a pro rozhodování o optimálním využití nedostatkové závlahové vody, získány podklady pro návrh způsobu optimalizace vláhových poměrů půd, plodin a krajiny a poznatky o problémech v provozu závlah a navrženo jejich řešení.

Oddělení: Oddělení biometeorologických aplikací Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz: https://starfos.tacr.cz/cs/project/QF3100?query_code=rdhaaacocwua

Období: 1.1.2019 - 31.12.2023

Cílem řešení projektu je pomocí komplexního hodnocení vlivu environmentálních podmínek a fyziologických reakcí ovocných dřevin na vodní režim inovovat metodické postupy ve stanovení potřeby a zvýšení efektivity využití závlahy v ovocných sadech ČR. Dále pak zhodnotit vliv alternativních postupů v závlaze jádrovin a peckovin na rychlost dozrávání a kvalitu produkce ovoce pomocí nedestruktivních metod.

Hl. řešitel: VŠUO Holovousy s.r.o., další řešitelé: ČHMÚ, Univerzita Hradec Králové, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., RNDr. Tomáš Litschmann, PATRIA Kobylí, Petr Kareš

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2001 - 30.12.2005

Účinky klimatické změny by měly vliv na přechodné klimatické oblasti, jako jsou středozemní oblasti. Středozemní oblasti jsou na dosažitelnost vody obzvláště citlivé. Toto má za následek, že středozemní oblasti se zdají být testovacími oblastmi ke studiu klimatické změny. Modely celkové cirkulace jsou velmi spolehlivé v globálním měřítku, ale jsou omezené, jakmile je měřítko změněno. Děje se to s prostorem, když se měřítko změní na oblastní nebo místní; s časem, když změna je v sezónním, měsíčním nebo denním měřítku. Takže verifikace modelu musí být prováděna studiem empirických záznamů z meteorologických pozorování. Aragón má důležitou dešťovou databázi v INM. Ale tyto informace nejsou v současné době užitečné, protože řady jsou nesouvislé a nehomogenní. Takže první a hlavní cíl je vytvořit globální databázi dešťových dat podle normálních kvalitativních kritérií a standardních požadavků. Takováto databáze představuje počáteční bod dešťové analýzy v různých prostorových a časových měřítcích.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2003 - 30.12.2009

Vyvinout souborný předpovědní systém pro klimatickou změnu, založený na hlavních nejmodernějších globálních a regionálních modelech zemského systému s vysokým rozlišením vyvinutých v Evropě, verifikovaných paralelně s kvalitativně kontrolovanými, síťovými datovými soubory s vysokým rozlišením pro Evropu, proto, aby byl poprvé vytvořen objektivní probabilistický odhad nejistoty budoucího klimatu v sezónním až desetiletém či delším měřítku. Kvantifikovat a zredukovat nejistotu v reprezentaci fyzických, chemických, biologických a lidských vlivů v zemském systému (včetně vodních zdrojů, územního využití, témat kvality ovzduší, a vlivů uhlíkového cyklu). Maximalizovat využití výsledků navázáním výstupů souborného předpovědního systému na celou řadu aplikací, včetně zemědělství, zdravotnictví, zabezpečení potravin, energetiky, vodních zdrojů, pojišťovnictví a managementu rizik počasí.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz: http://www.ensembles-eu.org/

Období: 31.12.2003 - 30.12.2007

Cílem tohoto projektu bylo posouzení účinnosti větrolamů a návrh na optimalizaci jejich funkce pro potřeby krajinného plánování. Pro posouzení účinnosti bylo nezbytně nutné zpracování podrobné analýzy pole větru z měření na klimatologických stanicích s využitím statistických metod a modelu, dále vyhodnocení vertikálního profilu větru a na základě ambulantních měření stanovení vlivu větrolamů na horizontální a vertikální stratifikaci rychlostí větru. Zjištěné výsledky byly zahrnuty do komplexního hodnocení funkce větrolamů a byl proveden návrh na jejich doplnění a rekonstrukci pro potřeby plánování krajiny.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2004 - 30.12.2010

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2004 - 30.12.2007

Projekt se zabývá analýzou klimatu České republiky v období 1750-2004 se zaměřením na teplotu vzduchu, tlak vzduchu, oblačnost a srážky na základě syntézy systematických denních přístrojových a časných přístrojových měření a vizuálních denních záznamů počasí. Nově jsou zpracovány a homogenizovány denní a měsíční řady systematických měření výše uvedených meteorologických prvků pro stanice Praha-Klementinum, Brno a Děčín-Podmokly. Analyzována a homogenizována jsou rovněž časná přístrojová pozorování z přelo mu 18. a 19. století v Žitenicích, Teplé, Jihlavě, Opavě a jinde. Kvantitativně zpracovány jsou dostupné vizuální denní záznamy počasí z různých míst ČR. S použitím přístrojových měření a vizuálních pozorování jsou sestaveny syntetické řady denních a měsíčních hodnot, použité pro statistickou analýzu časoprostorové variability klimatu ČR s ohledem na výskyt povětrnostních extrémů a klimatických anomálií a ve vazbě na změnu cirkulačních charakteristik v Evropě.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2004 - 30.12.2007

Cílem řešení projektu bylo poskytnout takové údaje o míře nasycení půdního profilu, retenční kapacitě půd, infiltraci a propustnosti půd, využitelné vodní kapacitě a odtoku, které umožní zpracovat a modelovat předpovědi povodňových stavů a předpovědi fyziologického sucha pro menší i větší povodí a rámcově pro celé území ČR. Pro určování míry nasycení půdního profilu jako rozdílu mezi srážkami a evapotranspirací, byl aplikován pro vybraný počet klimatologických stanic model AVISO, který pracuje operativně v denním kroku. Plošné simulace jednotlivých charakteristik vodního režimu, tj. odtoky, obsah vody v půdě, hloubku hladiny podzemní vody apod., potřebné pro indikaci rychlé odtokové odezvy, nebo příznaky hydrologického sucha, umožnily nakalibrovat modelovací systém MIKE SHE.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2004 - 30.12.2007

Cíl projektu spočíval ve studiu vodního režimu nenasycené a nasycené zóny křídových jílovců a jeho podmíněnosti klimatem. Výzkum byl prováděn experimentálním přístupem na vybrané modelové lokalitě sesuvného území u Třebenic v severních Čechách. Sledovány zde byly potřebné klimatické veličiny jejich sběrem přímo na modelovém území. Vliv klimatu, především výparu (evaporace, resp. evapotranspirace), na vlhkostní poměry nenasycené zóny byl zohledněn pomocí simulačních modelů, jejichž kalibrace byla provedena na základě přímého měření sání v nenasycené zóně. Sledování pohybu vody v nenasycené zóně bylo provedeno dále geofyzikálními metodami. Infiltrační podmínky svahu křídových jílovců byly testovány jak zkouškami výtopové infiltrace in situ, tak laboratorně infiltračními experimenty. Změna zvodnění v nasycené zóně ve vztahu ke klimatu byla sledována režimním a kvazikontinuálním měřením změn hladiny podzemní vody a pórových tlaků v hydrogeologických vrtech a piezometrech. V pozorovacích vrtech bylo geofyzikálními metodami ověřeno proudění.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2007 - 30.12.2011

Na výsušné lokalitě Hodonínska bude simulován modelový projekt rekultivace problémového stanoviště reprezentující předpokládanou situaci rozšíření aridního klimatu na rozsáhlejší území České republiky pro období nadcházejících 50 let. Pilotní projekt se v podmínkách Jižní Moravy, kde již místy dochází ke kritickému nedostatku vody, zabývá možnostmi využití pomocných půdních látek, autochtonních dřevin a méně známých suchovzdorných travin a jetelovin pro rekultivaci výsušných půd. Zapojení širokého týmu odborníků z oblasti pěstování rostlin, botaniky, zoologie, agrochemie, výživy rostlin, chemie, pedologie, ekologie, klimatologie a zahradnické produkce umožňuje z různých úhlů pohledu sledovat a vyhodnotit modelové případy zamezení a zpomalení biologické degradace půd na aridním stanovišti. Důraz je kladen na využití výsledků projektu pro potřeby udržitelného rozvoje zemědělství v dotčené krajině za současné maximální podpory ochrany krajiny a biodiverzity. Tímto záběrem přesahuje projekt efektivní rekultivace běžné výzkumné projekty a vytváří prostor pro úspěšné řešení kritické situace nedostatku vody v krajině v období, kdy tento problém zasáhne rozsáhlejší oblasti naší země.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2005 - 30.12.2009

 

  • Analysis of available scenarios and impacts studies (PRUDENCE, MICE, ENSEMBLES) where available already, application for CEE - WP1, leaded by Giorgi (ICTP)
  • To adapt and develop the very high resolution RCM (10 km), to perform regional time-slice nested simulations for selected GHG changes scenarios as well as simulation driven by ERA40 - WP2, Deque (CNRM)
  • To verify the model results, compare to statistical downscaling and analyze and develop the methods for verification and output localizing - WP3, Huth (IAP)
  • To estimate the effect of global climate change on the occurrence of extreme events (heavy precipitation, heat waves, droughts) in the region, including the assessment of the added value of high-resolution experiments for the simulation of the relevant processes and feedbacks - WP4, Seneviratne (ETH)
  • To assess (based on the high resolution downscaling results) the impacts an vulnerability of climate change in hydrological cycle and water resources in main selected catchments, to study the effects on Black Sea - WP5, Mic (NIHWM)
  • To study (based on the high resolution downscaling results) the climate change impacts an vulnerability in agriculture and forestry, impacts on carbon cycle, selected species - WP6, Mindas (FRI).

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2005 - 30.12.2008

Extrémní srážkové jevy provázejí velké negativní důsledky pro lidskou společnost. Protože změna klimatu pravděpodobně zvýší četnost srážkových extrémů (SE) nad značnou částí Evropy, je žádoucí zkoumat pravděpodobnosti opakování pozorovaných extrémů v měnícím se klimatu. Mezi cíle projektu patří: 1) vyvinout metodu 'oblasti vlivu' ve frekvenční analýze SE, 2) zahrnout časovou závislost do frekvenční analýzy SE a analyzovat trendy pozorovaných extrémních srážkových jevů za použití modelů extrémních hodnot, 3) odhadnout rozdělení a periody opakování nedávných SE s využitím regionálního přístupu a srovnat je se staničními odhady, 4) aplikovat nestacionární modely extrémních hodnot v časových řadách simulovaných klimatickými modely a 5) vytvořit scénáře budoucích změn založené na kombinaci výstupů klimatických modelů a statistického přístupu.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2005 - 30.12.2011

Projekt optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity integruje odborníky z řady institucí základního i aplikovaného výzkumu, které se snaží různými metodami a přístupy optimalizovat využití české krajiny. Vychází ze skutečnosti, že krajina je většinou exploatována ve prospěch jednoho resortu nebo omezené skupiny uživatelů. Současná kulturní krajina má nevhodnou ekosystémovou skladbu (nadměrné odlesnění, orná půda na nevhodných místech apod.), jsou potlačeny její prospěšné přírodní funkce, je snížena ekologická stabilita i biodiverzita, a v konečném součtu také ekonomická výtěžnost. Výzkumný tým při řešení programu doplní znalosti příčin tohoto stavu z multidisciplinárního pohledu a navrhne konkrétní způsoby nápravy. Důraz bude kladen na hydrorežim krajiny, její zemědělské využití a stabilitu. Budou navržena opatření, která budou prostřednictvím ministerstev, státní správy a uživateli krajin realizovatelná. Tímto výzkumem s aplikovatelnými výstupy dojde k řešení řady problémů, jako jsou povodně, vysoká trofie a znečištění řek, zvýšená eroze, aridizace, nízká ekologická stabilita, nízká ekonomická výtěžnost krajin aj.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2009

Projekt je zaměřen na definování kritérií smogových epizod, zkoumání četnosti výskytu smogových situací zimního a letního typu a meteorologických podmínek doprovázejících je v dlouhodobém časovém úseku na území České Republiky. Studie poskytne možnost hodnocení trendů změn četnosti smogů a přispěje k odpovědi na otázku, zda pozorované změny klimatických podmínek ČR jsou příznivé z hlediska možnosti rozptylu znečištění ovzduší, či naopak způsobují častější výskyt smogových situaci. Zvláštní pozornost bude věnována interakcím mezi znečištěním a lokálním klimatem městských oblastí, kde se smogové epizody vyskytují nejčastěji.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení kvality ovzduší Brno

Odkaz: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=KJB307530701

Období: 31.12.2006 - 30.12.2010

Návrh, realizace a provozování vodohospodářských systémů včetně staveb městského odvodnění probíhá v podmínkách výrazné neurčitosti znalostí fyzikálních vlastností hydraulických procesů, provozních a společensko-ekonomických souvislostí.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Hlavním úkolem cíleného monitoringu je zjistit korelace mezi jeskynním mikroklimatem a vnějšími klimatickými podmínkami. Dále zjistit změny jeskynního mikroklimatu způsobené vlivem zpřístupnění jeskyní a na jejich základě stanovit technická opatření a návštěvní kapacitu k ochraně jeskynního mikroklimatu.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení hydrologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Oddělení kvality ovzduší Hradec Králové Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Long instrumental climate records are the basis of climate research. However, these series are usually affected by inhomogeneities (artificial shifts), due to changes in the measurement conditions (relocations, instrumentation and others). As the artificial shifts often have the same magnitude as the climate signal, such as long-term variations, trends or cycles, a direct analysis of the raw data series can lead to wrong conclusions about climate change. In order to deal with this crucial problem many statistical homogenisation procedures have been developed for detection and correction of these inhomogeneities. At present only a limited number of publications intercompare some common methods and their impact on the climate record. The large number of different methods could be seen as a weakness in the science and is a challenge for the climatological community to address. There is therefore a need for a coordinated European initiative in order to produce standard methods designed to facilitate such comparisons and promote the most efficient methods of homogenisation. The Action's main objective is to achieve a general method for homogenising climate and environmental datasets. The method will be derived from the most adapted statistical procedures for detection and correction of varying parameters at different space and time scales.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz: http://www.cost.esf.org/index.php?id=1077

Období: 31.12.2007 - 30.12.2010

Projekt se soustředí na podrobnou validaci dvou tříd metod downscalingu, tj. statistických a dynamických (regionálních klimatických modelů, RCMs), s využitím pokročilých přístupů.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2007 - 30.12.2010

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2007 - 30.12.2012

Cílem projektu je stanovit ohroženost větrnou erozí u těžkých půd v oblasti Bílých Karpat v porovnání s typickými projevy eroze na ostatních půdách, vyvinout a ověřit model pro hodnocení účinnosti biotechnických opatření (větrolamů) metodami GIS.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2011

Cílem projektu je obohatit stávající systém hodnocení půdy (BPEJ) o nové poznatky včetně Vymezení klimatických regionů ČR, hlavních půdních jednotek a vývoje metainformačního systému o půdách. Modifikovaným modelem AVISO budou zpracovány evaporační, evapotranspirační a vlhkostní podmínky v rámci ČR.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2011

Cílem projektu je zvýšit kvalitu tuzemského ovoce a omezit negativní dopady ochrany ovocných kultur na životní prostředí inovací postupů ochrany rostlin kvalifikovaným rozhodováním na základě distanční metody monitorování škůdců a jejich antagonistů.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

Odkaz:

Období: 31.12.2008 - 30.12.2012

Projekt se zabývá studiem klimatu Brna a Olomouce včetně jejich okolí. Časová a prostorová variabilita klimatu dvou středně velkých měst bude analyzována na několika úrovních s využitím dat různého rozlišení (termální družicové snímky, standardní, účelová a ambulantní meteorologická měření). Bude sestavena databáze dostupných datových souborů, která bude doplněna o nová měření. Zvláštní pozornost bude věnována studiu výskytu extrémních hodnot vybraných meteorologických prvků (maximální teploty vzduchu, vlny horka, extrémní úhrny srážek, nárazy větru) a také projevům vybraných extrémních hydrometeorologických jevů (přívalové srážky, bouřky, krupobití). Hlavním výstupem navrhovaného projektu bude monografie o klimatu měst Brna a Olomouce. Jejím obsahem bude moderními metodami zpracovaná tématika změn časové a prostorové variability klimatu a jeho dopadů na životní prostředí měst. Výstupy z projektu přinesou cenné informace o klimatických poměrech obou aglomerací, které mohou v podmínkách současné klimatické změny kladně i záporně ovlivňovat územní rozvoj měst či kvalitu každodenního života obyvatel.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Regionální předpovědní pracoviště Brno Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz: