Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  21.1.2021

  Projekt Vlivy změny klimatu na povodí řeky Dyje (Cli OP Thaya, ATCZ236)


  Cílem tohoto projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje. Na základě těchto poznatků vytvořit návrh vzájemně koordinovaného "nouzového" manipulačního řádu. V tomto ohledu je nutno odhadnout bilanci vody a porovnat ji s očekávanou potřebou vody v budoucnu. Pro tyto odhady došlo k propojení stávajících klimatických modelů a tvorbě regionálních klimatických scénářů. Poprvé se dvě sousední země snaží harmonizovat své odborné znalosti a přenést je na společný hraniční region.

  Na základě výsledků se budou v rámci projektu zpracovávat manipulační opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou stran. K této součinnosti projektových partnerů dojde za podpory odborníků Rakousko-české komise pro hraniční vody a bude základem pro udržitelné zásobování vodou v regionu v časech nízkého stavu zásoby vody. Vzhledem k přeshraničnímu regionu povodí a zvláštním právním a vodohospodářským předpisům může být tento úkol uskutečněn pouze v rámci vzájemné shody rozhodujících institucí.


  Celý projekt je možné realizovat díky finanční podpoře ze strany Evropské unie, která umožňuje tuto přeshraniční spolupráci.
  18.1.2021

  Tisková zpráva

  Kvalita ovzduší byla v roce 2020 výrazně lepší.


  Vše přináší předběžné hodnocení uplynulého roku.


  Český hydrometeorologický ústav vydává předběžné hodnocení kvality ovzduší za rok 2020. Rok 2020 byl z hlediska kvality ovzduší výjimečně příznivý, koncentrace látek znečišťující ovzduší opět poklesly. Ve všech krajích převažovala velmi dobrá až dobrá kvalita ovzduší.


  Koncentrace suspendovaných částic PM10, a PM2,5 a NO2. dosáhly v roce 2020 minim na většině měřicích stanic i za celou historii měření, tj. od 90. let 20. století v případě PM10 a NO2, od roku 2004 v případě PM2,5.


  Na poklesu koncentrací látek znečišťujících ovzduší se významně podílel měsíc únor, kdy byly výjimečně měřeny velice nízké koncentrace. Tento měsíc byl z pohledu vlivu meteorologických a rozptylových podmínek velmi neobvyklý a pro kvalitu ovzduší příznivý.


  Ale i ostatní měsíce včetně letního období roku vykazovaly lepší kvalitu ovzduší, ať už díky vyšším srážkám, dobrým rozptylovým podmínkám nebo nižším průměrným teplotám vedoucích k nižším koncentracím ozonu v létě.


  Na poklesu imisních koncentraci se podílí i snižování emisí díky realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, tj. výměna kotlů, postupující obnova vozového parku a technická realizace pro snižování emisí na velkých zdrojích. Na poklesu koncentrací NO2 se projevila i opatření spojená s vyhlášením nouzových stavů v důsledku šíření nového typu koronaviru SARS-COV-2.


  Více naleznete v souhrnu zprávy, který je přiložen jako samostatný dokument. Zprávu naleznete pod odkazem v podrobných informacích.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Celé znění předběžného hodnocení kvality ovzduší v roce 2020 naleznete zde.


  Kontakty naleznete zde.
  4.1.2021

  Tisková zpráva


  Pandemie ovlivnila kvalitu ovzduší i na Silvestra  Celkově můžeme říci, že v absolutních koncentracích prachových částic se přelom 2020/2021 příliš nelišil od jiných let. Velmi se však lišil průběh těchto koncentrací o silvestrovské noci. A co bylo hlavním důvodem?


  Kvalitu ovzduší během roku 2020 významně ovlivnila pandemie koronaviru. Restrikce spojené s touto nemocí ovlivnily chod života a běžné chování lidí po celém světě a zákaz měl velký vliv na pohyb lidí. Na Silvestra 2020 platil zákaz vycházení po 21. hodině. Tento zákaz ovlivnil dobu, kdy byla zábavní pyrotechnika odpalována občany po celé ČR. Postupný nárůst koncentrací částic začal o 2-3 hodiny dříve než je běžné, tzn. mezi 19. až 21. hodinou. Pozitivní zprávou tedy je, že se lidé více drželi doma a vládní opatření dodržovali.


  Na některých místech v republice byl překročen imisní limit pro 24h koncentraci částic PM10 a to jak 31. 12., tak 1. 1. Situace v jednotlivých městech se však velmi lišila, jak ukazuje například srovnání Brna a Prahy. To také potvrdilo, že ačkoliv měly silvestrovské oslavy na překročení imisního limitu jistý podíl, nebyly jedinou příčinou.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).
  17.12.2020

  Tisková zpráva


  Zimní slunovrat přináší mystiku, my statistiku teplot a výšky sněhu.


  Zimní slunovrat započne astronomickou zimu 21. prosince. Historické dokumenty popisují tento čas jako mystický. My jsme na den 21. prosince pohlédli klimatologickou optikou a přinášíme data za posledních 10 let, tedy nejnižší a nejvyšší teploty v tento den a výšku sněhové pokrývky. Můžeme pak porovnat s pranostikami a čarovat s úvahami, jaký bude následující rok.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  14.12.2020

  Tisková zpráva


  Nové partnerství ACCORD bude usilovat o přesnější předpovědi počasí v oblasti numerického modelování.


  Členské státy budou společně rozvíjet vědecké metody předpovědi počasí s využitím superpočítačových technologií.


  Dne 27. listopadu 2020 se dvacet šest národních meteorologických služeb rozhodlo posílit spolupráci v oblasti numerické předpovědi počasí. Toto ojedinělé partnerství s názvem ACCORD bylo uzavřeno mezi třemi stávajícími konsorcii1 a zahrnuje země z Evropy a severní Afriky.


  Hlubší a širší mezinárodní spolupráce přispěje k inovacím a k dalšímu zlepšení veřejných služeb, které pomáhají nejenom chránit život a majetek, ale slouží pro řadu dalších hospodářských sektorů, jako jsou energetika, doprava, zemědělství a další, které jsou ovlivněny projevy počasí a měnícího se klimatu.


  Nové konsorcium bude také úzce spolupracovat s dalšími evropskými meteorologickými institucemi, kterými jsou EUMETSAT, EUMETNET a ECMWF.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  26.1.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  12-2020

  K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Kvalitě ovzduší v roce 2020.


  13.1.2021

  Lepší zobrazení předpovědí z modelu Aladin

  Animace má hodinový krok.
  Z předešlého zobrazování po třech hodinách a v jednotlivých statických obrazech přecházíme k atraktivnějšímu prezentování výstupů modelu Aladin.
  Na mapovém podkladu můžete tedy přecházet mezi jednotlivými informacemi: teplota, srážky, síla větru…
  Věříme, že zobrazování pomocí animace a po jednotlivých hodinách uvítá širší veřejnost i odborníci.  11.1.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2020 naleznete zde.


  22.12.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  11-2020

  K dispozici je 11. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
  Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Recenzi dvou knih s pedologickou tématikou.


  17.12.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v listopadu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za listopad 2020 naleznete zde.


>> Archiv

Eumetsat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.