ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíPŘEHLED TABULEK

Tab. I.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2006 – konečné údaje
Tab. I.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2007 – předběžné údaje
Tab. I.3 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990–2007 [Mt CO2ekv.]
Tab. I.4 Emise skleníkových plynů v sektorovém členění, 1990–2007 [Mt CO2ekv.]
Tab. I.5 Celkové emise těžkých kovů a POP v letech 1990–2005
Tab. I.6 Měrné emise, 1990, 2000 a 2006
Tab. II.1.1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2007
Tab. II.1.2 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří základní znečišťující látky, AIM, Česká republika, 2007
Tab. II.1.3 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří další znečišťující látky a doprovodné veličiny, AIM, Česká republika, 2007
Tab. II.1.4 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří základní znečišťující látky manuálními postupy v České republice, 2007
Tab. II.1.5 Přehled celkového počtu lokalit se speciálním měřením manuálními postupy podle vlastníka, Česká republika, 2007
Tab. II.1.6 Klasifikace stanic podle EoI
Tab. II.1.7 Procenta platných dat ze stanic s kontinuálním měřením, 2007
Tab. II.1.8 Procenta platných dat ze stanic s manuálním měřením, 2007
Tab. II.1.9 Procenta platných dat ze stanic s měřením meteorologických prvků, 2007
Tab. II.1.10 Procenta dat ostatních měření, 2007
Tab. II.4.2.1 Stanice s nejvyššími hodnotami 25. a maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého
Tab. II.4.2.2 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu oxidu siřičitého
Tab. II.4.2.3 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací, oxid siřičitý
Tab. II.4.2.4 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10
Tab. II.4.2.5 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10
Tab. II.4.2.6 Přehled lokalit, kde byl v letech 2003–2007 překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10
Tab. II.4.2.7 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5
Tab. II.4.2.8 Stanice s nejvyššími hodnotami 19. a maximální hodinové koncentrace NO2
Tab. II.4.2.9 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2
Tab. II.4.2.10 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu uhelnatého
Tab. II.4.2.11 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu
Tab. II.4.2.12 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací ozonu
Tab. II.4.2.13 Počty hodin překročení zvláštního imisního limitu pro ozon (180 μg.m-3) za rok na vybraných stanicích AIM, 1992–2007
Tab. II.4.2.14 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší
Tab. II.4.2.15 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší
Tab. II.4.2.16 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší
Tab. II.4.2.17 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší
Tab. II.4.2.18 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší
Tab. II.4.2.19 Stanice měřící rtuť v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hod. koncentracemi
Tab. II.4.2.20 Stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hod. koncentracemi
Tab. II.4.2.21 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích
Tab. II.4.2.22 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích, 2007/2008
Tab. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NOx a NO2 na venkovských stanicích
Tab. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích
Tab. II.4.2.25 Překročení LV+MT v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky, % plochy územního celku, 2007
Tab. II.4.2.26 Překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky (bez přízemního ozonu), % plochy územního celku, 2007
Tab. II.4.2.27 Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky, % plochy územního celku, 2007
Tab. II.4.2.28 Překročení imisního limitu (SO2, NOx) a cílového imisního limitu (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO, % plochy NP a CHKO, 2007
Tab. II.5.1 Přehled výskytu koncentrací O3 nad 180 μg.m-3 po dobu 3 hodiny a více
Tab. II.5.2 Přehled období, kdy po dobu 3 a více dní byly teploty vzduchu nad 27 °C, a odpovídajících naměřených maximálních koncentrací přízemního ozonu
Tab. III.1 Průměrné hodnoty depozičních toků S, N a H v České republice, 2007
Tab. III.2 Odhad celkové roční depozice uvedených složek na plochu České republiky (78 841 km2) v tunách, 2007
Tab. III.3 Odhad celkové roční depozice síry na zalesněný povrch České republiky (22 000 km2) v tunách, 2001–2007
Tab. III.4 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2007
Tab. III.5 Průměrné roční koncentrace základních složek ve srážkách na stanicích České republiky, 2007
Tab. III.6 Roční mokrá atmosférická depozice na stanicích České republiky, 2007