ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíPŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. –1 Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy 2007
Obr. I.1 Celkové emise základních druhů látek znečišťujících ovzduší v České republice, 1990–2007
Obr. I.2 Změna skladby paliv zdrojů REZZO 1 mezi lety 1990 a 2006 (v podílech tepla obsaženého v palivu)
Obr. I.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1992–2007
Obr. I.4 Změny skladby vytápění bytů – srovnání let 1991, 2000 a 2007
Obr. I.5 Změny množství emisí REZZO 3 při stálé skladbě bytů a paliv (100 % = průměr let 2001–2005)
Obr. I.6 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2006
Obr. I.7 Emisní hustoty tuhých znečišťujících látek ze čtverců 5x5 km, 2006
Obr. I.8 Emise oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2006
Obr. I.9 Emise oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2006
Obr. II.1.1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, stav 2007
Obr. II.1.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. II.4.1.1 Imisní charakteristiky PM10 pro monitorovací stanice a základní charakteristiky meteorologických podmínek v zimním období (říjen–březen) 2003–2008, aglomerace Praha
Obr. II.4.1.2 Roční chod měsíčních koncentrací NO2 na vybraných stanicích AMS, Praha 2007
Obr. II.4.1.3 Závislost průměrných denních koncentrací PM10 v Praze na rozptylových podmínkách, 2003–2007
Obr. II.4.1.4 Počet dní podle stupňů rozptylových podmínek a počet dní s průměrnou denní koncentrací PM10 > 50 μg.m-3 a PM10 > 100 μg.m-3 v letech 2000–2007
Obr. II.4.1.5 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2007
Obr. II.4.1.6 Pole roční koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Praha, 2007
Obr. II.4.1.7 Vývoj 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 a průměrné roční teploty, 2000–2007
Obr. II.4.1.8 Závislost PM10 na teplotě, 2000–2007
Obr. II.4.1.9 Počet překročení limitní hodnoty 24hod. koncentrací PM10 v zimních měsících ve vztahu k průměrné teplotě zimního období v lokalitě Brno-Tuřany
Obr. II.4.1.10 Vliv průměrné měsíční teploty na počet překročení limitní hodnoty 24hod. koncentrací PM10 v daném měsíci v lokalitě Mikulov-Sedlec, 2004–2005
Obr. II.4.1.11 Vliv teploty na koncentrace PM2,5 a PM10, Brno-Tuřany, 2000–2007
Obr. II.4.1.12 Vliv teploty na koncentrace SO2, NO2 a O3, Mikulov-Sedlec, 2000–2007
Obr. II.4.1.13 Vliv teploty na koncentrace SO2, NO2 a O3, Brno-Kroftova, 2000–2007
Obr. II.4.1.14 Vliv teploty na koncentrace O3, Mikulov-Sedlec, 2000–2007
Obr. II.4.1.15 Vliv teploty na koncentraci benzo(a)pyrenu, Brno-Kroftova 2004–2007
Obr. II.4.1.16 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2007
Obr. II.4.1.17 Pole roční koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Brno, 2007
Obr. II.4.1.18 Průměrné měsíční koncentrace PM10, NO2, SO2, O3 a CO ze stanic Ostravsko-Karvinska
Obr. II.4.1.19 Znečištění ovzduší částicemi PM10 na území města Ostravy v zimním období 2001/2002–2007/2008
Obr. II.4.1.20 Průměrné meteorologické charakteristiky v zimním období 2001/2002–2007/2008
Obr. II.4.1.21 Závislost průměrných koncentrací PM10 a meteorologických charakteristik v zimním období
Obr. II.4.1.22 Relativní četnosti odvozených denních typů proudění DTP
Obr. II.4.1.23 Průměrné hodnoty meteorologických charakteristik v závislosti na denních typech proudění
Obr. II.4.1.24 Průměrné denní koncentrace PM10 a relativní četnosti denních koncentrací PM10 > 50 μg.m-3 v zimním období ve dnech s danými denními typy proudění
Obr. II.4.1.25 Pole roční koncentrace NO2, Moravskoslezská aglomerace, 2007
Obr. II.4.1.26 Pole roční koncentrace benzo(a)pyrenu, Moravskoslezská aglomerace, 2007
Obr. II.4.1.27 Roční průměrná koncentrace PM10, Ústecký kraj, 2003–2007
Obr. II.4.1.28 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 a počet překročení limitní hodnoty, Ústecký kraj, 2003–2007
Obr. II.4.1.29 Počty dnů v roce s přiřazením čtyř stupňů rozptylových podmínek, Krušnohorská oblast, 2003 až 2007
Obr. II.4.1.30 Počet epizod s trváním zhoršených a nepříznivých podmínek čtyři a více dní a celkový počet dní v rámci těchto epizod
Obr. II.4.1.31 Průměrné 24hod. koncentrace PM10, teplota a rozptylové podmínky, Ústecký kraj 2003–2007
Obr. II.4.1.32 Trendy ročních charakteristik SO2, PM10, NO2 a CO v aglomeracích, 1996–2007
Obr. II.4.2.1 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a maximální hodinová koncentrace oxidu siřičitého v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.2 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace oxidu siřičitého v roce 2007
Obr. II.4.2.3 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2007
Obr. II.4.2.4 Stanice s nejvyššími 24hod. koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2007
Obr. II.4.2.5 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.6 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.7 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.8 Stanice s nejvyšším překročením LV pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.9 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.10 Počty překročení imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.11 Roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2002–2007 na stanicích, kde byl překročen imisní limit
Obr. II.4.2.12 Roční průměrné koncentrace PM2,5 na stanicích v roce 2007
Obr. II.4.2.13 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10 v roce 2007
Obr. II.4.2.14 Stanice s nejvyšším překročením navrhovaného LV pro roční koncentrace PM2.5 v roce 2007
Obr. II.4.2.15 Průměrná roční koncentrace PM10 v Praze v závislosti na rozptylových podmínkách v letech 2000–2007
Obr. II.4.2.16 Plošné rozložení hodinových koncentrací PM10 dne 23. března 2007, 0:00–16:00
Obr. II.4.2.17 Denní chod PM10 naměřený na automatizovaných měřicích stanicích ČHMÚ 24.3.2007, hodinový interval měření. V grafech je vypsána max. naměřená hodnota a časový údaj, kdy byla naměřena.
Obr. II.4.2.18 19. nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.19 Pole roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2007
Obr. II.4.2.20 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi NO2 v roce 2007
Obr. II.4.2.21 Stanice s nejvyšším překročením LV a LV+MT pro roční koncentrace NO2 v roce 2007
Obr. II.4.2.22 Maximální 8hod. klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu uhelnatého v roce 2007
Obr. II.4.2.24 Roční průměrné koncentrace benzenu v letech 1998–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.25 Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2007
Obr. II.4.2.26 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzenu v roce 2007
Obr. II.4.2.27 26. nejvyšší hodnoty maximálního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.28 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2005–2007
Obr. II.4.2.29 Počty překročení cílového imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2005–2007
Obr. II.4.2.30 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací přízemního ozonu v období 2005–2007
Obr. II.4.2.31 Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.32 1/14denní průměrné koncentrace olova v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2007
Obr. II.4.2.33 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.34 Pole roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v roce 2007
Obr. II.4.2.35 1/14denní průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2007
Obr. II.4.2.36 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.37 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v roce 2007
Obr. II.4.2.38 1/14denní průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2007
Obr. II.4.2.39 Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.40 1/14denní průměrné koncentrace niklu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2007
Obr. II.4.2.41 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v letech 1997–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.42 Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2007
Obr. II.4.2.43 Měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu na různých typech lokalit, 2004–2007
Obr. II.4.2.44 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzo(a)pyrenu v roce 2007
Obr.II.4.2.45 Koncentrace benzo(a)pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v letech 2004–2007
Obr. II.4.2.46 Trendy ročních charakteristik SO2, PM10, NO2, NOx a O3 v České republice, 1996–2007
Obr. II.4.2.47 Roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 1996–2007 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.48 Zimní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 1996/1997–2007/2008 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.49 Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v roce 2007
Obr. II.4.2.50 Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2007/2008
Obr. II.4.2.51 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2007
Obr. II.4.2.52 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími zimními koncentracemi oxidu siřičitého v zimním období 2007/2008
Obr. II.4.2.53 Roční průměrné koncentrace NOx a NO2 v letech 1996–2007 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.54 Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v roce 2007
Obr. II.4.2.55 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidů dusíku v roce 2007
Obr. II.4.2.56 Hodnoty expozičního indexu AOT40 ozonu v letech 1996–2007 na vybraných stanicích, průměr za 5 let
Obr. II.4.2.57 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2003–2007
Obr. II.4.2.58 Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 za posledních 5 let, 2003–2007
Obr. II.4.2.59 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 2007
Obr. II.4.2.60 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2007
Obr. II.4.2.61 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2007
Obr. II.4.2.62 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2007
Obr. II.4.2.63 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2007
Obr. II.5.1 Průběh denních průměrných teplot vzduchu a dlouhodobého normálu, Praha-Libuš, 1.1.–28.2.2007
Obr. II.5.2 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.1.–28.2.2007
Obr. II.5.3 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.11.–31.12.2007
Obr. II.5.4 Průběh maximálních denních teplot vzduchu, jejich normálu a denních úhrnů srážek na stanici Praha-Libuš. Výskyt koncentrací ozonu nad 180 μg.m-3 na území České republiky, 1.4.–30.9.2007
Obr. II.5.5 Plošné rozložení maximálních denních hodinových koncentrací troposférického ozonu na území České republiky, 14.7.–22.7.2007
Obr. III.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2007
Obr. III.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2007
Obr. III.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2007
Obr. III.4 Pole celkové roční depozice síry, 2007
Obr. III.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2007
Obr. III.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2007
Obr. III.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2007
Obr. III.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2007
Obr. III.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2007
Obr. III.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2007
Obr. III.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2007
Obr. III.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2007
Obr. III.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2007
Obr. III.14 Pole mokré roční depozice fluoridových iontů, 2007
Obr. III.15 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2007
Obr. III.16 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů, 2007
Obr. III.17 Pole suché roční depozice olova, 2007
Obr. III.18 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů 2007
Obr. III.19 Pole suché roční depozice kadmia, 2007
Obr. III.20 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů, 2007
Obr. III.21 Vývoj roční depozice síry (SO42–S, SO2–S) a oxidovaných forem dusíku (NO3-–N, NOx–N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2007
Obr. III.22 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako μeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2007
Obr. III.23 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích v letech 1991–2007, Česká republika