ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.3 Platné imisní limity v České republice pro rok 2007

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Česká legislativa zahrnuje požadavky Evropské unie stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší, tedy rámcovou směrnicí 96/62/EC o hodnocení a řízení kvality ovzduší a navazujícími dceřinými směrnicemi 1999/30/EC (pro SO2, NO2 a NOx, suspendované částice a olovo), 2000/69/EC (pro benzen a oxid uhelnatý), 2002/3/EC (pro troposférický ozon) a 2004/107/EC (pro arsen, kadmium, rtuť, nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky).

V květnu 2008 Evropský parlament přijal směrnici 2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která sjednocuje směrnici 96/62/EC s prvními třemi dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/EC, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech. Vzhledem k tomu, že předkládané hodnocení je prováděno za rok 2007, kdy směrnice ještě nebyla v platnosti, a ani v současnosti není transponována do české legislativy, není pro toto hodnocení použita s výjimkou hodnoty cílového limitu pro roční průměr PM2,5.

Znečišťující látky, které je třeba sledovat a hodnotit vzhledem k prokazatelně škodlivým účinkům na zdraví populace, mají stanoveny národní legislativou imisní limity, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Legislativa navíc určuje limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace.

1. Imisní limity a meze tolerance pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          oxid siřičitý,
          částice frakce PM10,
          oxid dusičitý,
          olovo,
          oxid uhelnatý,
          benzen.
2. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          kadmium,
          arsen,
          nikl,
          benzo(a) pyren (indikátor znečištění polyaromatickými uhlovodíky),
          troposférický ozon.
3. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          oxid siřičitý,
          oxidy dusíku,
          troposférický ozon (AOT40).

Tab. - Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví

Tab. - Cílové imisní limity (TV) a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu zdraví

Tab. - Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace
          Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu ekosystémů