ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíSEZNAM ZKRATEK
 
AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS)
AMS automatizovaná monitorovací stanice
AMS-SRS AMS – smogový regulační systém
BaP benzo(a)pyren
BTX aromatické uhlovodíky
CDV Centrum dopravního výzkumu
CHMI, ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČESRAF Česká rafinérská, a.s. Litvínov
ČEZ Elektrárna Chvaletice, ČEZ, a.s.
ČGS Česká geologická služba
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
DTP denní typ proudění
Ekx Ekotoxa, s.r.o.
FP FRANTSCHACH PULP@PAPER, a.s. ŠTĚTÍ
GAW globální sledování atmosféry
GLÚ AV ČR Geologický ústav AV ČR
GIS geografický informační systém
GLRD globální radiace
h vlhkost vzduchu
HBÚ AVČR Hydrobiologický ústav AVČR
CHKO chráněná krajinná oblast
CHUEV chráněná území z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace
ICP-AES atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
IH8h imisní limit průměrné 8hodinové koncentrace
IHd imisní limit průměrné denní koncentrace
IHk imisní limit průměrné půlhodinové koncentrace
IHr imisní limit průměrné roční koncentrace
IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wroclaw, Polsko
ISKO Informační systém kvality ovzduší
KMPL kód měřicího programu v dané lokalitě
LAT dolní mez pro posuzování
LfUG Landesamt für Umwelt und Geologie Dresden, SRN
LH lesní hospodářství (VÚLHM, VÚLHM – Opočno)
LSEČ letní středoevropský čas
LULUCF využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
LV limitní hodnota
MAN manuální měření
MOLO Město Olomouc
MPl Město Plzeň
MŠum Město Šumperk
MÚPa Městský úřad Pardubice
MÚTř Městský úřad Třinec
MVM Město Valašské Meziříčí
MÚVs Městský úřad Vsetín
MÚZl Město Zlín
MT mez tolerance
NP národní park
OP ochranné pásmo
ORG, ORGREZ Organizace pro racionalizaci energetických závodů
OÚŠu Okresní úřad Šumperk
p atmosférický tlak
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky
monoxidePCB monoxidepolychlorované bifenyly
PCDD/F polychlorované dibenzo-p-dioxiny/furany
PIOS Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Polsko
pLV počet překročení limitu (LV)
PM10 frakce prašného aerosolu < 10 μm
POP persistentní organické látky
PPŽP Program péče o životní prostředí
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
SMBRNO Statutární město Brno
SPM prašný aerosol
SRS smogový regulační systém
SŠZE Žatec Střední škola zemědělská a ekologická Žatec
SZÚ Státní zdravotní ústav
T teplota ovzduší
TE tolerovaný počet překročení
TK těžké kovy
TV cílový imisní limit
T2m teplota ovzduší ve 2 m nad zemským povrchem
T10m teplota ovzduší v 10 m nad zemským povrchem
UAT horní mez pro posuzování
ÚDI Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy
ÚH AV ČR Ústav hydrodynamiky AV ČR
UTC světový koordinovaný čas
VOC těkavé organické látky
VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby
VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky
WIOS Wojewodski Inspektorat Ochrony Środowiska J. Gora, Polsko
WV rychlost větru
WD směr větru
XRF rentgenová fluorescence
Zdravotní ústav
ZÚ Kolín Zdravotní ústav Kolín