ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.5 Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území České republiky v roce 2007

První dva a poslední dva zimní měsíce roku 2007 byly teplotně výrazně odchylné. V lednu 2007 byla průměrná měsíční teplota +3,2 °C výrazně nadnormální s odchylkou od normálu +6,0 °C a podobný byl i měsíc únor 2007 s průměrnou teplotou +2,8 °C a s odchylkou +3,9 °C. Opakem byl měsíc listopad s průměrnou měsíční teplotou +1,4 °C a odchylkou od normálu −1,3 °C, prosinec 2007 s teplotou −0,9 °C se od normálu lišil pouze o +0,1 °C. Průměrné denní teploty vzduchu od 1.1. do 28.2.2007 a dlouhodobý normál na stanici Praha-Libuš jsou uvedeny na obr. II.5.1. Srážkově byly měsíce leden a listopad významně nadnormální s měsíčními úhrny 75 mm a 76 mm, což představuje 180,7 a 153,8 % dlouhodobého normálu. V měsíci únoru 2007 byly srážky na 116,4 % normálu a výrazně podnormální byly v prosinci 2007 s měsíčním úhrnem 35 mm, což je 73,4 % normálu.

Anticyklonální situace se v období leden–únor a listopad–prosinec 2007 vyskytovaly v 25,0 % dnů a jejich relativní četnost pro uvedené měsíce byla značně nerovnoměrná a pohybovala se mezi 9,1 a 38,7 %. Největší relativní četnost výskytu anticyklonálních situací 38,7 % byla v prosinci 2007 a nejnižší 9,7 % byla v lednu 2007. V únoru 2007 byla relativní četnost 21,4 % a v listopadu 30,0 %.

Příčinou výrazně teplotně nadnormálního měsíce ledna 2007 byl převládající cyklonální ráz počasí se západním zonálním prouděním, které přinášelo nad naše území teplejší a vlhký oceánský vzduch. Po převážnou dobu středy tlakových níží postupovaly přes sever Anglie nad střední Skandinávii a do oblasti Petrohradu, pouze 19. ledna 2007 střed cyklony 965 hPa postupoval přes Dánsko a naše území zasáhl orkán Kyril. Vzhledem k rychlé výměně vzduchových hmot byly skoro po celý leden 2007 na našem území dobré rozptylové podmínky. Nejhorší rozptylové podmínky byly v prosinci 2007.

Přestože meteorologické situace, kdy byly zaznamenány nepříznivé rozptylové podmínky, které potenciálně podmiňovaly zvyšování koncentrací znečišťujících látek, ke vzniku smogové situace a k vyhlášení žádných signálů nedošlo. V prosinci 2007 byly na třech lokalitách v Ústeckém kraji zaznamenány po dobu 3–21 hodin koncentrace oxidu siřičitého vyšší než 250 μg.m-3: dne 20.12. 2007 na stanici Most po dobu 3 hodin, na stanici Lom po dobu 5 hodin a na stanici Teplice po dobu 10 hodin s maximálním hodinovým průměrem 398 μg.m-3, dne 21.12. 2007 na stanici Most v trvání 7 hodin, na stanici Lom 17 hodin a na stanici Teplice 21 hodin s maximální hodnotou 554 μg.m-3. Koncentrace oxidu dusičitého nad 200 μg.m-3 byly registrovány pouze na stanici Praha 2-Legerova. Změny hodinových průměrů koncentrace oxidu dusičitého na monitorovací stanici Legerova v období od 1.1. do 28.2.2007 a od 1.11. do 31.12.2007 jsou znázorněny na obrázku II.5.2 a II.5.3. Jak u SO2, tak u NO2 docházelo k překračování stanoveného limitu pouze krátkodobě a koncentrace znečišťujících látek vždy rychle poklesly, takže podmínky pro vyhlášení signálů SVRS nebyly splněny.

Z hlediska maximálních denních teplot na stanici Praha-Libuš bylo období od 1.4. do 30.9.2007 mírně nadnormální s odchylkou od normálu +2,1 °C, ale výrazně teplotně rozkolísané. Teplotní odchylky od normálu se pohybovaly v intervalu od +13,6 °C do –9,1 °C. Průměrné měsíční teplotní odchylky ve sledovaném období vykazovaly nepravidelně klesající tendenci: v dubnu 2007 byla odchylka +5,2 °C a v září 2007 –1,1 °C (mezi květnem a červnem byla tendence stoupající). Ve sledovaném období se vyskytlo 16 dní s teplotou nad 30 °C a nejvyšší hodnota 37,6 °C byla naměřena dne 16.7.2007.

Povětrnostní podmínky pro vznik troposférického ozonu byly příznivé od poslední dekády měsíce května do konce druhé dekády srpna, přičemž nejvhodnější byly v měsíci červenci, kdy se v 5 dnech za sebou vyskytovaly koncentrace nad 180 μg.m-3 a dne 16.7.2007 byla na stanici Rudolice v Horách naměřena koncentrace 240 μg.m-3. Maximální denní teploty vzduchu na stanici Praha-Libuš a výskyt koncentrací troposférického ozonu nad 180 μg.m-3 na území ČR ve dnech 14.–22.7.2007 je na obr. II.5.4. Plošné rozložení denních maximálních hodinových koncentrací troposférického ozonu na území ČR od 14.7. do 22.7.2007 je uvedeno na obr. II.5.5.

V období od 15. do 21. července 2007 se nad jihovýchodní Evropou udržovala tlaková výše, v jejímž týlu po převážnou dobu proudil do střední Evropy velmi teplý vzduch. Tlakové níže postupovaly z východní části Atlantického oceánu přes Britské ostrovy a Skandinávii nad Barentsovo moře. V týlu tlakových níží postupovaly zvlněné studené fronty přes západní do střední Evropy. První přecházela dne 18.7. přes Čechy a 19.7. přes Moravu na Slovensko. Před druhou studenou frontou, která přecházela přes střední Evropu 21.7., proudil ve dnech 19. a 20.7. nad naše území teplý vzduch od jihozápadu. Za touto zvlněnou studenou frontou následovalo výrazné ochlazení s delší dobou trvání.

Ve dnech 15. až 17.7.2007 bylo převážně jasno, na severozápadě Čech přechodně polojasno a denní maximální teploty vystupovaly na 32 až 38 °C. Dne 18.7. bylo v Čechách oblačno, přechodně až zataženo s dešťovými přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku bylo jasno až polojasno. Maximální denní teploty v Čechách vystoupily na 25 až 29 °C, na Moravě na 27 až 32 °C, ojediněle až 37 °C. Denní srážkové úhrny v Čechách byly 1–3 mm, ojediněle do 37 mm. Na Moravě se srážky vyskytly pouze ojediněle a nepřesáhly 4 mm. Dne 19.7. bylo v Čechách oblačno, přechodně polojasno s velkými rozdíly v denním úhrnu srážek. Na převážné části území byly pozorovány srážkové úhrny od neměřitelného množství do 7 mm, na západě až 28 mm. Na Moravě a ve Slezsku byly srážky převážně neměřitelné. Maximální denní teploty v Čechách vystoupily na 28 až 32 °C, na Moravě na 29 až 33 °C, ojediněle až 37 °C. Ve dnech 20. a 21.7. bylo v ČR polojasno až oblačno, na většině území se srážkami s velkými místními rozdíly. Vyšší srážkové úhrny byly 20.7., kdy na Moravě dosáhly ojediněle až 47 mm, v Čechách do 22 mm. Následující den byly srážky vyšší v Čechách s úhrny do ojediněle 34 mm, na Moravě se srážky většinou nevyskytovaly a v místech výskytu nepřekročily hodnotu 1 mm. Odpolední maximální teploty 20.7. v Čechách vystoupily na 31 až 35 °C, na Moravě na 32 až 37 °C. Následující den maximální teploty na celém území poklesly o 6 až 8 °C. V době od 1.4. do 30.9.2007 bylo podle stanice Praha-Libuš 5 období, kdy po dobu 3 a více dnů byly odpolední teploty vyšší než 27 °C. Při vysokých teplotách vzduchu a jasném nebo polojasném počasí je předpoklad výskytu zvýšených koncentrací troposférického ozonu.

Z tab. II.5.2 je zřejmé, že nejvyšší koncentrace byly naměřeny ve dnech, kdy byly nejvyšší odpolední teploty vzduchu. Od 16. do 20. července 2007 docházelo k překračování zvláštního imisního limitu 180 μg.m-3, přičemž největší počet stanic překračujících limit byl registrován 17.7.2007 (viz tab. II.5.1). Ve dnech 16.–17. a 20. července došlo k překročení hodnoty 180 μg.m-3 v Čechách a ve dnech 17.–20. července na Moravě. V rámci smogového a varovného regulačního systému byl vydán signál Upozornění pro všechny kraje ČR dne 17.7.2007 do odvolání. Signál byl odvolán 18.7.2007 v dopoledních hodinách. Také v dalších dvou obdobích s vysokými odpoledními teplotami se maximální koncentrace přiblížily k zvláštnímu imisnímu limitu pro troposférický ozon, který je 180 μg.m-3. Vzhledem k tomu, že na vzniku ozonu se vedle slunečního záření podílí řada dalších faktorů, je vazba na teplotu volnější, jak se ukázalo v uvedených zbývajících dvou případech.

Tab. II.5.1 Přehled výskytu koncentrací O3 nad 180 μg.m-3 po dobu 3 hodiny a více

Tab. II.5.2 Přehled období, kdy po dobu 3 a více dní byly teploty vzduchu nad 27 °C, a odpovídajících naměřených maximálních koncentrací přízemního ozonu

Obr. II.5.1 Průběh denních průměrných teplot vzduchu a dlouhodobého normálu, Praha-Libuš, 1.1.–28.2.2007


Obr. II.5.2 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.1.–28.2.2007


Obr. II.5.3 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.11.–31.12.2007


Obr. II.5.4 Průběh maximálních denních teplot vzduchu, jejich normálu a denních úhrnů srážek na stanici Praha-Libuš. Výskyt koncentrací ozonu nad 180 μg.m-3 na území České republiky, 1.4.–30.9.2007


Obr. II.5.5 Plošné rozložení maximálních denních hodinových koncentrací troposférického ozonu na území České republiky, 14.7–22.7.2007