ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.4.2.2 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace

Vedle imisních limitů pro ochranu zdraví zavedla národní legislativa, v souladu se směrnicemi EU, i imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. Tyto limity jsou přehledně uvedeny v kap. II.3.

II.4.2.2.1 Oxid siřičitý
Výsledky monitorování znečištění ovzduší oxidem siřičitým ve vztahu k imisnímu limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou prezentovány v tab. II.4.2.21 a tab. II.4.2.22 a na obr. II.4.2.47 a II.4.2.48. Z celkového počtu 48 stanic, klasifikovaných jako venkovské, nedošlo na žádné stanici k překročení limitu pro roční průměrnou koncentraci. Vlivem mírné zimy nebylo zaznamenáno na těchto stanicích ani překročení imisního limitu pro zimní průměrnou koncentraci 2007/2008 (tab. II.4.2.22).

Z obr. II.4.2.47 je patrné výrazné zlepšení kvality ovzduší vzhledem k znečištění oxidem siřičitým po roce 1997 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 309/1991 Sb. a splněním předepsaných emisních limitů ke konci roku 1998. Od té doby roční průměry oxidu siřičitého nepřekročily na venkovských lokalitách stanovený imisní limit 20 μg.m-3. V roce 2007 došlo na celém území České republiky k dalšímu výraznému snížení znečištění touto látkou vlivem příznivých meteorologických a rozptylových podmínek. V zimním období 2007/2008 došlo vlivem příznivých rozptylových podmínek na většině stanic ke snížení znečištění ovzduší oxidem siřičitým proti předchozímu období 2006/2007. V lokalitách Ústeckého a Moravskoslezského kraje bylo znečištění přibližně srovnatelné (obr. II.4.2.48).

Také z map na obr. II.4.2.49 a II.4.2.50 je patrné, že na venkovských lokalitách nedošlo k překračování imisního limitu jak pro roční průměr koncentrací v roce 2007, tak ani pro zimní průměr koncentrací v zimním období 2007/2008. Pouze na několika velmi malých plochách v okresu Most a Teplice došlo k překročení imisního limitu (20 μg.m-3). Pro konstrukci mapy byly použity všechny stanice měřící SO2 s významem (váhou) podle jejich klasifikace; bodovými značkami jsou vyznačeny pouze stanice venkovské.

Na konec této kapitoly je zařazeno grafické znázornění chodů 24hodinových koncentrací SO2 na vybraných stanicích, vztažené k imisnímu limitu pro zimní a roční průměr (obr. II.4.2.51 a II.4.2.52).

Tab. II.4.2.21 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací na venkovských stanicích, SO2

Tab. II.4.2.22 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích, 2006/2007

Obr. II.4.2.47 Roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 1996–2007 na vybraných venkovských stanicích


Obr. II.4.2.48 Zimní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 1996/1997–2007/2008 na vybraných venkovských stanicích


Obr. II.4.2.49 Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v roce 2007


Obr. II.4.2.50 Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2007/2008


Obr. II.4.2.51 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2007


Obr. II.4.2.52 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími zimními koncentracemi oxidu siřičitého v zimním období 2007/2008


II.4.2.2.2 Oxidy dusíku
Tab. II.4.2.23 a obr. II.4.2.53II.4.2.54 prezentují situaci znečištění NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů a vegetace. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace NOx (30 μg.m-3) nebyl v roce 2007 překročen na žádné lokalitě klasifikované jako venkovská. V tabulce i mapě pro NOx jsou zahrnuty také venkovské stanice měřící NO2, protože pro venkovské stanice přibližně platí, že koncentrace NOx odpovídají koncentracím NO2, resp. rozdíl v koncentracích je zanedbatelný.

V roce 2007 došlo na většině venkovských stanic ke snížení roční průměrné koncentrace NOx (obr. II.4.2.53). Jak je patrné z mapy na obr. II.4.2.54, na venkovských lokalitách nedošlo v roce 2007 k překročení limitu koncentrace NOx pro ochranu ekosystémů a vegetace.

Konstrukce mapy plošného rozložení ročních průměrných koncentrací NOx zahrnuje kombinaci měření a modelování. Při konstrukci mapy se přihlíželo i k datům z celostátního sčítání dopravy v r. 2005; oproti předchozímu sčítání v roce 2000 doprava velmi vzrostla. Vyšší koncentrace této látky mohou být i v blízkosti místních komunikací v obcích s intenzivní dopravou a hustou místní dopravní sítí, kde nejsou koncentrace měřeny. Pro konstrukci mapy pole NOx byly použity všechny stanice měřící NOx včetně venkovských stanic měřících NO2. Na mapě jsou formou bodových značek vyznačeny pouze stanice venkovské.

Na konec této kapitoly je zařazeno grafické znázornění chodů 24hodinových koncentrací NOx na vybraných stanicích vztažené k imisnímu limitu pro roční průměr (obr. II.4.2.55).

Tab. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací na venkovských stanicích, NOx a NO2

Obr. II.4.2.53 Roční průměrné koncentrace NOx a NO2 v letech 1996–2007 na vybraných stanicích


Obr. II.4.2.54 Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v roce 2007


Obr. II.4.2.55 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidů dusíku v roce 2007


II.4.2.2.3 Přízemní ozon
Pro hodnocení ochrany vegetace před nadměrnými koncentracemi ozonu využívá národní legislativa ve shodě s příslušnou směrnicí EU expoziční index AOT40 . Přehled stanic s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 uvádí tab. II.4.2.24.

Z celkového počtu 36 venkovských a předměstských stanic, pro které je podle legislativy relevantní výpočet expozičního indexu AOT40, došlo podle hodnocení pro rok 2007 (jedná se o průměr za roky 2003–2007) k překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace pro ozon na 32 lokalitách.

Oproti předchozímu hodnocenému období 2002–2006 se situace významně nezměnila. Teplota v roce 2007 byla v období květen až červenec, za které se počítá expoziční index AOT40, o 0,3° C nižší než v roce 2002, který letos již vypadl z pětiletého hodnoceného období. Nejvýraznější pokles hodnot AOT40 byl zaznamenán na území Královéhradeckého a Pardubického kraje (lokality Hr. Králové-observatoř a Svratouch), které se dostalo pod hodnotu cílového imisního limitu. Z pohledu naměřených koncentrací na lokalitách lze říct, že na mírně vyšším počtu lokalit byl zaznamenán nárůst hodnoty expozičního indexu než jeho pokles.

Územní rozložení expozičního indexu AOT40 pro hodnocení v roce 2007 ukazuje mapa na obr. II.4.2.57. Obr. II.4.2.58 prezentuje vývoj AOT40 v období 2003–2007 na vybraných lokalitách.

Tab. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích

Obr. II.4.2.56 Hodnoty expozičního indexu AOT40 ozonu v letech 1996–2007 na vybraných stanicích, průměr za 5 let


Obr. II.4.2.57 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2003–2007


Obr. II.4.2.58 Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 za posledních 5 let, 2003–2007