ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíI. EMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

V souladu s legislativou platnou od roku 2002 jsou zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií. Podle tohoto rozdělení jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ zavedeny databáze Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.

Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší jsou sledovány jako bodové zdroje jednotlivě, malé zdroje plošně na úrovni krajů a obcí (pouze vytápění domácností), mobilní zdroje liniově (silniční doprava na úsecích zahrnutých do sčítání dopravy) a plošně na úrovni krajů (ostatní mobilní zdroje).

  1. Zvláště velké a velké zdroje znečišťování - REZZO 1
  2. Střední zdroje znečišťování - REZZO 2
  3. Malé zdroje znečišťování - REZZO 3
  4. Mobilní zdroje znečišťování - REZZO 4.

Výchozím podkladem bilance emisí látek znečišťujících ovzduší zvláště velkých a velkých zdrojů za rok 2007 (cca 3700 provozoven) jsou údaje souhrnné provozní evidence, předané provozovateli zdrojů České inspekci životního prostředí (ČIŽP), která zajišťuje jejich sběr. Zároveň se tyto údaje využívají k aktualizaci databáze REZZO 1, tj. stálých a proměnných údajů o provozu zdrojů znečišťování ovzduší (kategorizace zdrojů, parametry zařízení, spotřeba paliv, množství emisí ap.). V kategorii středních zdrojů jsou evidovány údaje o cca 30 000 zdrojích. Zpracování údajů pro emisní bilanci a databázi REZZO 2 zajišťují pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP).

K termínu dokončení ročenky nebyly k dispozici konečné údaje o emisích zdrojů REZZO 1 a REZZO 2. Vzhledem k této okolnosti jsou údaje o emisích za rok 2007 uvedeny v tabulkách jako předběžné.
V kategorii malých zdrojů jsou vypočítávány emise z lokálních topenišť, neevidovaných zdrojů používajících organická rozpouštědla a chovů hospodářských zvířat. Bilance emisí mobilních zdrojů je prováděna ve spolupráci s CDV Brno (silniční a další doprava) a VÚZT Praha (zemědělské a lesní stroje) podle vykazovaných statistických údajů (ČSÚ) a příslušných emisních faktorů.

Údaje o celkovém množství emisí základních znečišťujících látek v roce 2006, tj. tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), těkavých organických látek (VOC) a amoniaku (NH3) a podíly jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích jsou uvedeny v tab. I.1. Předběžné údaje o celkovém množství emisí základních znečišťujících látek v roce 2007 jsou uvedeny v tab. I.2. Podrobnější územně členěné údaje o emisích, vč. informací o metodikách, jsou uvedeny na webových stránkách ČHMÚ. Vývoj celkových emisí základních znečišťujících látek v letech 1990–2007 ukazuje obr. I.1.

Inventarizace emisí a propadů plynů ovlivňujících klimatický systém Země (skleníkových plynů) je prováděna v souladu s mezinárodní metodikou IPCC (Mezivládní panel pro klimatickou změnu). Tato inventarizace je též podkladem pro kontrolu plnění mezinárodních závazků daných Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu a jejím Kjótským protokolem; v případě ČR se jedná o závazek snížit celkové emise skleníkových plynů v období 2008–2012 o 8 % vůči referenčnímu roku 1990 (pro HFC, PFC a SF6 je jako referenční stanoven rok 1995). Pravidelným monitorováním emisí skleníkových plynů se rovněž naplňují požadavky Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES. Z důvodů vývoje metodiky a důsledného zavádění kontrolních mechanismů QA/QC dochází v případě potřeby ke zpětným přepočtům hodnot, a proto může v jednotlivých letech docházet i k drobným změnám v průběžně vykazovaných údajích.

Celkové emise skleníkových plynů včetně zahrnutí jejich propadů, vyjádřené v ekvivalentních hodnotách oxidu uhličitého (CO2ekv), poklesly v ČR z hodnoty 190,3 mil. tun v roce 1990 na 144,8 mil. tun v roce 2006 (tab. I.4). Samotné emise (bez propadů z využití krajiny a lesnictví) poklesly z hodnoty 194,2 mil. tun na 148,2 mil. tun, takže vůči referenčnímu roku 1990 poklesly o 23,7 %. V inventuře jsou též zahrnuty emise HFC, PFC a SF6 (látek obsahujících fluór, tzv. F-plyny), které rovněž spadají pod Kjótský protokol. Jejich současný podíl na celkových emisích skleníkových plynů činil v roce 2006 0,7 %. Podíl emisí CO2 na celkových emisích skleníkových plynů (bez LULUCF) byl v roce 2006 86,3 %, podíl emisí CH4 8,1 % a podíl emisí N2O 5,0 %.

V ČHMÚ byla nedávno vypracována metodika pro předběžné odhady pro předchozí rok k účelu národního vykazování emisí (v daném případě se jedná o rok 2007), kdy se k odhadu použijí též údaje z ověřených emisních výkazů ze systému emisního obchodovaní. Standardní inventarizace skleníkových plynů totiž trvá déle než rok.

Podrobnější údaje o emisích a propadech skleníkových plynů jsou uvedeny na webových stránkách ČHMÚ: nis_uv_cz.html.

V tab. I.5 jsou uvedeny celkové emise jednotlivých sledovaných těžkých kovů (TK) a perzistentních organických látek (POPs). Emisní bilance je zpracována z podkladů databáze REZZO s využitím statistických údajů (spotřeby paliv a pohonných hmot, údaje o produkci vybraných technologií) a příslušných emisních faktorů. Mezi významné zdroje emisí TK patří energetika (velké elektrárny a teplárny), některé technologické procesy (metalurgie, výroba skla a cementu), a v případě olova také doprava. Významné emise POP pochází z malých spalovacích zdrojů, některých metalurgických procesů a emise PAH také z výroby koksu a z obaloven živičných směsí.

Změny ve skladbě spotřeby hlavních druhů paliv zdrojů REZZO 1 v letech 1990–2006 jsou uvedeny na obr. I.2. Grafy dokumentují trvale vysoký podíl spalování tuhých paliv. Vývoj spotřeby základních druhů paliv zdrojů REZZO 3 mezi lety 1992 (údaje z bilance provedené TECO Milevsko) a 2007 ukazuje obr. I.3. Změnu skladby vytápění bytů mezi lety 1991 (údaje SLDB), 2000 a 2007 (aktualizovaný stav) ukazuje obr. I.4. Porovnání emisí z vytápění bytů v závislosti na změně teplotních podmínek topné sezóny ukazuje obr. I.5.

Zpracování emisních údajů do map pomocí GIS je uvedeno na obr. I.6 až I.9. V síti čtverců 5 x 5 km jsou zobrazeny emisní hustoty oxidů dusíku, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého. Podkladem pro mapy byly údaje o emisích ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3) a mobilních zdrojů (REZZO 4) za rok 2006, s územní desagregací emisí liniových zdrojů podle aktualizovaného sčítání vozidel z roku 2005.

Změnu zatížení vybraných území zdroji znečišťování ovzduší ukazuje srovnání měrných emisí za roky 1990, 2000 a 2006 (tab. I.6). Vývoj za období od r. 2000 ukazuje stabilizovaný stav emisní zátěže odolávající i významným nárůstům aktivit některých odvětví (výroba el. energie, automobilový průmysl, hutnictví). Na pozvolném snižování emisí se vedle obměny vozového parku a narůstajících průměrných teplot topných období podílí také modernizace dožívajících technologických zařízení (vč. spalovacích). U většiny znečišťujících látek se tak pravděpodobně potvrzuje absence nových účinných nástrojů, které by zajistily výraznější pokles emisí, obdobný situaci druhé poloviny devadesátých let.

Tab. I.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2006 – konečné údaje

Tab. I.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2007 – předběžné údaje

Tab. I.3 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990–2007 [Mt CO2ekv.]

Tab. I.4 Emise skleníkových plynů v sektorovém členění, 1990–2007 [Mt CO2ekv.]

Tab. I.5 Celkové emise těžkých kovů a POP v letech 1990–2006

Tab. I.6 Měrné emise, 1990, 2000 a 2006


Obr. I.1 Celkové emise základních druhů látek znečišťujících ovzduší v České republice, 1990–2007

Obr. I.2 Změna skladby paliv zdrojů REZZO 1 mezi lety 1990 a 2006
(v podílech tepla obsaženého v palivu)

Obr. I.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1992–2007

Obr. I.4 Změny skladby vytápění bytů – srovnání let 1991, 2000 and 2007

Obr. I.5 Změny množství emisí REZZO 3 při stálé skladbě bytů a paliv
(100 % = průměr let 2001–2005)

Obr. I.6 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2006

Obr. I.7 Emisní hustoty tuhých znečišťujících látek ze čtverců 5x5 km, 2006

Obr. I.8 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2006

Obr. I.9 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2006