Tab. I.4 Emise skleníkových plynů v sektorovém členění, 1990–2006 [Mt CO2ekv.]

Skleníkový plyn 1990  1995  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  20072)
Energetika

 156.2

 125.5

 121.4

 124.1

 120.2

 120.5

 120.0

 120.7

 121.8

 126.8

– z toho spalování ve stacionárních zdrojích

 138.7

 108.3

 101.9

 103.6

 99.4

 98.2

 97.1

 96.4

 96.9

 100.9

– z toho spalování v mobilních zdrojích

 9.1

 10.8

 13.9

 14.7

 15.2

 16.9

 17.7

 19.0

 19.3

 20.4

– z toho fugitivní emise

 8.5

 6.5

 5.7

 5.8

 5.7

 5.4

 5.2

 5.3

 5.7

 5.5

Průmyslové procesy a použití produktů

 19.9

 14.6

 13.9

 13.1

 12.8

 14.0

 15.2

 13.9

 15.3

 16.0

Zemědělství

 15.5

 9.6

 8.4

 8.6

 8.4

 7.8

 8.0

 7.7

 7.6

 7.5

LULUCF

 -3.9

 -7.6

 -7.4

 -7.6

 -7.5

 -5.8

 -6.0

 -6.4

 -3.4

 

Odpady

 2.6

 3.2

 3.3

 3.3

 3.3

 3.3

 3.3

 3.4

 3.5

 3.6

Celkem s LULUCF1)

 190.3

 145.4

 139.6

 141.4

 137.3

 139.7

 140.6

 139.3

 144.8

 –

Celkem bez LULUCF

 194.2

 152.9

 147.0

 149.0

 144.7

 145.5

 146.6

 145.7

 148.2

 154.0

1) LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
2) Předběžný odhad emisí

Pozn.:
Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.