Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví

Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování
[μg.m-3]
Hodnota imisního limitu
[μg.m-3]
LV
Mez tolerance
pro 2007
[μg.m-3]
MT
Termín dosažení LV
Dolní
LAT
Horní
UAT
SO2  1 hodina      350
max. 24x za rok
   
 24 hodin  50
max. 3x za rok
 75
max. 3x za rok
 125
max. 3x za rok
   
PM10  24 hodin  20
max. 7x za rok
 30
max. 7x za rok
 50
max. 35x za rok
   
 kalendářní rok  10  14  40    
NO2  1 hodina  100
max. 18x za rok
 140
max. 18x za rok
 200
max. 18x za rok
 30  31.12.2009
 kalendářní rok  26  32  40  6  31.12.2009
Pb  kalendářní rok  0.25  0.35  0.5    
CO  maximální denní
8h klouzavý průměr
 5 000  7 000  10 000    
Benzen  kalendářní rok  2  3.5  5  3  31.12.2009

Imisní limit pro PM2,5 stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (zveřejněna v úředním věstníku EU 11. června 2008) je 25 μg.m-3.