ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíPŘEHLED TABULEK

Tab. I.1.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2009 – konečné údaje
Tab. I.1.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2010 – předběžné údaje
Tab. I.1.3 Podíl emisí základních znečišťujících látek ze spaloven odpadů na celkových emisích v roce 2009
Tab. I.2.1 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990–2009 [Mt CO2ekv.]
Tab. I.2.2 Emise skleníkových plynů v sektorovém členění, 1990–2009 [Mt CO2ekv.]
Tab. I.2.3 Emise CO2 ověřené a vykázané v systému ETS, 2005–2010 [Mt CO2ekv.]
Tab. II.1.1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2010
Tab. II.1.2 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří základní znečišťující látky, AMS, Česká republika, 2010
Tab. II.1.3 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří další znečišťující látky a doprovodné veličiny, AMS, Česká republika, 2010
Tab. II.1.4 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří základní znečišťující látky manuálními postupy v České republice, 2010
Tab. II.1.5 Přehled celkového počtu lokalit se speciálním měřením manuálními postupy podle vlastníka, Česká republika, 2010
Tab. II.1.6 Klasifikace stanic podle EoI
Tab. II.1.7 Procenta platných dat ze stanic s kontinuálním měřením, 2010
Tab. II.1.8 Procenta platných dat ze stanic s manuálním měřením, 2010
Tab. II.1.9 Procenta platných dat ze stanic s měřením meteorologických prvků, 2010
Tab. II.1.10 Procenta platných dat ostatních měření, 2010
Tab. II.4.1.1 Průměrné 24hodinové koncentrace
Tab. II.4.2.1 Stanice s nejvyššími hodnotami 25. a maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého
Tab. II.4.2.2 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu oxidu siřičitého
Tab. II.4.2.3 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého
Tab. II.4.2.4 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10
Tab. II.4.2.5 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10
Tab. II.4.2.6 Přehled lokalit, kde byl v letech 2006–2010 překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10
Tab. II.4.2.7 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5
Tab. II.4.2.8 Stanice s nejvyššími hodnotami 19. a maximální hodinové koncentrace NO2
Tab. II.4.2.9 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2
Tab. II.4.2.10 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu uhelnatého
Tab. II.4.2.11 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu
Tab. II.4.2.12 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací ozonu
Tab. II.4.2.13 Počty hodin překročení zvláštního imisního limitu pro ozon (180 μg.m-3) za rok na vybraných stanicích AIM, 1995–2010
Tab. II.4.2.14 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší
Tab. II.4.2.15 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší
Tab. II.4.2.16 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší
Tab. II.4.2.17 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší
Tab. II.4.2.18 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší
Tab. II.4.2.19 Stanice měřící rtuť v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními koncentracemi
Tab. II.4.2.20 Stanice měřící amoniak v ovzduší s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hod. koncentracemi
Tab. II.4.2.21 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích
Tab. II.4.2.22 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích, 2010/2011
Tab. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NOx a NO2 na venkovských stanicích
Tab. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích
Tab. II.4.3.1 Překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky (bez přízemního ozonu), % plochy územního celku, 2010
Tab. II.4.3.2 Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České republiky, % plochy územního celku, 2010
Tab. II.4.3.3 Překročení imisního limitu (SO2, NOx) a cílového imisního limitu (AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO, % plochy NP a CHKO, 2010
Tab. II.5.1 Přehled stanic překračujících v lednu a v únoru 2010 průměrnou 24hod. koncentraci PM10 50 μg.m-3 v epizodách 3 dny a delších
Tab. II.5.2 Vyhlášení signálů upozornění a regulace na území ČR v roce 2010
Tab. II.5.3 Období, kdy po dobu 2 dní byly maximální denní teploty vzduchu nad 30 °C a naměřené maximální koncentrace O3 v ČR
Tab. II.5.4 Přehled výskytu koncentrací nad 180 μg.m-3 po dobu 3 hodiny a více
Tab. III.1 Průměrné hodnoty depozičních toků S, N a H v České republice, 2010
Tab. III.2 Odhad celkové roční depozice uvedených složek na plochu České republiky (78 841 km2) v tunách, 2010
Tab. III.3 Odhad celkové roční depozice síry na zalesněný povrch České republiky (26 428 km2) v tunách, 2001–2010
Tab. III.4 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2010
Tab. III.5 Průměrné roční koncentrace iontů v atmosférických srážkách na stanicích České republiky, 2010
Tab. III.6 Roční mokrá atmosférická depozice na stanicích České republiky, 2010