ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíSEZNAM ZKRATEK

AAS atomová absorpční spektrometrie
AIM automatizovaný imisní monitoring (AMS, AMS-SRS)
AMA Atomová absopční spektrofotomeetrie AMA na stanovení Hg
AMS automatizovaná monitorovací stanice
AMS-SRS AMS – smogový regulační systém
BaP benzo(a)pyren
BTX aromatické uhlovodíky
CDV Centrum dopravního výzkumu
CHLM chemiluminiscence
CHMI, ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČESRAF Česká rafinérská, a.s. Litvínov
ČEZ Elektrárna Chvaletice, ČEZ, a.s. (České energetické závody)
ČGS Česká geologická služba
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální
DTP denní typ proudění
Ekx Ekotoxa, s.r.o.
FP FRANTSCHACH PULP@PAPER, a.s. ŠTĚTÍ
GAW globální sledování atmosféry
GC-FID plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
GC-MS plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
GC-PID plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
GLÚ AV ČR Geologický ústav AV ČR
GIS geografický informační systém
GLRD globální radiace
GRV gravimetrie
GUAJA guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie
h vlhkost vzduchu
HBÚ AV ČR Hydrobiologický ústav AV ČR
HEL Cheb Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
HPCL vysokotlaká kapalinová chromatografie
CHKO chráněná krajinná oblast
CHUEV chráněná území z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace
ICP-AES atomová emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
IH8h imisní limit průměrné 8hodinové koncentrace
IHd imisní limit průměrné denní koncentrace
IHk imisní limit průměrné půlhodinové koncentrace
IHr imisní limit průměrné roční koncentrace
IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wroclaw, Polsko
IRABS IR-korel. absorpční spektrometrie
IRZ Integrovaný registr znečišťování
ISKO Informační systém kvality ovzduší
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
KMPL kód měřicího programu v dané lokalitě
LAT dolní mez pro posuzování
LfULG Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Dresden, SRN
LH lesní hospodářství (VÚLHM, VÚLHM – Opočno)
LSEČ letní středoevropský čas
LULUCF využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
LV limitní hodnota
MAN manuální měření
MOLO Město Olomouc
MP minimální požadované procento platných dat
MPl Město Plzeň
MŠum Město Šumperk
MT mez tolerance
MÚPa Městský úřad Pardubice
MÚTř Městský úřad Třinec
MVM Město Valašské Meziříčí
MÚVs Městský úřad Vsetín
MZLI Město Zlín
NIS národní inventarizační systém
NP národní park
NSV nejdelší souvislý roční výpadek měření
OP ochranné pásmo
ORG, ORGREZ Organizace pro racionalizaci energetických závodů
OÚŠu Okresní úřad Šumperk
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
OPEL optoelekronická metoda
p atmosférický tlak
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB polychlorované bifenyly
PD pasivní dosimetr
PCDD/F polychlorované dibenzo-p-dioxiny/furany
PIOS Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Polsko
pLV počet překročení limitu (LV)
PM10 frakce prašného aerosolu < 10 μm
POP persistentní organické látky
PPŽP Program péče o životní prostředí
RADIO radiometrie - absorpce beta záření
REZZO Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
SCHKO Z.h. Správa CHKO Železné hory
SIS Státní imisní síť
SMBRNO Statutární město Brno
SPE souhrnná provozní evidence
SPM prašný aerosol
SRS smogový regulační systém
SŠZE Žatec Střední škola zemědělská a ekologická Žatec
SZÚ Státní zdravotní ústav
T teplota ovzduší
TE tolerovaný počet překročení
TK těžké kovy
TV cílový imisní limit
T2m teplota ovzduší ve 2 m nad zemským povrchem
T10m teplota ovzduší v 10 m nad zemským povrchem
UAT horní mez pro posuzování
ÚDI Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy
UVFL UV-fluorescence
ÚH AV ČR Ústav hydrodynamiky AV ČR
UTC světový koordinovaný čas
VČs Vápenka Čertovy schody, a.s.
WHO Světová zdravotnická organizace
VOC těkavé organické látky
VÚLHM Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby
VÚV Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
VÚZT Výzkumný ústav zemědělské techniky
WIOS Wojewodski Inspektorat Ochrony Środowiska J. Gora, Polsko
WHO Světová zdravotnická organizace
WV rychlost větru
WD směr větru
XRF rentgenová fluorescence
Zdravotní ústav
ZÚ Praha Zdravotní ústav Praha
ZÚ, SMOva ZÚ, Statutární město Ostrava