ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíPŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. –1 Schema vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy 2010
Obr. I.1.1 Celkové emise základních druhů látek znečišťujících ovzduší v České republice, 1990–2010
Obr. I.1.2 Porovnání meziročního vývoje údajů o emisích v jednotlivých kategoriích v letech 2007–2010
Obr. I.1.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1992–2010
Obr. I.1.4 Prodej kotlů, krbů a topidel na tuhá paliva do výkonu 50 kW v letech 1996–2010 (zdroj: APTT)
Obr. I.1.5 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2009
Obr. I.1.6 Emisní hustoty tuhých znečišťujících látek ze čtverců 5x5 km, 2009
Obr. I.1.7 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2009
Obr. I.1.8 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2009
Obr. I.2.1 Emise oxidu uhličitého v sektorovém členění, 1990–2009
Obr. I.2.2 Emise metanu v sektorovém členění, 1990–2009
Obr. I.2.3 Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990–2009
Obr. I.2.4 Emise fluorovaných plynů, 1995–2009
Obr. II.1.1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 2010
Obr. II.1.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. II.4.1.1 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách (lokality s úplnou datovou řadou pro uvedené roky), aglomerace Praha, 2000–2010
Obr. II.4.1.2 Podíl lokalit (s úplnou datovou řadou pro uvedené roky) na území aglomerace Praha, kde došlo k překročení 24hod. imisního limitu PM10, 2000–2010
Obr. II.4.1.3 Roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných dopravních a pozaďových lokalitách (lokality s úplnou datovou řadou pro uvedené roky), aglomerace Praha, 2000–2010
Obr. II.4.1.4 Roční chod měsíčních koncentrací PM10 a počet překročení 24hod. limitu PM10, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.5 Roční chod měsíčních koncentrací PM2,5, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.6 Roční průměrné koncentrace PM2,5 na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2004–2010
Obr. II.4.1.7 Roční chod měsíčních koncentrací NO2, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.8 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Praha, 2000–2010
Obr. II.4.1.9 Roční chod měsíčních koncentrací benzo(a)pyrenu, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.10 Roční chod měsíčních koncentrací ozonu, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.11 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.12 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2010
Obr. II.4.1.13 Průměrné roční koncentrace PM10 na pozaďových a dopravních stanicích, aglomerace Brno, 2002–2010
Obr. II.4.1.14 Vztah průměrné měsíční koncentrace PM10 a sumy srážek v roce 2010
Obr. II.4.1.15 Počty překročení 24hod. hodnoty imisního limitu 50 μg.m-3 koncentrace PM10 v jednotlivých měsících roku 2010
Obr. II.4.1.16 Průměrné měsíční koncentrace PM2,5 a PM10, poměry PM2,5/PM10, Brno-Tuřany 2010
Obr. II.4.1.17 Průměrné roční koncentrace NO2 na pozaďových a dopravních stanicích, aglomerace Brno, 2002–2010
Obr. II.4.1.18 Vliv dopravy na koncentrace oxidů dusíku – poměr NO/NO2, aglomerace Brno, 2002–2010
Obr. II.4.1.19 Průměrné měsíční koncentrace PAH, Brno-Líšeň, 2010
Obr. II.4.1.20 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr O3, aglomerace Brno, 2002–2010
Obr. II.4.1.21 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2010
Obr. II.4.1.22 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2010
Obr. II.4.1.23 Roční průměrné koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 na stanicích severní Moravy, 1996–2010
Obr. II.4.1.24 Synoptická situace dne 22.1.2010
Obr. II.4.1.25 Synoptická situace dne 28.1.2010
Obr. II.4.1.26 Teplota vzduchu ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.27 Rychlost větru ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.28 Větrné růžice
Obr. II.4.1.29 Mapy 24hod. koncentrací PM10 na podkladě okamžitých neverifikovaných dat, 19.1.–28.1.2010 (zdroj: portal.chmi.cz)
Obr. II.4.1.30 Hodinové koncentrace PM10 na Ostravsko-Karvinsku ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.31 Hodinové koncentrace PM10 ve Slezském vojvodství ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.32 Hodinové koncentrace PM2,5 na Ostravsko-Karvinsku ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.33 Meteorologické podmínky rozptylu ve dnech 22.1.–29.1.2010
Obr. II.4.1.34 Pole roční koncentrace NO2, Moravskoslezská aglomerace, 2010
Obr. II.4.1.35 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, Moravskoslezská aglomerace, 2010
Obr. II.4.1.36 Roční chod měsíčních koncentrací PM10 a počet překročení 24hod limitu PM10, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.37 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.38 Roční chod měsíčních koncentrací PM2,5, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.39 Roční průměrné koncentrace PM2,5 a PM10, poměry PM2,5/PM10, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.40 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací benzo(a)pyrenu, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.41 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.42 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací O3, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.43 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací NO2, Ústecký kraj, 2010
Obr. II.4.1.44 Trendy ročních charakteristik SO2, PM10, PM2,5, NO2 a CO v aglomeracích, 1996–2010
Obr. II.4.2.1 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace oxidu siřičitého v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.2 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace oxidu siřičitého v roce 2010
Obr. II.4.2.3 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2010
Obr. II.4.2.4 Stanice s nejvyššími 24hod. koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2010
Obr. II.4.2.5 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2000–2010 na vybraných stanicích s klasifikací UB, SUB, I a T
Obr. II.4.2.6 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2000–2010 na vybraných venkovských (R) stanicích
Obr. II.4.2.7 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.8 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.9 Stanice s nejvyšším překročením LV pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.10 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.11 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.12 Roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2006–2010 na stanicích, kde byl překročen imisní limit
Obr. II.4.2.13 Podíl lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu pro 24hod. průměrnou koncentraci a roční průměrnou koncentraci PM10, 2000–2010
Obr. II.4.2.14 Roční průměrné koncentrace PM2,5 v ovzduší v letech 2004–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.15 Roční průměrné koncentrace PM2,5 na stanicích v roce 2010
Obr. II.4.2.16 Podíl lokalit, kde došlo k překročení cílového imisního limitu pro roční průměrnou koncentraci PM2,5, 2004–2010
Obr. II.4.2.17 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10 v roce 2010
Obr. II.4.2.18 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace PM2,5 v roce 2010
Obr. II.4.2.19 19. nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.20 Pole roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2010
Obr. II.4.2.21 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi NO2 v roce 2010
Obr. II.4.2.22 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace NO2 v roce 2010
Obr. II.4.2.23 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu uhelnatého v roce 2010
Obr. II.4.2.25 Roční průměrné koncentrace benzenu v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.26 Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2010
Obr. II.4.2.27 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzenu v roce 2010
Obr. II.4.2.28 26. nejvyšší hodnoty maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.29 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2008–2010
Obr. II.4.2.30 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2008–2010
Obr. II.4.2.31 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací přízemního ozonu v období 2008–2010
Obr. II.4.2.32 Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.33 1/14denní průměrné koncentrace olova v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2010
Obr. II.4.2.34 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.35 1/14denní průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2010
Obr. II.4.2.36 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.37 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v roce 2010
Obr. II.4.2.38 1/14denní průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2010
Obr. II.4.2.39 Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.40 1/14denní průměrné koncentrace niklu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2010
Obr. II.4.2.41 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v letech 2000–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.42 Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2010
Obr. II.4.2.43 Měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu na různých typech lokalit, 2004–2010
Obr. II.4.2.44 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzo(a)pyrenu v roce 2010
Obr. II.4.2.45 Koncentrace benzo(a)pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v letech 2006–2010
Obr. II.4.2.46 Trendy ročních charakteristik SO2, PM10, PM2,5, NO2, NOx a O3 v České republice, 1996–2010
Obr. II.4.2.47 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a O3 (index, rok 1996 = 100) a PM2,5 (index, rok 2004=100), 1996–2010
Obr. II.4.2.48 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a O3 (index, rok 2000 = 100) a PM2,5 (index, rok 2004=100), 2000–2010
Obr. II.4.2.49 Roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2000–2010 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.50 Zimní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2000/2001–2010/2011 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.51 Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v roce 2010
Obr. II.4.2.52 Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2010/2011
Obr. II.4.2.53 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2010
Obr. II.4.2.54 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími zimními koncentracemi oxidu siřičitého v zimním období 2010/2011
Obr. II.4.2.55 Roční průměrné koncentrace NOx a NO2 v letech 2000–2010 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.56 Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v roce 2010
Obr. II.4.2.57 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidů dusíku v roce 2010
Obr. II.4.2.58 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 ozonu v letech 2000–2010 na vybraných stanicích, průměr za 5 let
Obr. II.4.2.59 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 v letech 2006–2010 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.60 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2006–2010
Obr. II.4.2.61 Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 za posledních 5 let, 2006–2010
Obr. II.4.3.1 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 2010
Obr. II.4.3.2 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2010
Obr. II.4.3.3 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2010
Obr. II.4.3.4 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2010
Obr. II.4.3.5 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2010
Obr. II.4.4.1 Roční průměrné koncentrace PM10, 2008
Obr. II.4.4.2 36. nejvyšší hodnota maximálního denního průměru koncentrace PM10, 2008
Obr. II.4.4.3 26. nejvyšší hodnota maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu, 2008
Obr. II.4.4.4 Venkovská mapa expozičního indexu AOT40 ozonu pro ochranu plodin, 2008
Obr. II.5.1 Průměrná denní teplota vzduchu, její dlouhodobý normál a denní úhrn srážek, Praha-Libuš, 1.1.–28.2.2010
Obr. II.5.2 Průměrná denní teplota vzduchu, její dlouhodobý normál a denní úhrn srážek, Praha-Libuš, 1.11.–31.12.2010
Obr. II.5.3 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.1.–28.2.2010
Obr. II.5.4 Průměrné hodinové koncentrace NO2 na stanici Praha 2-Legerova, 1.10.–31.12.2010
Obr. II.5.5 Počet dnů s překročením imisního limitu pro PM10 na vybraných stanicích v ČR, 2010
Obr. II.5.6 Průměrné denní koncentrace PM10 na vybraných územích ČR, 1.1.–28.2.2010
Obr. II.5.7 Průběh maximálních denních teplot vzduchu, jejich normálu a denních úhrnů srážek na stanici Praha-Libuš. Výskyt koncentrací ozonu nad 180 μg.m-3 na území České republiky, 1.4.–30.9.2010
Obr. II.5.8 Maximální denní koncentrace troposférického ozonu na vybraných stanicích, 1.6.–31.7.2010
Obr. III.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2010
Obr. III.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2010
Obr. III.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2010
Obr. III.4 Pole celkové roční depozice síry, 2010
Obr. III.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2010
Obr. III.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2010
Obr. III.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2010
Obr. III.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2010
Obr. III.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2010
Obr. III.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2010
Obr. III.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2010
Obr. III.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2010
Obr. III.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2010
Obr. III.14 Pole mokré roční depozice fluoridových iontů, 2010
Obr. III.15 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2010
Obr. III.16 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů (z odběrů bulk), 2010
Obr. III.17 Pole suché roční depozice olova, 2010
Obr. III.18 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů (z odběrů bulk), 2010
Obr. III.19 Pole suché roční depozice kadmia, 2010
Obr. III.20 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů (z odběrů bulk), 2010
Obr. III.21 Vývoj roční depozice síry (SO42-–S, SO2–S) a oxidovaných forem dusíku (NO3-–N, NOx–N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2010
Obr. III.22 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako μeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2010
Obr. III.23 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích v letech 1991–2010, Česká republika