ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.4.5 Evropa

Na obr. II.4.5.1–II.4.5.4 jsou prezentovány mapy koncentrací PM10 a ozonu v evropském měřítku. V případě PM10 jde o mapy ročního průměru a 36. nejvyšší denní hodnoty, v případě ozonu jednak o 26. nejvyšší denní maximální 8hodinovou hodnotu, jednak o index AOT40 pro vegetaci. Ve všech případech jde o mapy za rok 2008, tj. nejnovější publikované evropské mapy. Mapy byly vytvořeny v rámci konsorcia ETC/ACC (jehož je ČHMÚ součástí) pro Evropskou agenturu pro životní prostředí [34]. Mapy byly vytvořeny kombinací měřených a doplňkových dat, sloučením venkovské a městské mapy znečištění (s výjimkou AOT40, kde je prezentována pouze venkovská mapa), v rozlišení 10x10 km.

Evropské mapy dávají kontext mapám znečištění ovzduší České republiky (byť v roce 2008 bylo znečištění ovzduší v celoevropském měřítku na nižší úrovni než v roce 2010). V případě PM10 lze nahlédnout, že ostravsko-katovická oblast patří – spolu s Pádskou nížinou v Itálii a některými oblastmi Balkánu – k nejvíce znečištěným oblastem v Evropě. V případě přízemního ozonu jde u České republiky o průměrné znečištění odpovídající naší zeměpisné poloze v rámci Evropy.

 

Obr. II.4.4.1 Roční průměrné koncentrace PM10, 2008

Obr. II.4.4.2 36. nejvyšší hodnota maximálního denního průměru koncentrace PM10, 2008

Obr. II.4.4.3 26. nejvyšší hodnota maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu, 2008

Obr. II.4.4.4 Venkovská mapa expozičního indexu AOT40 ozonu pro ochranu plodin, 2008