ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíLITERATURA

[1] Horálek, J., Livorová, H. (1998): Metodika vytváření map emisních toků, územního rozložení imisí znečišťujících látek a jejich depozice. PPŽP/520/4/97 Stanovení účinkových parametrů aplikovaných při přípravě konceptů protokolů 2. generace k EHS/OSN CLRTAP v reálných podmínkách ČR. Praha.

[2] ČHMÚ (2005): Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2004 – Air Pollution and Atmospheric Deposition in Data, the Czech Republic 2004, ČHMÚ, Praha.

[3] VaV/740/2/00 „Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a konvence CLRTAP“.

[4] Council Decision 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States. Official Journal of the European Communities, No. L 35/14. EC, 1997.

[5] Larssen, S., Sluyter, R., Helmis, C. (1999): Criteria for EUROAIRNET. The EEA Air Quality Monitoring and Information Network. Technical Report no. 12. EEA, Copenhagen.

[6] Čapek, R., Mikšovský, M., Mucha, L. (1992): Geografická kartografie. [Geographical cartography.] Praha.

[7] Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

[8] Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

[9] Fiala, J. et al. (2000): Rozvoj postupů objektivního mapování území z hlediska překračování imisních úrovní a kritických zátěží. Zpráva o řešení dílčího úkolu DU02 projektu VaV/740/2/00. ČHMÚ, Praha 2000.

[10] EC (1996): Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management. Official Journal of the European Communities, No. L 296/55.

[11] EC (1999): Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air. Official Journal of the European Communities, No. L 163, pp. 0041–0060.

[12] EC (2000): Council Directive 2000/69/EC of the European Parliament and the Council of 16 November 2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air. OJEC L 313/12.

[13] EC (2002): Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 12 February 2002 relating to ozone in ambient air.

[14] EC (1997): Air quality daughter directive, Position paper on lead.

[15] MŽP (1996): Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě (WHO Regional Publications, European Series, No. 23). [16] EC (1998): Council directive on ambient air quality assessment and management working group on benzene, Position paper.

[17] EC (2001): Ambient air pollution by As, Cd and Ni compounds, Position paper.

[18] EC (2001): Ambient air pollution by mercury, Position paper.

[19] EC (2001): Ambient air pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons, Position paper.

[20] www.epa.gov

[21] Dvořáková, M., Fiala, J., Livorová, H., Srněnský, R. (1995): Vypracování postupů pro zohlednění druhů pokryvu terénu při odhadu rychlosti suché depozice SO2 a prašného aerosolu. Zdokonalení metod územního a časového hodnocení kvality ovzduší. DÚ 6.1.2.1. projektu Informační zabezpečení ochrany ovzduší Státního programu péče o životní prostředí ČR. MS ČHMÚ, Praha.

[22] EEA (2000): Environmental signals 2000. Environmental assessment report No. 6.

[23] Fiala, J. et al. (2003): Integrované hodnocení a řízení kvality ovzduší v návaznosti na dceřiné směrnice týkající se TK, PAHs, PM10 a benzenu. Projekt VaV/740/3/02. ČHMÚ, Praha.

[24] Domasová, M., Kožnarová, J., Braniš, M. (2000): Znečištění ovzduší z lokálních zdrojů – případová studie měření koncentrace PM10 v malé obci během zimních období 1997/98 a 1998/99. Ochrana ovzduší 4–5, 26–28.

[25] Kotlík, B., Kazmarová, H., Kvasničková, S., Keder, J. (2005): Kvalita ovzduší na českých vesnicích – stav v roce 2003 (malá sídla). Ochrana ovzduší 1, 26–28.

[26] EC (2004): Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15December 2004, relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in the ambient air. Official Journal of the European Union, No. L 23, pp. 3–16.

[27] ČHMÚ (1994–2005): Znečištění ovzduší na území České republiky v roce ... – Air Pollution in the Czech Republic in ... Ročenky za léta 1993–2004. ČHMÚ, Praha.

[28] J. Horálek, P. Kurfürst, B. Denby, P. de Smet, F. de Leeuw, M. Brabec, J. Fiala (2005): Interpolation and assimilation methods for European scale air quality assessment and mapping. European Topic Centre on Air and Climate Change, ETC/ACC Technical Paper 2005/8

[29] Gehrig, R., Buchmann, B. (2003): Atmospheric Environment, 37, pp. 2571-2580.

[30] www.chmi.cz/meteo/sat/galerie/gal_2007/gal_2007.html

[31] Ranalli, A.J., Turk, J.T., Campbell, D.H. (1997): The use of bulk collectors in monitoring wet deposition at high-altitude sites in winter, Water, Air and Soil Pollution, 95, 237–255.

[32] Tesař, M., Fottová, D., Eliáš, V., Šír, M. (2000): Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest, Silva Gabreta, Vol. 4, p. 87–96.

[33] Tesař, M., Šír, M., Fottová, D. (2005): Usazené srážky a chemismus malého horského povodí. Sborník konference „Hydrologie malých povodí“. p. 343–350.

[34] De Smet P., Horálek J., Coňková M., Kurfürst P., de Leeuw F., Denby B. (2010). European air quality maps of ozone and PM10 for 2007and their uncertainty analysis. ETC/ACC Technical Paper 2008/8. http://air-climate.eionet.europa.eu/reports/ETCACC_TP_2009_9_spatAQmaps_2007

[35] Vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

[36] http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/susp_castice.pdf ]

[37] Sládeček, J., Blažek, Z., (2000): Aplikace kritérií pro klasifikaci stanic a staničních sítí dle rozhodnutí o výměně dat 97/101/EC a kritérií pro EUROAIRNET na stanice vstupující do procesu hodnocení kvality ovzduší. Zpráva z řešení etapy úkolu DU01–1.E1, projekt VaV/740/2/00. ČHMÚ, Praha.

[38] EC (1997): Position paper on air quality: nitrogen dioxide.

[39] EMEP (2005): The development of European surface ozone. Implications for a revised abatement policy. A contribution from the EU research project NEPAP, Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe EMEP/CCC Report No. 1/2005 (http://www.nilu.no/projects/ccc/reports/cccr1-2005. pdf) accessed 10 January 2011.

[40] EC (2008): Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe.

[41] EC (2007): Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).