<
   
ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíI. EMISE LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Oddělení emisí a zdrojů provádí v rámci pověření MŽP emisní bilance znečišťujících látek a skleníkových plynů. Vedle celorepublikových a sektorových bilancí jsou zpracovány rovněž bilance v územním členění (kraje, popř. okresy). Metodiky lze nalézt na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz v záložce „OVZDUŠÍ“ pod položkou „Emisní bilance“.

I.1 Emise látek znečišťujících ovzduší

V souladu s legislativou platnou od roku 2002 jsou zdroje znečišťování ovzduší rozděleny pro potřeby emisní bilance do jednotlivých kategorií. Podle tohoto rozdělení jsou v rámci Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného ČHMÚ zavedeny databáze Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k archivaci a prezentaci údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.

Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší jsou sledovány jako bodové zdroje jednotlivě, malé zdroje plošně na úrovni krajů a obcí (pouze vytápění domácností), mobilní zdroje liniově (silniční doprava na úsecích zahrnutých do sčítání dopravy) a plošně na úrovni krajů (ostatní mobilní zdroje).

    I. Zvláště velké a velké zdroje - REZZO 1
    II. Střední zdroje - REZZO 2
    III. Malé zdroje - REZZO 3
    IV. Mobilní zdroje - REZZO 4.

Pro sběr údajů Souhrnné provozní evidence (SPE) za rok 2011 zvláště velkých, velkých a středních zdrojů, která je podkladem pro databáze REZZO 1 a 2, byly využity formuláře, jejichž obsah je předepsán vyhláškou MŽP č. 205/2009 Sb. Seznam údajů SPE je uveden v příloze č. 7. Stejně jako v předchozím roce probíhalo ohlašování údajů SPE podle požadavků zákona 25/2008 Sb., tzn. prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP). Změnou legislativy došlo ke zrušení ohlašovací povinnosti pro chovy hospodářských zvířat a čerpací stanice na jiné pohonné hmoty než benzín, což vedlo ke snížení počtu provozoven na cca 22 tis. První ohlášené údaje SPE byly k dispozici již počátkem dubna a v následujících šesti měsících probíhaly kontroly podaných hlášení doplněné výzvami k opravám chybných údajů. Podrobnější informace k mechanismu kontrol údajů SPE jsou uvedeny na portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/2010/kontrola2.html.

K termínu dokončení ročenky nejsou k dispozici konečné údaje o emisích především u mobilních a některých plošně sledovaných stacionárních zdrojů, a proto jsou údaje o emisích za rok 2011 uvedeny v tabulkách jako předběžné.

Údaje o celkovém množství emisí základních znečišťujících látek v roce 2011, tj. tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO), těkavých organických látek (VOC) a amoniaku (NH3) a podíly jednotlivých kategorií zdrojů na celkových emisích jsou uvedeny v tab. I.1.1. Předběžné údaje o množství emisí základních znečišťujících látek v roce 2011 jsou uvedeny v tab. I.1.2. Vývoj celkových emisí základních znečišťujících látek v letech 1990–2011 ukazuje obr. I.1.1. V porovnání s rokem 2010 dochází opět k poklesům emisí u téměř všech hlavních znečišťujících látek. Porovnání meziročního vývoje údajů o emisích v jednotlivých kategoriích v letech 2008–2011 ukazuje obr. I.1.2

Emise plošně sledovaných zdrojů v ČR

Hromadně sledované zdroje znečišťování ovzduší evidované v REZZO 3 zahrnují emise z vytápění domácností, fugitivní emise prachu ze stavební a zemědělské činnosti, emise amoniaku z nesledovaných chovů hospodářských zvířat a aplikace minerálních hnojiv a emise VOC z plošného použití organických rozpouštědel.

S výjimkou emisí z vytápění domácností jsou ostatní skupiny zdrojů vypočítávány výhradně s využitím údajů sledovaných národní statistikou a případné meziroční změny zpravidla souvisí s vývojem základních statistických ukazatelů. Na rozdíl od toho jsou meziroční změny v množství emisí z vytápění domácností závislé především na charakteru topné sezóny, která je v modelu vyjádřena počtem denostupňů (obr. I.1.4.) a na změnách ve skladbě spalovacích zařízení. V první polovině roku 2011 byly zveřejněny předběžné výsledky SLDB 2011. Z porovnání těchto údajů s výsledky SLDB 2001 (obr. I.1.5.) vyplývá, že počet domácností, které používají k vytápění tuhá paliva, poklesl jen minimálně. Změnil se však významně poměr mezi spalováním uhlí a dřeva. Metodika REZZO 3 tyto změny v desetiletém období mezi jednotlivými SLDB nedokáže postihnout. Emise za rok 2011 jsou počítány ještě podle skladby bytů vycházející ze SLDB 2001. Zabudování výsledků SLDB 2011 do nové metodiky REZZO 3 proběhne až v roce 2013. Podle předběžných odhadů se očekává, že aktualizace skladby bytů a způsobu jejich vytápění bude mít v emisní inventuře za následek pokles všech emisí základních znečišťujících látek, např. TZL o 10 %, SO2 o 25 %, NOx o 17 %.

Emise zvláště velkých spalovacích zdrojů a jejich podíl na celkových emisích

V souladu s § 4, odst. (5), písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším zařazovány jako zvláště velké spalovací zdroje. Na tyto zdroje se vztahuje reportingová povinnost podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů, kterou zajišťuje oddělení emisí a zdrojů.

Vedle základních znečišťujících látek sledovaných zpravidla kontinuálním měřením jsou u těchto zdrojů jedenkrát za tři roky prováděna také měření emisí těžkých kovů a POPs v následujícím rozsahu:

  • olovo (Pb), kadmium (Cd), rtuť (Hg), arsen (As),

  •  polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/F), polychlorované bifenyly (PCBs), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs).

Ostatní znečišťující látky, které jsou součástí emisní bilance a nejsou v SPE vykazovány, jsou dopočítávány pomocí emisních faktorů a množství spáleného paliva.

Nejvýznamnější podíl zvláště velkých spalovacích zdrojů na celkových emisích stacionárních zdrojů je u SO2 (58,6 %) a NOx (32,5 %), u emisí TZL je naopak nízký (5,5 %). U emisí kadmia a rtuti přesahuje tento podíl 50 %, naopak u emisí POPs nedosahuje ani 5 %.

Emisní hustoty v síti čtverců 5 x 5 km

Zpracování emisních údajů do map pomocí GIS je uvedeno na obr.I.1.6 až I.1.11. V síti čtverců 5 x 5 km jsou zobrazeny emisní hustoty oxidů dusíku, tuhých látek, oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého, dále emise arsenu a kadmia. Podkladem pro mapy byly údaje o emisích ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3) a mobilních zdrojů (REZZO 4) za rok 2010, s územní desagregací emisí liniových zdrojů podle aktualizovaného sčítání vozidel z roku 2010. 
 

Hodnocení vývoje emisí

U sledovaných kategorií REZZO 1–4 došlo u většiny emisí k poklesu proti r. 2010. Meziroční vývoj byl ovlivněn především teplotně příznivějším topným obdobím roku 2011 a tím snížením emisí z vytápění domácnost i z teplárenských zdrojů. Přetrvávající ekonomická recese byla také důvodem nižší poptávky po elektrické energii. Obdobně jako v minulých letech došlo k poklesu emisí z mobilních zdrojů, na němž se podílí zejména obměna vozového parku.

V průběhu roku 2012 byl dokončen převod všech údajů REZZO 1 z let 1980–2008 do nové emisní databáze a provedena revize evidovaných emisních údajů za období let 2000–2010. Rovněž byly aktualizovány údaje nově sledovaných skupin zdrojů (emise ze staveb, dusíkatých hnojiv, apod.).

Tab. I.1.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2010 – konečné údaje

Tab. I.1.2 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2011 – předběžné údaje

 

Obr. I.1.1 Celkové emise základních druhů látek znečišťujících ovzduší v České republice, 1990–2011

Obr. I.1.2 Porovnání meziročního vývoje údajů o emisích v jednotlivých kategoriích v letech 2007–2011

Obr. I.1.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1992–2011

Obr. I.1.4 Průběh ročních topných sezón v ČR vyjádřený v denostupních (D21) - průměr ze všech klimatologických stanic za období I–V a IX–XII, 1992–2011

Obr. I.1.5 Srovnání skladby bytů podle energie používané k vytápění ze SLDB 2001 a předběžných výsledků SLDB 2011 (ČSÚ)

Obr. I.1.6 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2010

Obr. I.1.7 Emisní hustoty tuhých znečišťujících látek ze čtverců 5x5 km, 2010

Obr. I.1.8 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2010

Obr. I.1.9 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2010

Obr. I.1.10 Emise arsenu ze čtverců 5x5 km, 2010

Obr. I.1.11 Emise kadmia ze čtverců 5x5 km, 2010