ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.4.2.2 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace

Vedle imisních limitů pro ochranu zdraví zavedla národní legislativa, v souladu se směrnicemi EU, i imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace. Tyto limity jsou přehledně uvedeny v kap. II.3.

II.4.2.2.1 Oxid siřičitý

Na venkovských lokalitách nedošlo v roce 2011 k překročení imisního limitu pro roční ani zimní průměrnou koncentraci. Situace z předchozího roku, kdy došlo k překročení imisního limitu pro zimní průměr 2010/2011 na lokalitě Komáří Vížka se neopakovala. Nejvyšší zimní průměrná koncentrace byla v roce 2011 zaznamenána na lokalitě Lom (17,6 μg.m-3), roční průměrná koncentrace dosáhla maxima na lokalitě Komáří Vížka (17 μg.m-3).

Po roce 1998 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 309/1991 Sb., a splněním předepsaných emisních limitů k výraznému snížení imisních koncentrací SO2. Od té doby roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého nepřekročily na venkovských lokalitách stanovený imisní limit 20 μg.m-3 (obr. II.4.2.51). V roce 2008 došlo na celém území České republiky k dalšímu snížení znečištění touto látkou, v letech 2009 a 2010 byly zaznamenány mírné nárůsty ročního průměru na většině stanic. V roce 2011 roční i zimní průměrné koncentrace v porovnání s předchozím rokem na dvou třetinách lokalit opět poklesly, na jedné třetině naopak mírně vzrostly.

Pro konstrukci mapy byly použity všechny pozaďové stanice měřící SO2 s přihlédnutím k jejich klasifikaci; bodovými značkami jsou vyznačeny pouze stanice venkovské.
Výsledky monitorování znečištění ovzduší SO2 ve vztahu k imisním limitům na ochranu ekosystémů a vegetace pro roční a zimní období jsou prezentovány v tab. II.4.2.22 a tab. II.4.2.23 a na obr. II.4.2.53 a II.4.2.54.

Na konec této kapitoly je zařazeno grafické znázornění chodů 24hodinových koncentrací SO2 na vybraných stanicích, vztažené k imisnímu limitu pro zimní a roční průměr (obr. II.4.2.55 a II.4.2.56).

Tab. II.4.2.22 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích

Tab. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací oxidu siřičitého na venkovských stanicích, 2011/2012

Obr. II.4.2.51 Roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2001–2011 na vybraných venkovských stanicích

Obr. II.4.2.52 Zimní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2001/2002–2011/2012 na vybraných venkovských stanicích

Obr. II.4.2.53 Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v roce 2011

Obr. II.4.2.54 Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2011/2012

Obr. II.4.2.55 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2011

Obr. II.4.2.56 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími zimními koncentracemi oxidu siřičitého v zimním období 2011/2012


II.4.2.2.2 Oxidy dusíku

Imisní limit pro roční průměrné koncentrace NOx (30 μg.m-3) nebyl v roce 2011 překročen na žádné ze 42 lokalit klasifikovaných jako venkovské (tab. II.4.2.24 a obr II.4.2.57). V tabulce i mapě pro NOx jsou zahrnuty i venkovské stanice měřící pouze NO2, protože pro venkovské lze odhadnout, že koncentrace NOx přibližně odpovídají koncentracím NO2, resp. rozdíl v koncentracích je zanedbatelný.

V roce 2011 došlo na mírně vyšším počtu venkovských stanic (24) k poklesu roční průměrné koncentrace NOx než k jejímu nárůstu (17 lokalit) (obr. II.4.2.57).

Konstrukce mapy plošného rozložení ročních průměrných koncentrací NOx zahrnuje kombinaci měření a modelování. Pro konstrukci mapy pole NOx byly použity všechny stanice měřící NOx včetně venkovských stanic měřících NO2, přihlíželo se i k aktuálním datům emisí z mobilních zdrojů v České republice. Vyšší koncentrace této látky mohou být i v blízkosti místních komunikací v obcích s intenzivní dopravou a hustou místní dopravní sítí, kde nejsou koncentrace měřeny. Na mapě jsou formou bodových značek vyznačeny pouze stanice venkovské (obr. II.4.2.58), protože na těchto lokalitách se hodnotí úroveň ročních koncentrací NOx vzhledem k imisnímu limitu.

Na konec kapitoly je pro vybrané lokality s vyššími ročními průměry koncentrací NOx zařazeno grafické znázornění chodů 24hodinových koncentrací NOx v roce 2011 (obr. II.4.2.59).

Tab. II.4.2.24 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NOx a NO2 na venkovských stanicích

Obr. II.4.2.57 Roční průměrné koncentrace NOx a NO2 v letech 2001–2011 na vybraných venkovských stanicích

Obr. II.4.2.58 Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v roce 2011

Obr. II.4.2.59 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidů dusíku v roce 2011


II.4.2.2.3 Přízemní ozon

Pro hodnocení ochrany vegetace před nadměrnými koncentracemi ozonu využívá národní legislativa ve shodě s příslušnou směrnicí EU expoziční index AOT40 .

Z celkového počtu 37 venkovských a předměstských stanic, pro které je podle legislativy relevantní výpočet expozičního indexu AOT40, došlo podle hodnocení pro rok 2011 (jedná se o průměr za roky 2007–2011) k překročení cílového imisního limitu pro ochranu vegetace pro ozon na 8 lokalitách. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo na lokalitě Štítná n.Vláří (20 801,5 μg.m-3.h). Přehled stanic s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 uvádí tab. II.4.2.25.

Oproti předchozímu hodnocenému období 2006–2010 došlo k mírnému snížení počtu lokalit s překročením (ze 20 na 8). Pokles hodnoty expozičního indexu AOT40 za rok 2011 byl oproti roku 2010 zaznamenán na srovnatelném počtu (19 lokalit) jako jeho nárůst (15 lokalit).

Srovnáme-li teploty v měsících duben–září roku 2006 (již se do pětiletého hodnocení nedostal) a 2011, byl zaznamenán výrazný pokles průměrné teploty v červenci v roce 2011 (o 5° C), v měsících duben a srpen naopak mírnější nárůst. V průměru teploty stouply za toto období v roce 2011 o 0,6 °C. Oproti tomu maximální teploty byly v porovnání s rokem 2006 v roce 2011 nižší na téměř třech čtvrtinách lokalit a podobně hodnoty sumy denních průměrů globálního slunečního záření byly nižší na cca 65 % lokalit sledující daný parametr. Imisní koncentrace prekurzorů vykázaly stejně jako meteorologické parametry různorodé trendy. Zatímco koncentrace NO2 poklesly v roce 2011 v porovnání s rokem 2006 na většině lokalit, ze 30 látek řazených do skupiny VOC, sledovaných v Košeticích a na Libuši, mírně vzrostly koncentrace v roce 2011 více než u 60 % z nich. Vzhledem k poměrně komplikované atmosférické chemii vzniku a zániku ozonu, jeho závislosti na absolutním množství i relativním zastoupení jeho prekurzorů v ovzduší související i s dálkovým přenosem a i na meteorologických podmínkách, je obtížné meziroční změny blíže komentovat.

Územní rozložení expozičního indexu AOT40 pro hodnocení v roce 2011 ukazuje obr. II.4.2.62. Obr. II.4.2.60 prezentuje vývoj AOT40 v průměru za 5 let v období 2007–2011 na vybraných lokalitách. Na obr. II.4.2.61 je znázorněn vývoj hodnot AOT40 vypočítaných pro každý rok v období 2007–2011. Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 jsou graficky znázorněny na obr. II.4.2.63.

Tab. II.4.2.25 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích

Obr. II.4.2.60 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 ozonu v letech 2001–2011 na vybraných stanicích, průměr za 5 let

Obr. II.4.2.61 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 v letech 2007–2011 na vybraných stanicích

Obr. II.4.2.62 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2007–2011

Obr. II.4.2.63 Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 za posledních 5 let, 2007–2011


1AOT40: kumulativní expozice ozonem AOT40 se spočte jako suma diferencí mezi hodinovou koncentrací ozonu a prahovou úrovní 80 μg.m-3 (= 40 ppb) pro každou hodinu, kdy byla překročena tato prahová hodnota. Podle požadavků nařízení vlády č. 597/2006 Sb., se AOT40 počítá pro období tří měsíců od května do července, změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 SEČ (= 7:00 až 19:00 světového času UTC).