ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíII.3 Platné imisní limity v České republice pro rok 2011

Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší pro rok 2011 v České republice zůstává zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Důležitá změna nastala s platností nařízení vlády č. 42/2011 Sb., ze dne 2. 2. 2011, které stanovilo limity pro PM2,5.

Od 1. 9. 2012 vstupuje v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Česká legislativa zahrnuje požadavky Evropské unie stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší, zejména směrnici 2004/107/EC (pro arsen, kadmium, rtuť, nikl a polycyklické aromatické uhlovodíky) a směrnici 2008/50/EC o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která sjednocuje směrnici 96/62/EC s prvními třemi dceřinými směrnicemi a s rozhodnutím Rady 97/101/EC, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech.

Znečišťující látky, které je třeba sledovat a hodnotit vzhledem k prokazatelně škodlivým účinkům na zdraví populace, mají stanoveny národní legislativou imisní limity, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle. Legislativa navíc určuje limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace.

1. Imisní limity a meze tolerance pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          oxid siřičitý,
          částice frakce PM10 a PM2,51,
          oxid dusičitý,
          olovo,
          oxid uhelnatý,
          benzen.
2. Cílové limity pro ochranu lidského zdraví jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          kadmium,
          arsen,
          nikl,
          benzo(a) pyren (indikátor znečištění polyaromatickými uhlovodíky),
          troposférický ozon.
3. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro znečišťující látky:
          oxid siřičitý,
          oxidy dusíku,
          troposférický ozon (AOT40).

Tab. - Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví

Tab. - Cílové imisní limity (TV) a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu zdraví

Tab. - Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace
          Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro ochranu ekosystémů


1V nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, ze dne 2.2.2011, je ve Čl. II Přechodná ustanovení uvedeno, že imisní limit pro PM2,5 musí být splněn do 31.12.2014 a do té doby je limitem cílovým.