Tab. I.1.1 Celkové emise základních znečišťujících látek v roce 2010 – konečné údaje

Kategorie zdrojů TZL* SO2 NOx CO

VOC***

NH3****

kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 % kt.rok-1 %
REZZO 1 9,0 14,4 138,9 81,6 120,6 50,7 144,5 36,2 19,2 12,7 0,4 0,6
REZZO 2 2,7 4,3 2,3 1,4 3,4 1,4 3,2 0,8 3,7 2,4 0,0 0,0
REZZO 3 21,8 34,7 28,5 16,6 7,3 3,1 87,1 21,9 92,1 60,9 65,9 96,0
CELKEM stac. zdroje 33,5 53,4 169,7 99,6 131,3 55,2 234,8 58,9 115,0 76,0 66,3 96,6
REZZO 4** 29,2 46,6 0,6 0,4 106,7 44,8 163,5 41,1 36,2 24,0 2,3 3,4
CELKEM 62,7 100 170,3 100 238,0 100 398,3 100 151,2 100 68,6 100

* včetně odhadu emisí TZL z chovů hospodářských zvířat a stavební činnosti
** zahrnuty emise z celkového prodeje pohonných hmot
*** včetně odhadu emisí z použití rozpouštědel u nesledovaných zdrojů
**** zahrnuty veškeré emise ze zemědělských činností (chovů zvířat a použití minerálních hnojiv)