OBSAH

PODĚKOVÁNÍ
SOUHRN
I. ÚVOD
        I.1 Cíle publikace
        I.2 Politický a legislativní rámec ochrany čistoty ovzduší
        I.3 Látky znečišťující ovzduší a jejich dopady
II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
IV.1 SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE
        IV.1.1 Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v roce 2017
        IV.1.2 Vývoj koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5
        IV.1.3 Emise PM10 a PM2,5
        IV.1.4 Měření početní velikostní distribuce aerosolových částic
        IV.1.5 Monitorování koncentrací elementárního, organického a černého uhlíku
IV.2 BENZO[A]PYREN
        IV.2.1 Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem v roce 2017
        IV.2.2 Vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu
        IV.2.3 Emise benzo[a]pyrenu
IV.3 OXIDY DUSÍKU
        IV.3.1 Znečištění ovzduší oxidy dusíku v roce 2017
        IV.3.2 Vývoj koncentrací oxidů dusíku
        IV.3.3 Emise oxidu dusíku
IV.4 PŘÍZEMNÍ OZON
        IV.4.1 Znečištění ovzduší přízemním ozonem v roce 2017
        IV.4.2 Vývoj koncentrací přízemního ozonu
        IV.4.3 Vznik přízemního ozonu
IV.5 BENZEN
        IV.5.1 Znečištění ovzduší benzenem v roce 2017
        IV.5.2 Vývoj koncentrací benzenu
        IV.5.3 Emise benzenu
IV.6 TĚŽKÉ KOVY
        IV.6.1 Znečištění ovzduší těžkými kovy v roce 2017
        IV.6.2 Vývoj koncentrací těžkých kovů
        IV.6.3 Emise těžkých kovů
IV.7 OXID SIŘIČITÝ
        IV.7.1 Znečištění ovzduší oxidem siřičitým v roce 2017
        IV.7.2 Vývoj koncentrací oxidu siřičitého
        IV.7.3 Emise oxidu siřičitého
IV.8 OXID UHELNATÝ
        IV.8.1 Znečištění ovzduší oxidem uhelnatým v roce 2017
        IV.8.2 Vývoj koncentrací oxidu uhelnatého
        IV.8.3 Emise oxidu uhelnatého
IV.9 LÁTKY BEZ IMISNÍHO LIMITU
        IV.9.1 Těkavé organické látky
V. AGLOMERACE
V.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
        V.1.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Praha
        V.1.2 Emise v aglomeraci Praha
        V.1.3 Shrnutí
        V.1.4 Koncentrační růžice pro aglomeraci Praha (lokalita Praha 2-Riegrovy sady)
V.2 AGLOMERACE BRNO
        V.2.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Brno
        V.2.2 Emise v aglomeraci Brno
        V.2.3 Shrnutí
        V.2.4 Koncentrační růžice pro aglomeraci Brno (lokalita Brno-Tuřany)
V.3 AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK
        V.3.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
        V.3.2 Emise v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
        V.3.3 Shrnutí
        V.2.4 Koncentrační růžice pro aglomeraci O/K/F-M (lokalita Ostrava-Fidejdy)
V.4 INDEX KVALITY OVZDUŠÍ VE MĚSTECH
VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM
VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ
        VII.1 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví
        VII.2 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
VIII. EVROPSKÝ KONTEXT
IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
        XI.1 Základní východiska při hodnocení kvality ovzduší
        XI.2 Klasifikace stanic
        XI.3 Informační systém kvality ovzduší – imisní databáze a databáze chemického složení srážek
        XI.4 Informační systém kvality ovzduší – emisní databáze
        XI.5 Emisní bilance
        XI.6 Vazby ISKO a prezentace údajů
        XI.7 Inovace státní sítě imisního monitoringu
XII. Tvorba map znečištění ovzduší
XIII. TABULKY
LITERATURA
SEZNAM ZKRATEK
PŘÍLOHA I - Podrobná specifikace prezentovaných imisních map
PŘÍLOHA II - Ovlivnění měření na stanici
PŘÍLOHA III - Koncentrační růžice pro aglomerace Praha, Brno a O/K/F-M
PŘÍLOHA IV - Plošné mapy aerosolových částic používané do roku 2016

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

PŘEHLED TABULEK
PŘEHLED VYOBRAZENÍ