IV.7 OXID SIŘIČITÝ
 

IV.7.1 Znečištění ovzduší oxidem siřičitým v roce 2017
 
Znečištění ovzduší oxidem siřičitým v roce 2017 vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví

V roce 2017 nebyl v ČR překročen hodinový ani 24hodinový imisní limit oxidu siřičitého (SO2) na žádné měřicí stanici (tab. XIII.19). V případě hodinového imisního limitu nebyl překročen legislativně povolený počet překročení limitní hodnoty 350 μg.m-3, takže imisní limit byl splněn ( tab. XIII.18). Na lokalitě Ostrava-Přívoz v aglomeraci O/K/F-M byly naměřeny dvě hodinové koncentrace SO2 přesahující uvedenou limitní hodnotu. Jedna hodnota přes 350 μg.m-3 byla naměřena na stanicích Plzeň- Lochotín, Pardubice-Rosice a Ostrava-Mariánské Hory. Na ostravských stanicích se vysoké koncentrace SO2 vyskytly v souvislosti s obnovením sanačních prací při odstraňování staré ekologické zátěže – odpadních lagun bývalého podniku OSTRAMO v Ostravě-Mariánských Horách v posledním čtvrtletí roku 20171. V Plzni a Pardubicích se jednalo o lokální ovlivnění.

Nejvyšší hodinové koncentrace SO2 byly naměřeny na stanicích Ostrava-Přívoz (573 μg.m-3), Plzeň- Lochotín (488 μg.m-3), Pardubice-Rosice (410 μg.m-3), Ostrava-Mariánské Hory (352 μg.m-3), Nová Víska u Domašína (347 μg.m-3) a Měděnec (304 μg.m-3). Na stanici Ostrava-Přívoz došlo ve dnech 12. 12. a 13. 12. 2017 celkem ke dvěma případům překročení limitní hodnoty. Hodinové koncentrace SO2 dosahovaly nejvyšších hodnot 573 μg.m-3 (12. 12. v 15 hod. SEČ) a 465 μg.m-3 (13. 12. v 8 hod. SEČ). Tato epizoda byla důsledkem sanačních prací na ostravských lagunách bývalého podniku OSTRAMO, kdy se při těchto činnostech uvolňuje oxid siřičitý.

Nejvyšší 24hodinové koncentrace SO2 byly naměřeny na stanicích Petrovice u Karviné (109 μg.m-3), Ostrava-Radvanice ZÚ (106 μg.m-3), Lom (81 μg.m-3), Teplice (77 μg.m-3) a Krupka (76 μg.m-3). Na žádné stanici nebyla překročena hodnota 24hodinového imisního limitu.

25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2 dosahovala nejvyšších hodnot na stanicích Ostrava-Radvanice ZÚ (143 μg.m-3), Petrovice u Karviné (112 μg.m-3) a Lom (108 μg.m-3). Čtvrtá nejvyšší 24hodinová koncentrace SO2 dosáhla nejvyšších hodnot na stanicích Ostrava-Radvanice ZÚ (87 μg.m-3), Petrovice u Karviné (62 μg.m-3), Karviná (55 μg.m-3) a Věřňovice (53 μg.m-3).

Na 99,8 % plochy ČR byly 24hodinové koncentrace SO2 pod dolní mezí pro posuzování (LAT). Pouze na 0,2 % území byla dolní mez pro posuzování překročena. Týká se to převážně severovýchodní části Moravskoslezského kraje. Dále pak Ústeckého kraje v části Podkrušnohorské pánve, zejména v okrese Most, a Karlovarského kraje v oblasti Sokolovské pánve (obr. IV.7.1). Bodovými značkami jsou na stanicích znázorněny 24 hod. koncentrace SO2 měřené na stanicích imisního monitoringu (obr. IV.7.2).


Znečištění ovzduší oxidem siřičitým v roce 2016 vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace

Na venkovských lokalitách nebyl v roce 2017 překročen imisní limit pro roční ani zimní průměrnou koncentraci (tab. XIII.21 a XIII.22). Nejvyšší zimní průměrná koncentrace byla zaznamenána na lokalitách Věřňovice (11 μg.m-3), Lom (9,5 μg.m-3) a Krupka (8,5 μg.m-3). Roční průměrná koncentrace dosáhla maxima na lokalitách Lom (9,6 μg.m-3), Krupka (8,6 μg.m-3) a Věřňovice (8 μg.m-3).

K překročení horní meze pro posuzování (UAT) roční průměrné koncentrace SO2 došlo v roce 2017 pouze na malých plochách Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (obr. IV.7.3; tab. XIII.22). Ve stejných krajích a navíc v kraji Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském a Zlínském došlo k překročení UAT průměrné koncentrace za zimní období 2017/2018 (obr. IV.7.4). Navíc došlo k překročení imisního limitu této průměrné koncentrace za uvedené zimní období na velmi malém území Moravskoslezského kraje. Toto překročení vychází při konstrukci mapy z modelového výpočtu.

Pro konstrukci obou map (obr. IV.7.3 a IV.7.4) byly použity všechny pozaďové stanice měřící SO2 s přihlédnutím k jejich klasifikaci. Bodovými značkami jsou v mapách vyznačeny pouze stanice venkovské, jelikož pouze na těchto lokalitách se hodnotí zimní a roční průměrné koncentrace SO2 vzhledem i imisnímu limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace.


IV.7.2 Vývoj koncentrací oxidu siřičitého

K výraznému snížení imisních koncentrací SO2 došlo po roce 1998 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 309/1991 Sb. a splněním předepsaných emisních limitů. Od té doby roční průměrné koncentrace této látky nepřekročily na venkovských lokalitách stanovený imisní limit 20 μg.m-3. V roce 2008 došlo na celém území ČR k dalšímu snížení koncentrací SO2. V letech 2009 a 2010 bylo naopak zaznamenáno mírné zvýšení znečištění SO2, ale od roku 2011 do roku 2016 je patrný další klesající trend. V roce 2017 byl klesající trend zastaven a došlo naopak k vzestupu koncentrací SO2 zhruba na úroveň roku 2014 (obr. IV.7.6).

V letech 2000–2017 došlo celkově k poklesu koncentrací SO2 (o cca 40–50 % v závislosti na imisní charakteristice – obr. IV.7.7). V zimním průměru je patrný pokles za období 2017/1018 proti předchozímu 2016/2017. Tento pokles byl ovlivněn příznivějšími rozptylovými podmínkami v lednu a únoru 2018 proti stejným měsícům roku 2017.

Trend koncentrací SO2 je způsoben poklesem emisí, odsířením uhelných elektráren a změnou používaných paliv (viz trendy ve vývoji emisí v kap. II). Vliv na meziroční kolísání koncentrací této látky mají rovněž v jednotlivých letech odlišné meteorologické a rozptylové podmínky.


Vývoj koncentrací oxidu siřičitého vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví

Od roku 2007 je patrný klesající trend ve vývoji 4. nejvyšší 24hodinové a 25. nejvyšší hodinové koncentrace SO na většině vybraných lokalit (obr. IV.7.5). Tento klesající trend je ještě více znatelný v letech 2011–2016. V roce 2017 došlo naopak v porovnání s rokem 2016 k vzestupu těchto hodnot na většině lokalit. Týká se to zejména Moravskoslezského kraje, např. na stanicích Ostrava-Přívoz, Věřňovice a Karviná. Na lokalitách v ostatních krajích převažoval jen mírný vzestup (stanice Přerov, Krupka a Sněžník) nebo stagnace.


IV.7.3 Emise oxidu siřičitého

Zdrojem emisí oxidu siřičitého je především spalování pevných fosilních paliv, která obsahují síru. V roce 2016 pocházelo v celorepublikovém měřítku ze sektoru 1A1a-Veřejná energetika a výroba tepla 50,7 % emisí SO2 a ze sektoru 1A4bi-Lokální vytápění domácností 18,3 % (obr. IV.7.8). K poklesu emisí SO2 v období 2008–2016 došlo po roce 2012 v důsledku přípravy zdrojů na plnění přísnějších emisních limitů (obr. IV.7.9). Vzhledem k převažujícímu vlivu sektoru veřejná energetika a výroba tepla jsou emise SO2 koncentrovány do Ústeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje, ve kterých se nacházejí větší energetické výrobní celky (obr. IV.7.10).


Tab. XIII.18 Stanice s nejvyššími hodnotami 25. a maximální hodinové koncentrace SO2

Tab. XIII.19 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu SO2

Tab. XIII.20 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací SO2

Tab. XIII.21 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací SO2 na venkovských stanicích

Tab. XIII.22 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací SO2 na venkovských stanicích, 2014/2015

 


Obr. IV.7.1 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, 2017


Obr. IV.7.2 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017


Obr. IV.7.3 Pole roční průměrné koncentrace SO2, 2017


Obr. IV.7.4 Pole průměrné koncentrace SO2 v zimním období 2017/2018


Obr. IV.7.5 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2 na vybraných stanicích, 2007–2017


Obr. IV.7.6 Trendy ročních charakteristik SO2 v České republice, 2001–2017


Obr. IV.7.7 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2 (index, rok 2001 = 100), 2001–2017


Obr. IV.7.8 Podíl sektorů NFR na celkových emisích SO2, 2016


Obr. IV.7.9 Vývoj celkových emisí SO2, 2008–2016


Obr. IV.7.10 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2016