PŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. 1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví vybraných skupin látek, 2017
Obr. I.1 Barevná škála v legendě plošných map znečišťujících látek pro rozdělení oblastí
podle mezí pro posuzování a oblastí nad imisním limitem
Obr. I.2 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 2017
Obr. I.3 Zóny a aglomerace pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Obr. II.1 Vývoj celkových emisí v letech 1990–2016
Obr. II.2 Vývoj celkových emisí částic, 1990–2016
Obr. II.3 Vývoj celkových emisí težkých kovů, 1990–2016
Obr. II.4 Vývoj celkových emisí POP, 1990–2016
Obr. II.5 Produkce základních průmyslových výrobků, 1990–2016
Obr. II.6 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 1 a REZZO 2, 1990–2016
Obr. II.7 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3 (domácností), 1990–2016
Obr. II.8 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 4, 1990–2016
Obr. III.1 Roční otopné sezóny v ČR vyjádřené v denostupních (D21) a jejich průměr za období 1987–2016
Obr. III.2 Roční chod denostupňů na území ČR v otopné sezóně 2017 (I–V, IX–XII) v porovnání s průměrem 1987–2016
Obr. III.3 Teplota, rozptylové podmínky a koncentrace PM10 a O3 v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2017
Obr. III.4 Roční chod procentuálního výskytu rozptylových podmínek na území ČR a v aglomeracích, 2017
Obr. IV.1.1 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, 2017
Obr. IV.1.2 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.1.3 Pole roční průměrné koncentrace PM10, 2017
Obr. IV.1.4 Pole roční průměrné koncentrace PM10 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.1.5 Pole roční průměrné koncentrace PM2,5, 2017
Obr. IV.1.6 Pole roční průměrné koncentrace PM2,5 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.1.7 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10, 2013–2017
Obr. IV.1.8 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2013–2017
Obr. IV.1.9 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných stanicích s klasifikací UB, SUB, I a T, 2007–2017
Obr. IV.1.10 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 na vybraných venkovských (R) stanicích, 2007–2017
Obr. IV.1.11 Roční průměrné měsíční koncentrace PM2,5 v ovzduší na vybraných stanicích, 2007-2017
Obr. IV.1.12 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10, 2017
Obr. IV.1.13 Podíl lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu pro průměrnou 24hod. koncentraci PM10 a průměrnou roční koncentraci PM10 a PM2,5, 2001-2017
Obr. IV.1.14 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10 (průměry pro daný typ stanice), 2017
Obr. IV.1.15 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM2,5 (průměry pro daný typ stanice), 2017
Obr. IV.1.16 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10, 2017
Obr. IV.1.17 Trendy ročních charakteristik PM10 v České republice, 2001–2017
Obr. IV.1.18 Trendy ročních charakteristik PM2,5 v České republice, 2005–2017
Obr. IV.1.19 Trendy vybraných imisních charakteristik PM10 (index, rok 2001 = 100), 2001–2017 a PM2,5 (index, rok 2005 = 100), 2005–2017
Obr. IV.1.20 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM10, 2016
Obr. IV.1.21 Vývoj celkových emisí PM10, 2008–2016
Obr. IV.1.22 Podíl sektorů NFR na celkových emisích PM2,5, 2016
Obr. IV.1.23 Vývoj celkových emisí PM2,5, 2008–2016
Obr. IV.1.24 Emisní hustoty PM10 ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.1.25 Emisní hustoty PM2,5 ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.1.26 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Obervatoř Košetice, 2017
Obr. IV.1.27 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Obervatoř Košetice, 30. dubna 2017
Obr. IV.1.28 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ústí nad Labem-město, 2017
Obr. IV.1.29 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Lom, 2017
Obr. IV.1.30 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Ostrava-Fifejdy, 2017
Obr. IV.1.31 Mediánové spektrum denního chodu počtu částic, Věřňovice, 2017
Obr. IV.1.32 Roční průměrné koncentrace EC a OC, NAO Košetice, 2019-2017
Obr. IV.1.33 Roční průměrné koncentrace BC, NAO Košetice, Lom a Ústí na Labem-město, 2012-2017
Obr. IV.1.34 Podíl sektorů NFR na celkových emisích BC, 2016
Obr. IV.1.35 Vývoj celkových emisí BC, 2008–2016
Obr. IV.2.1 Pole roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu, 2017
Obr. IV.2.2 Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.2.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, 2013–2017
Obr. IV.2.4 Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2007–2017
Obr. IV.2.5 Trendy ročních charakteristik benzo[a]pyrenu v České republice, 2006–2017
Obr. IV.2.6 24hodinové koncentrace benzo[a]pyrenu měřené v malých sídlech Jihomoravského kraje a v Brně, 2017
Obr. IV.2.7 oční chod průměrných měsíčních koncentrací benzo[a]pyrenu (průměry pro daný typ stanice), 2017
Obr. IV.2.8 Koncentrace benzo[a]pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v zimních měsících, 2013–2017
Obr. IV.2.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích benzo[a]pyrenu, 2016
Obr. IV.2.10 Vývoj celkových emisí benzo[a]pyrenu, 2008-2016
Obr. IV.2.11 Emisní hustoty benzo[a]pyrenu ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.3.1 Pole roční průměrné koncentrace NO2, 2017
Obr. IV.3.2 Roční průměrné koncentrace NO2 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.3.3 Pole roční průměrné koncentrace NOx, 2017
Obr. IV.3.4 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací NO2, 2013–2017
Obr. IV.3.5 nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 na vybraných stanicích, 2007-2017
Obr. IV.3.6 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací NO2 (průměry pro daný typ stanice), 2017
Obr. IV.3.7 Trendy ročních charakteristik NO2 a NOx v České republice, 2001–2017
Obr. IV.3.8 Trendy vybraných imisních charakteristik NO2 a NOx (index, rok 2001 = 100), 2001–2017
Obr. IV.3.9 Podíl sektorů NFR na celkových emisích NOx, 2016
Obr. IV.3.10 Vývoj celkových emisí NOx, 2008–2016
Obr. IV.3.11 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.4.1 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2015-2017
Obr. IV.4.2 26. nejvyšší hodnoty maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky měřené na stanicích imisního monitoringu, 2015–2017
Obr. IV.4.3 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2013–2017
Obr. IV.4.4 Počet překročení 8hod. imisního limitu přízemního ozonu za rok na vybraných stanicích, 2015-2017
Obr. IV.4.5 Hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, průměr za 5 let, 2007-2017
Obr. IV.4.6 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 na vybraných stanicích, 2013–2017
Obr. IV.4.7 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2015-2017
Obr. IV.4.8 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací max. 8hod. klouzavého průměru O3 (průměry pro daný typ stanice), 2017
Obr. IV.4.9 Trendy ročních charakteristik O3 v České republice, 2001–2017
Obr. IV.4.10 Trendy vybraných imisních charakteristik O3 (index, rok 2001 = 100), 2001–2017
Obr. IV.5.1 Pole roční průměrné koncentrace benzenu, 2017
Obr. IV.5.2 Roční průměrné koncentrace benzenu měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.5.3 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2013–2017
Obr. IV.5.4 Roční průměrné koncentrace benzenu na vybraných stanicích, 2007-2017
Obr. IV.5.5 Trendy ročních charakteristik benzenu v České republice, 2005–2017
Obr. IV.6.1 Pole roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší, 2017
Obr. IV.6.2 Roční průměrné koncentrace kadmia měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.6.3 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší, 2017
Obr. IV.6.4 Roční průměrné koncentrace arsenu měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.6.5 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací kadmia, 2013–2017
Obr. IV.6.6 Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací arsenu, 2013–2017
Obr. IV.6.7 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích, 2007–2017
Obr. IV.6.8 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích, 2007–2017
Obr. IV.6.9 Trendy ročních charakteristik těžkých kovů v České republice, 2006–2017
Obr. IV.6.10 Podíl sektorů NFR na celkových emisích arsenu, 2016
Obr. IV.6.11 Vývoj celkových emisí arsenu, 2008-2016
Obr. IV.6.12 Podíl sektorů NFR na celkových emisích niklu, 2016
Obr. IV.6.13 Vývoj celkových emisí niklu, 2008-2016
Obr. IV.6.14 Podíl sektorů NFR na celkových emisích kadmia, 2016
Obr. IV.6.15 VVývoj celkových emisí kadmia, 2008-2016
Obr. IV.6.16 Podíl sektorů NFR na celkových emisích olova, 2016
Obr. IV.6.17 Vývoj celkových emisí olova, 2008-2016
Obr. IV.6.18 Emisní hustoty arsenu ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.6.19 Emisní hustoty niklu ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.6.20 Emisní hustoty kadmia ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.6.21 Emisní hustoty olova ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.7.1 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, 2017
Obr. IV.7.2 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 měřené na stanicích imisního monitoringu, 2017
Obr. IV.7.3 Pole roční průměrné koncentrace SO2, 2017
Obr. IV.7.4 Pole průměrné koncentrace SO2 v zimním období 2017/2018
Obr. IV.7.5 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace SO2 na vybraných stanicích, 2007–2017
Obr. IV.7.6 Trendy ročních charakteristik SO2 v České republice, 2001–2017
Obr. IV.7.7 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2 (index, rok 2001 = 100), 2001–2017
Obr. IV.7.8 Podíl sektorů NFR na celkových emisích SO2, 2016
Obr. IV.7.9 Vývoj celkových emisí SO2, 2008–2016
Obr. IV.7.10 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.8.1 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace CO na vybraných stanicích, 2007-2017
Obr. IV.8.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích CO, 2016
Obr. IV.8.3 Vývoj celkových emisí CO, 2008–2016
Obr. IV.8.4 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2016
Obr. IV.9.1.1 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací VOC, 2017
Obr. IV.9.1.2 Podíl sektorů NFR na celkových emisích VOC, 2016
Obr. IV.9.1.3 Vývoj celkových emisí VOC, 2008–2016
Obr. V.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2008–2017
Obr. V.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2006–2017
Obr. V.3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2017
Obr. V.4 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2008–2017
Obr. V.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Praha, 2008–2017
Obr. V.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Praha, 2004–2017
Obr. V.7 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Praha, 2006–2017
Obr. V.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2017
Obr. V.9 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2017
Obr. V.10 Emise vybraných znečišťujících látek v členění dle REZZO, aglomerace Praha, 2008 a 2016
Obr. V.2.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2008–2017
Obr. V.2.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 na vybraných lokalitách, aglomerace Brno, 2006–2017
Obr. V.2.3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Brno, 2017
Obr. V.2.4 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2008–2017
Obr. V.2.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Brno, 2008-2017
Obr. V.2.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Brno, 2004-2017
Obr. V.2.7 Počet překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za 3 roky, aglomerace Brno, 2006-2017
Obr. V.2.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2017
Obr. V.2.9 Pole roční průměrné koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2017
Obr. V.2.10 Emise vybraných znečišťujících látek v členění dle REZZO, aglomerace Brno, 2008 a 2016
Obr. V.3.1 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2008–2017
Obr. V.3.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 na vybraných lokalitách, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2017
Obr. V.3.3 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 µg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2017
Obr. V.3.4 Počet překročení 24hod. hodnoty imisního limitu PM10 na vybraných lokalitách a 36. nejvyšší 24h koncentrace PM10 na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2008–2017
Obr. V.3.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách a na jednotlivých typech stanic, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2008–2017
Obr. V.3.6 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2004–2017
Obr. V.3.7 Počty překročení hodnoty imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2006–2017
Obr. V.3.8 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2017
Obr. V.3.9 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 2017
Obr. V.4.1 Poměrné zastoupení hodnot indexu kvality ovzduší vypočítaného na základě hodinových koncentrací NO2, PM10 a O3 na městských a předměstských automatizovaných stanicích, 2017
Obr. VI.1 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro PM10
Obr. VI.2 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro O3
Obr. VI.3 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro SO2
Obr. VI.4 Oblasti SVRS a reprezentativní stanice pro NO2
Obr. VI.5 Smogové situace a regulace PM10 v oblastech SVRS, ve kterých byla vyhlášena alespoň jedna smogová situace, 2017
Obr. VI.6 Epizoda s vysokými koncentracemi PM10 v aglomeraci Praha, leden-únor 2017
Obr. VII.1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2017
Obr. VII.2 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2017
Obr. VII.3 Překročení imisního limitu v České republice, % plochy, 2006–2017
Obr. VII.4 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2017
Obr. VII.5 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2017
Obr. VIII.1 Vývoj koncentrací PM10, O3 a NO2 přepočtených podle počtu obyvatel ve městech ve 28 členských státech Evropské unie, 2004–2016
Obr. VIII.2 Průměrné roční koncentrace PM2,5 v Evropě, 2015
Obr. VIII.3 Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu v Evropě, 2013
Obr. VIII.4 Průměrné roční koncentrace NO2 v Evropě, 2015
Obr. VIII.5 Pole 93,2 percentilu denních maximálních 8hodinových koncentrací O3 v Evropě, 2015
Obr. IX.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2017
Obr. IX.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2017
Obr. IX.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2017
Obr. IX.4 Pole celkové roční depozice síry, 2017
Obr. IX.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2017
Obr. IX.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2017
Obr. IX.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2017
Obr. IX.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2017
Obr. IX.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2017
Obr. IX.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2017
Obr. IX.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2017
Obr. IX.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2017
Obr. IX.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2017
Obr. IX.14 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2017
Obr. IX.15 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů, 2017
Obr. IX.16 Pole suché roční depozice olova, 2017
Obr. IX.17 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů, 2017
Obr. IX.18 Pole suché roční depozice kadmia, 2017
Obr. IX.19 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů, 2017
Obr. IX.20 Vývoj roční depozice síry (SO42- - S, SO2 - S), oxidovaných forem dusíku (NO3- - N, NOx - N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2017
Obr. IX.21 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako µeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2017
Obr. IX.22 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích, 1991–2017
Obr. X.1 Emise oxidu uhličitého v sektorovém členění, 1990–2016
Obr. X.2 Emise metanu v sektorovém členění, 1990–2016
Obr. X.3 Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990–2016
Obr. X.4 Emise fluorovaných plynů, 1995–2016
Obr. X.5 Emise oxidu uhličitého z podniků registrovaných v EU ETS, 2006–2016
Obr. XI.1a Schéma vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy, 2017
Obr. XI.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. XI.3 Stanice AIM Rudolice v Horách
Obr. XI.4 Měřicí lokalita Ústí nad Labem-Kočkov
Obr. XI.5 Stanice AIM Liberec-Rochlice
Obr. XI.6 Stanice MIM Karlovy Vary - vzorkovač suspendovaných částic PMX ve venkovním ovzduší
Obr. XI.7 Laboratoř na stanovení koncentrací PAH ve venkovním ovzduší, Ústí nad Labem-Kočkov
Obr. XII.1 Diagram znázorňující parametry variogramu a proloženou sférickou křivku
  Příloha III
Obr. 1 Větrná růžice, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 2 Koncentrační růžice PM10, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 3 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 4 Koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 5 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 6 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Praha 2-Riegerovy sady, 2017 a 2012-2016
Obr. 7 Větrná růžice, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 8 Koncentrační růžice PM10, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 9 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 10 Koncentrační růžice NO2, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 11 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 12 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Brno-Tuřany, 2017 a 2012-2016
Obr. 13 Větrná růžice, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016
Obr. 14 Koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016
Obr. 15 Sezonně členěné koncentrační růžice PM10, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016
Obr. 16 VKoncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016
Obr. 17 Sezonně členěné koncentrační růžice NO2, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016
Obr. 18 Teplotně členěné koncentrační růžice O3, Ostrava-Fifejdy, 2017 a 2012-2016