V.4 INDEX KVALITY OVZDUŠÍ VE MĚSTECH

Index kvality ovzduší (dále IKO) je ukazatel, který podává souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí stanici. Výpočet IKO za rok 2016 je založen na vyhodnocení hodinových koncentrací oxidu dusičitého (NO2), přízemního ozonu1 (O3) a suspendovaných částic (PM10) tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu ovzduší s ohledem na imisní limity pro ochranu lidského zdraví stanovených současnou legislativou. Index kvality ovzduší nabývá šesti stupňů (od 1 do 6, přičemž 1 odpovídá nejlepším podmínkám). Mezní hodnoty jsou odvozeny od hodnot imisních limitů, u přízemního ozonu od informativních a varovných prahových hodnot (tab. V.4.1).

Pro výpočet IKO bylo vybráno 21 městských a předměstských automatizovaných stanic imisního monitoringu se souběžným měřením všech tří škodlivin. IKO byl zjišťován pro každou veličinu v dané lokalitě zvlášť a do prezentace byl zařazen nejvyšší z nich. Pro výpočet maxima bylo nutné, aby byly v jednotlivé hodině platné hodinové hodnoty koncentrací všech tří znečišťujících látek.

Velmi dobrá a dobrá kvalita ovzduší (indexy 1 a 2) s četností vyšší než 50 % byla v roce 2017 na všech vybraných lokalitách. Nejnižší četnost indexu 1 a 2 byla zaznamenána v aglomeraci O/K/F-M na stanici Ostrava-Radvanice OZO (necelých 51 %), Karviná (zhruba 54 %) a Ostrava-Fifejdy (zhruba 54 %). Naopak nejvyšší četnost s velmi dobrou a dobrou kvalitou ovzduší byla zaznamenána na lokalitách v Plzeňském kraji, a to v Plzni-Lochotíně (75 %) a Plzni-Doubravce (70 %).

Kvalita ovzduší uspokojivá a vyhovující (indexy 3 a 4) dosahovala četnosti mezi 23 a 43 %. Četnosti nad 40 % bylo dosaženo v Ústeckém kraji na lokalitách Ústí nad Labem-Kočkov a Most a v aglomeraci O/K/F-M na stanici Ostrava-Fifejdy a Ostrava- Radvanice OZO.

Kvalita ovzduší špatná až velmi špatná (indexy 5 a 6) dosahovala četnosti mezi necelým 1 % a zhruba 7 %. Na třech lokalitách – Sokolov, Most (obě Ústecký kraj) a Jihlava (Kraj Vysočina) – nebylo indexu 6 dosaženo vůbec. Nejvyšší četnost indexů 5 a 6 (nad 4 %) byla dosažena na lokalitách Karviná, Třinec2, Ostrava-Radvanice OZO, Ostrava-Fifejdy a Opava-Kateřinky (obr. V.4.1).


Tab. V.4.1 Stanovení indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek

 


Obr. V.4.1 Poměrné zastoupení hodnot indexu kvality ovzduší vypočítaného na základě hodinových koncentrací NO2, PM10 a O3 na městských a předměstských automatizovaných stanicích, 2017


1Pro analýzy mimo letní období (duben–září) jsou koncentrace O3 brány v potaz v úrovni, která odpovídá 1. stupni IKO, tedy velmi dobré kvalitě ovzduší. Tímto postupem nedochází k ovlivnění stanovení celkového IKO ani ke zkreslení skladby IKO pro O3.

2Hodnoty IKO byly vypočítány kombinací dat ze stanic Třinec-Kosmos (O3 a PM10) a Třinec-Kanada (NO2).