ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2009

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíOBSAH

Obsah
Autoři a spolupracovníci
Předmluva
Datová základna ročního zpracování a Informační systém kvality ovzduší
I.1 Emise látek znečišťujících ovzduší v České republice
I.2 Emise skleníkových plynů
II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice
II.1. Staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší
II.2. Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší
II.3. Platné imisní limity v České republice pro rok 2009
II.4. Hodnocení kvality ovzduší
II.4.1 Aglomerace
     II.4.1.1 Hlavní město Praha
     II.4.1.2 Brno
     II.4.1.3 Moravskoslezský kraj
     II.4.1.4 Další imisně zatížené oblasti s vyšší hustotou osídlení
     II.4.1.5 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10 a NO2 za období 1996-2009
II.4.2 Česká republika
     II.4.2.1 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
     II.4.2.1.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.1.2 Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5
     II.4.2.1.3 Oxid dusičitý
     II.4.2.1.4 Oxid uhelnatý
     II.4.2.1.5 Benzen
     II.4.2.1.6 Přízemní ozon
     II.4.2.1.7 Těžké kovy
          Olovo
          Kadmium
          Arsen
          Nikl
     4.2.1.8 Benzo(a)pyren
     4.2.1.9 Další látky
          Rtuť
          Amoniak
     II.4.2.1.10 Trendy ročních imisních charakteristik SO2, PM10, PM2,5, NO2 a O3 za období 1996-2009
     II.4.2.2 Kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace
     II.4.2.2.1 Oxid siřičitý
     II.4.2.2.2 Oxidy dusíku
     II.4.2.2.3 Přízemní ozon
II.4.3 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
     II.4.3.1 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska zdraví lidí
     II.4.3.2 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
II.4.4 Závěry
II.4.5 Evropa
II.5 Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území české republiky v roce 2009
III. Atmosférická depozice na území České republiky
IV. Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
Přehled tabulek
Přehled vyobrazení
Literatura
Seznam zkratek