PŘEHLED TABULEK

Tab. I.1 Imisní limity (LV) pro ochranu zdraví dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění
Tab. I.2 Imisní limity (LV) pro ochranu ekosystémů a vegetace dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění
Tab. I.3 Doporučené hodnoty WHO pro ochranu lidského zdraví (WHO 2000, WHO 2014)
Tab. I.4 Doporučené hodnoty WHO pro ochranu vegetace (WHO 2000)
Tab. I.5 Stručná charakteristika, přehled hlavních emisních zdrojů a hlavních dopadů látek znečišťujících ovzduší
Tab. II.1 Rozdělení zdrojů znečišťování podle způsobu sledování emisí
Tab. II.2 Srovnání emisí hlavních znečišťujících látek v roce 2015-2016 (předběžné údaje)
Tab. III.1 Změna v procentuálním zastoupení rozptylových podmínek v roce 2016 oproti průměru za období 2007–2015 na území ČR a v aglomeracích
Tab. IV.9.1.1 Stanice s průměrnými ročními koncentracemi VOC v ovzduší
Tab. V.2.1 Plocha aglomerace Brno s překročenými imisními limity jednotlivých škodlivin
Tab. V.4.1 Stanovení indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek
Tab. VI.1 Pravidla pro vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací (varování)
Tab. VI.2 Smogové situace a regulace pro PM10 – počet a délka, 2016
Tab. VI.3 Smogové situace a regulace pro PM10 – časy vyhlášení, 2016
Tab. VI.4 Koncentrace PM10 (počty dní s překročením limitní, resp. prahové hodnoty a maximální dosažené koncentrace), 2016
Tab. VII.1 Překročení imisního limitu (LV) v rámci zón/aglomerací, krajů a obcí s rozšířenou působností České republiky, % plochy územního celku, 2016
Tab. VII.2 Překročení imisního limitu (NOx a AOT40) pro ochranu ekosystémů a vegetace v rámci NP a CHKO, % plochy NP a CHKO, 2016
Tab. IX.1 Průměrné hodnoty depozičních toků S, N a H v České republice, 2016
Tab. IX.2 Odhad celkové roční depozice uvedených složek na plochu České republiky (78 841 km2) v tunách, 2016
Tab. IX.3 Odhad celkové roční depozice síry na zalesněný povrch České republiky (26 428 km2) v tunách, 2001–2016
Tab. IX.4 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2016
Tab. X.1 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 [Mt CO2 ekv.]
Tab. X.2 Emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 [Mt CO2 ekv.]
Tab. X.3 Ověřené emise CO2 vykázané v systému ETS, 2005–2015 [Mt CO2 ekv.]
Tab. XI.1 Přehled počtu lokalit podle vlastníka, kde se měří znečištění ovzduší v České republice, 2016
Tab. XI.2 Klasifikace lokalit podle EoI
Tab. XIII.1 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10
Tab. XIII.2 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10
Tab. XIII.3 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5
Tab. XIII.4 Stanice měřicí PM1 s uvedenými ročními průměrnými a maximálními 24hodinovými koncentracemi
Tab. XIII.5 Přehled lokalit, kde byl v letech 2012–2016 překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM10
Tab. XIII.6 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu v ovzduší
Tab. XIII.7 Stanice s nejvyššími hodnotami 19. a maximální hodinové koncentrace NO2
Tab. XIII.8 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2
Tab. XIII.9 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NOx na venkovských stanicích
Tab. XIII.10 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu
Tab. XIII.11 Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích
Tab. XIII.12 Počty hodin překročení informativní prahové hodnoty pro ozon (180 µg.m-3) za rok na vybraných stanicích AIM, 2002-2016
Tab. XIII.13 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu
Tab. XIII.14 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší
Tab. XIII.15 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší
Tab. XIII.16 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší
Tab. XIII.17 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší
Tab. XIII.18 Stanice s nejvyššími hodnotami 25. a maximální hodinové koncentrace SO2
Tab. XIII.19 Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu oxidu siřičitého
Tab. XIII.20 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého
Tab. XIII.21 Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací SO2 na venkovských stanicích
Tab. XIII.22 Stanice s nejvyššími hodnotami zimních průměrů koncentrací SO2 na venkovských stanicích, 2016/2017
Tab. XIII.23 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací CO
  Příloha I
Tab. 1 Parametry map PM10
Tab. 2 Parametry mapy PM2,5
Tab. 3 Parametry mapy benzo[a]pyrenu
Tab. 4 Parametry map NO2 a NOx
Tab. 5 Parametry map přízemního ozonu
Tab. 6 Parametry mapy benzenu
Tab. 7 Parametry map arsenu a kadmia
Tab. 8 Parametry map SO2
  Příloha II
Tab. 1 Přehled ovlivnění měření na měřicích stanicích ČHMÚ v roce 2016