Tab. X.1 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 [Mt CO2 ekv.]

Skleníkový plyn
1990
 
1995 2000 2005 2010 2015
CO2
emise bez CO2 z LULUCF1)
161,6 129,7 125,8 124,6 116,2 103,8
CO2
emise včetně CO2 z LULUCF
155,0 121,6 116,9 116,3 108,8 97,0
CH4 23,6 18,1 15,3 14,6 14,4 13,8
N2O 10,7 7,5 6,8 6,5 5,8 6,1
F-plyny 0,1 0,1 0,4 1,0 2,5 3,5
Celkem s LULUCF 191,5 149,0 140,6 139,5 132,4 121,3
Mezinárodní letecká doprava 0,5 0,6 0,6 1,0 1,0 0,9

1) LULUCF – Využití krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví
Pozn.: Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.