Tab. X.2 Emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 [Mt CO2 ekv.]


Sektor
 
1990 1995 2000 2005 2010 2015
Energetika 158,6 127,4 120,8 119,6 111,3 98,0
- z toho spalování ve stacionárních zdrojích 139,4 108,7 101,5 95,8 88,1 75,5
- z toho spalování v mobilních zdrojích 7,3 9,4 12,1 17,4 17,3 18,1
- z toho fugitivní emise 11,9 9,3 7,1 6,4 5,8 4,4
Průmyslové procesy a použití produktů 17,1 14,2 14,7 14,6 15,0 15,4
Zemědělství 17,0 10,2 9,0 8,3 7,8 8,5
LULUCF1) -6,5 -8,0 -8,8 -8,1 -7,2 -6,6
Odpady Waste 3,1 3,5 3,7 4,1 4,6 5,3
Celkem s LULUCF 189,3 147,3 139,4 138,4 131,4 120,5
Celkem bez LULUCF 195,8 155,3 148,2 146,5 138,6 127,1
1) LULUCF – Využití krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví

Pozn.: Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 25, N2O = 298). Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní letecké dopravy se vykazují zvlášť.