Úvod Organizační struktura Metodika Tabulky Grafy Dokumenty Odkazy ETS   

Národní hodnoty EF, výhřevností a oxidačních faktorů

Aktualizováno: 29.06.2023 10:00 SELČ (pravidelná aktualizace)


Výňatek z české národní inventarizační zprávy (NIR - National Inventory Report) z roku 2023, který se týká použitých výhřevností a emisních faktorů

Pro stanovení množství použitého paliva v TJ a pro stanovení emisí CO2 byly v české národní inventuře skleníkových plynů použity průměrné výhřevnosti, emisní a oxidační faktory, které jsou uvedeny v tabulce 3.11. Výhřevnosti kapalných paliv byly převzaty z Českého statistického úřadu (ČSÚ) a oficiálně potvrzeny jejich odborníky. Výhřevnosti tuhých paliv a zemního plynu byly vypočteny jako vážené průměry z produkce, vývozů a dovozů na základě oficiálních podkladů předávaných ČSÚ v rámci reportingu do IEA/EUROSTAT. Přepočet z objemových jednotek na hmotnostní jednotky u zemního plynu byl učiněn na základě hustoty 0,705 kg/m3, která odpovídá tzv. obchodním podmínkám (t = 15 oC, p = 101,3 kPa). Pro hnědé a černé uhlí byly použity národně specifické emisní faktory, stejně jako pro LPG a zemní plyn, pro ostatní paliva byly použity standardně doporučené emisní faktory uvedené v platné metodice IPCC (IPCC 2006 Guidelines, 2006). Pro ostatní černé uhlí, hnědé uhlí a brikety byly použity národně specifické hodnoty oxidačních faktorů, pro ostatní paliva byly použity standardně doporučené hodnoty rovny jedné převzaté z metodiky IPCC (IPCC 2006 Guidelines, 2006).

Tabulka 3.11 Výhřevnosti, emisní faktory CO2 (CO2 EF) a oxidační faktory použité v české národní inventuře skleníkových plynů (Kapitola 3 - Energy, CZE NIR)