OBSAH

PODĚKOVÁNÍ
SOUHRN
I. ÚVOD
        I.1 Cíle publikace
        I.2 Politický a legislativní rámec ochrany čistoty ovzduší
        I.3 Látky znečišťující ovzduší a jejich dopady
II. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
III. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
IV. KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
IV.1 SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE
    IV.1.1 Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v roce 2013
    IV.1.2 Vývoj koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5
    IV.1.3 Emise PM10 a PM2,5
IV.2 BENZO[A]PYREN
        IV.2.1 Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem v roce 2013
        IV.2.2 Vývoj koncentrací benzo[a]pyrenu
        IV.2.3 Emise benzo[a]pyrenu
IV.3 OXIDY DUSÍKU (NOx)
        IV.3.1 Znečištění ovzduší NOx v roce 2013
        IV.3.2 Vývoj koncentrací NOx
        IV.3.3 Emise NOx
IV.4 PŘÍZEMNÍ OZON (O3)
        IV.4.1 Znečištění ovzduší O3 v roce 2013
        IV.4.2 Vývoj koncentrací O3
        IV.4.3 Vznik přízemního ozonu
IV.5 BENZEN (C6H6)
        IV.5.1 Znečištění ovzduší C6H6 v roce 2013
        IV.5.2 Vývoj koncentrací C6H6
        IV.5.3 Emise C6H6
IV.6 TĚŽKÉ KOVY
        IV.6.1 Znečištění ovzduší těžkými kovy v roce 2013
        IV.6.2 Vývoj koncentrací těžkých kovů
        IV.6.3 Emise těžkých kovů
IV.7 OXID SIŘIČITÝ (SO2)
        IV.7.1 Znečištění ovzduší SO2 v roce 2013
        IV.7.2 Vývoj koncentrací SO2
        IV.7.3 Emise SO2
IV.8 OXID UHELNATÝ (CO)
        IV.8.1 Znečištění ovzduší CO v roce 2013
        IV.8.2 Vývoj koncentrací CO
        IV.8.3 Emise CO
IV.9 LÁTKY BEZ IMISNÍHO LIMITU
        IV.9.1 Těkavé organické látky (VOC)
        IV.9.2 Elementární a organický uhlík
        IV.9.3 Amoniak (NH3)
V. AGLOMERACE
V.1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
        V.1.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Praha
        V.1.2 Emise v aglomeraci Praha
        V.1.3 Shrnutí
V.2 AGLOMERACE BRNO
        V.2.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Brno
        V.2.2 Emise v aglomeraci Brno
        V.2.3 Shrnutí
V.3 AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK
        V.3.1 Kvalita ovzduší v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
        V.3.2 Emise v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
        V.3.3 Shrnutí
VI. SMOGOVÝ VAROVNÝ A REGULAČNÍ SYSTÉM
VII. OBLASTI S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ
        VII.1 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví
        VII.2 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace
VIII. EVROPSKÝ KONTEXT
IX. ATMOSFÉRICKÁ DEPOZICE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
X. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
XI. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
        XI.1 Základní východiska při hodnocení kvality ovzduší
        XI.2 Klasifikace stanic
        XI.3 Informační systém kvality ovzduší – imisní databáze
        XI.4 Informační systém kvality ovzduší – emisní databáze
        XI.5 Emisní bilance
        XI.6 Vazby ISKO a prezentace údajů
XII. Tvorba map znečištění ovzduší
XIII. TABULKY
LITERATURA
SEZNAM ZKRATEK
PŘÍLOHA I
PŘÍLOHA II
AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

PŘEHLED TABULEK
PŘEHLED VYOBRAZENÍ