Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost

Povodňová ochrana v ČR

V České republice je protipovodňová ochrana realizována kombinací technických a organizačních opatření. Mezi organizační opatření patří síť povodňových orgánů, které disponují pravomocemi k řízení protipovodňové ochrany, Hlasná a předpovědní povodňová služba a soubor mnoha opatření a zákonů, které upravují lidské aktivity tak, aby vedly ke snížení povodňových škod.

Technická protipovodňová opatření

Technická řešení zahrnují například úpravy koryt řek, ochranné hráze, přehradní nádrže, poldry, ale také zásahy do krajiny, které zvyšují její retenční schopnosti (schopnost zadržovat vodu).

Přehrady

Ochranné protipovodňové hráze

Poldry a suché nádrže

Úpravy v krajině


Organizační protipovodňová ochrana

Organizační protipovodňová ochrana zahrnuje instituce, orgány a předpisy, jejichž cílem je chránit obyvatelstvo a minimalizovat škody v případě výskytu povodně. Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ má za úkol varovat před povodní a informovat o jejím průběhu. Povodňové komise a krizové štáby na různých úrovních (státní - krajské - obecní) řídí prováděná protipovodňová opatření. Podniky povodí manipulují na vodních dílech a poskytují technickou podporu u havárií v bezprostřední blízkosti toků. Hasiči se podílejí na evakuaci osob a dalších technických zásazích. Jednotlivé akce protipovodňové ochrany upravují předpisy, z nichž nejdůležitější jsou povodňové plány. Ty jsou zpracované pro různé úrovně povodňových orgánů (povodňový plán ČR, kraje, obce). Povodňové plány obsahují mimo jiné soubor opatření, které se mají provést při určité naměřené nebo předpovězené hladině řeky. Pro tyto účely byly zavedeny tak zvané stupně povodňové aktivity (SPA).

SPA stupně povodňové aktivity - Co znamenají?

Při 1. SPA - BDĚLOSTvoda ještě zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. Dosažení 1. SPA signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako sibnál k předběžné přípravě na povodeň, například kontrolu okolí vodního toku, propustků atd.). Činnost také zahajuje hlídková a hlásná služba.
Úrovně SPA jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilům na vodním toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. Veškeré protipovodňové aktivity v daném úseku se pak řídí SPA a aktuálním průběhem stavu hladiny v řídícím hlásném profilu. Úrovně SPA jsou stanoveny většinou v cm vodního stavu, výjimečně v hodnotě průtoku (m3.s-1). Úroveň pro 2. a 3. SPA je pouze orientační hodnotou. Tyto stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány a odvolávány příslušnými povodňovými orgány (povodňovými komisemi), které mohou vzít v úvahu i další faktory povodně než jen vodní stav v hlásném profilu.

Hodnoty úrovní jednotlivých SPA navrhují správci toku (státní podniky Povodí nebo ČHMÚ). Jejich platnost pak schvaluje a vyhlašuje Krajský úřad a pro profily kategorie A Ministerstvo životního prostředí ČR. Jaké jsou úrovně SPA na toku v blízkosti vašeho domova můžete zjistit na stránkách ČHMÚ v evidenci hlásných profilů . Při katastrofálních povodních, kdy již nelze povodeň zvládat běžnými prostředky bývá vyhlášen krizový stav. V takovém případě řízení přebírají krizové štáby s většími pravomocemi (např. nařízení použití soukromých prostředků, či využití armády).