Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost

Co je to povodeň?

Povodní se podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. ve znění zákona č. 150/2011 Sb. rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Je možné se ovšem setkat i s mírně odlišnými definicemi, například u pojišťoven, které povodeň definují různě podle smluvních podmínek se svými zákazníky.

Jaké se u nás vyskytují povodně?

Většina povodní je způsobena nárůstem průtoku vody nad kapacitu koryta a v takovém případě je povodní zasažen delší úsek toku. V určitých specifických situacích může být rozliv pouze lokální způsobený přehrazením nebo zúžení koryta řeky. Příčiny většiny povodní mají přírodní charakter - způsobuje je silný déšť, tání sněhu nebo zahrazení koryta ledovou bariérou. Mohou se vyskytnou ale také tzv. "zvláštní povodně", které jsou vyvolané například protržením přehrady nádrže nebo ochranné hráze. Tyto povodně bývají většinou spojené s výskytem přirozeného nárůstu průtoku, ovšem škody, které zvláštní povodně vyvolávají jsou vždy větší, než při přirozeném rozlivu.

Naprostou většinu povodní, které se vyskytují na našem území lze zařadit mezi jednu ze čtyř kategorií:

Povodně z tání sněhu

Ledové povodně

Dešťové povodně

Přívalové povodně


Jaký typ povodně vás ohrožuje?

Do určité míry jsou povodněmi ohroženi všichni obyvatelé naší republiky. Povodně v letech 1997 a 2002 ukázaly, že při podobném rozsahu jsou povodně významným zásahem do celonárodního hospodářství a na splacení škod se pak podílejí všichni obyvatelé například prostřednictvím zvýšení daní. Mnohem destruktivnějším účinkům povodní jsou ale vystaveni ti lidé, kteří jsou přímo postižení na svém majetku nebo zdraví. Mnohem lépe se s následky povodní vyrovnávají ti, kteří si riziko zaplavení uvědomují jsou na něj připraveni například prostřednictvím sjednaného pojištění.
Riziko povodňových škod se přirozeně liší podle místa bydlení. Nejde přitom jenom o pravděpodobnost zaplavení objektu, ale i charakter hrozící povodně, který do značné míry limituje protipovodňová opatření. Základní charakteristiky povodňového rizika podle tří možných umístění jsou uvedena na interaktivním obrázku.